(11.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Janečkovi za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, jestli má ještě někdo další zájem o vystoupení v obecné rozpravě. - Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se, jestli má pan ministr vnitra zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já budu stručný. Co se týče věcí, které se vztahují ke kulturní integraci. Ano, je to téma, nicméně tato zpráva samozřejmě si může dát jen takové ambice, které je schopna zvládnout. Ale doporučil bych těm z vás, kteří se o to zajímáte, abyste si prostudovali onen vládní program aktivní migrační politiky, kde se samozřejmě i s tímto počítá.

Jiná otázka je samozřejmě u nelegálních migrantů, kteří se nám tady vynoří, a pak je spíš zapotřebí řešit ty věci, o kterých hovořil kolega Janeček, to znamená některé záležitosti spíše humanitárního charakteru než nějakou dlouhodobou integraci těchto lidí. Takže odkazuji na tento vládní program, který je docela solidně rozpracován a jde do těch detailů, o kterých je tady hovořeno, i třeba ta otázka právě kulturní integrace.

Co se týče toho, o čem zde hovořil kolega Janeček - možnost prominutí některých náležitostí. Já bych byl jedině pro, ale odkázal bych na projednávání zákona o pobytu cizinců, kde právě jsme byli kritizováni za to, že zůstává příliš velké rozmezí pro správní uvážení. Protože ono je to dneska tak, že my můžeme prominout třeba při žádostech o občanství, je stanoveno nějakých pět základních podmínek, které musí být splněny, a my z těch pěti můžeme prominout jenom jednu, a to ještě ve specifikovaných případech. A mnohdy to vede bohužel k velmi šíleným situacím, kdy někomu, o kom víme, že prostě by si buď to občanství zasloužil, nebo alespoň udělení pobytu na území České republiky, my to prostě udělat nemůžeme, protože ten prostor pro správní uvážení je tak zoufale malý, že pak jsem vystaven kritice třeba toho typu, jak jsme tady měli v Pardubicích, nebo snad ještě máme v Pardubicích světového šachového velmistra, který je občanem nějakého východního státu. Chtěl u nás požádat o občanství, abychom měli svého šachového mistra, ale my jsme nebyli schopni mu ho udělit a tlačilo na mě takových bratru deset patnáct poslanců této sněmovny, abychom to občanství udělili, včetně šachové asociace, včetně nejrůznějších sportovních svazů. Ale nebyli jsme to schopni udělat, protože prostě bych porušil v tu chvíli zákon.

Čili já souhlasím s tím, až ten zákon tady opět bude, abychom hledali nějakou cestu, aby třeba na té nejvyšší úrovni, aby to nešlo na té úřednické zneužívat, aby ta možnost pro nějaké výjimky udána byla. Ale to musíme udělat až při projednávání zákona. Jinak já s tímto trendem bych souhlasil, s takovouto pojistkou proti zneužívání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Stanislavu Grossovi za závěrečné slovo.

V obecné rozpravě nepadl žádný návrh, takže nebudu vyzývat pana zpravodaje a otevřu zároveň podrobnou rozpravu k tomuto tisku. Nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se tedy, jestli v podrobné rozpravě je zájem přednést nějaký návrh, protože dva písemné návrhy máme z jednotlivých výborů. - Do podrobné rozpravy také nemám žádnou přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím.

Teď bych vyzval pana zpravodaje, aby nám přednesl návrhy k hlasování.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh k hlasování bude jeden, protože oba výbory přijaly takřka identické doporučení Poslanecké sněmovně, takže bych navrhl, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001, sněmovní tisk číslo 7.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, pane zpravodaji. Máme tedy jeden návrh k hlasování a o něm dám bezprostředně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 130 a ptám se, kdo je pro návrh, který přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 130 se pro návrh vyslovilo 109 poslanců, proti jeden z přítomných 164 poslanců. Návrh usnesení byl tedy přijat.

 

Vzhledem k tomu, že za pět minut je dvanáct hodin a Poslanecká sněmovna usnesením schválila, že ve dvanáct hodin se bude zabývat volbami, nemohu zahájit další bod, tak jak jsme se dohodli, v bloku zpráv vzhledem k tomu, že v bodě číslo 64 jsou přihlášení do diskuse a pravděpodobně bychom to nezvládli.

Pokusím se zahájit volby, ale pan místopředseda vlády se hlásí do rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já tady jsem tedy poctivě celý týden, což doufám registrujete, ale musím v tuto chvíli se omluvit, protože dnes odpoledne máme jednání se zástupci různých zpravodajských služeb ohledně zajištění summitu Severoatlantické aliance. A jelikož tam jsou zúčastněni někteří kolegové ze zahraničí, tak s tímto termínem nejsem schopen nic v tuto chvíli udělat. Takže se musím omluvit a požádat o přeřazení těch bodů na příští týden.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to legitimní návrh pana místopředsedy vlády a poslance Stanislava Grosse. Upozorňoval jsem pana předsedu klubu ČSSD, že jeho návrh je velmi ambiciózní, když chce předřadit tři body dopředu, ale nezbývá nic jiného, než bez rozpravy dát hlasovat o tom, abychom to naše usnesení, kterým jsme předřadili tři body, změnili.

Ještě před hlasováním s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Milan Urban. (Domluva mimo mikrofon.) Malý moment počkám. Dobře, tak bez vystoupení.

Čili dali bychom hlasovat o tom, že zprávy - bod číslo 64 a 65, které přednáší pan místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross - budou projednány v jiném termínu, než je dnešní, tj. páteční odpoledne. O jejich zařazení bychom rozhodli v úterý pravděpodobně ve 14 hodin. Věřím, že s pochopením pro návrh, který pan ministr Gross řekl, bude sněmovna hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 131 a ptám se, kdo je pro návrh pana ministra a poslance Stanislava Grosse. Kdo je proti návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 131 pro návrh se vyslovilo 95 poslanců, proti 18 z přítomných 168. Návrh byl přijat.

 

Znamená to tedy, že ty dva body zařadíme na pevné pořadí až v úterý ve 14 hodin.

V tuto chvíli tedy nezbývá než realizovat usnesení Poslanecké sněmovny z dnešního rána. Požádal bych pana předsedu volební komise Pavla Hojdu, aby nás do bodu

 

42.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - 2. kolo volby

 

znovu uvedl. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP