(11.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Neměli bychom vyvíjet příliš velký tlak na to, aby z Fondu národního majetku plynuly finanční prostředky na jiné účely, než jsou účely, které zákon předvídá a předpokládá.

Tolik z mé strany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí za závěrečné slovo. Po všeobecné rozpravě, kterou jsem ukončil, přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji. Pane předsedající, už jsem avizoval, že budu mít v podrobné rozpravě návrh na usnesení, které zní: Poslanecká sněmovna neschvaluje Výroční zprávu a Účetní závěru Fondu národního majetku České republiky za rok 2001.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Má někdo další zájem přihlásit se do podrobné rozpravy? Nikoho takového nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Žádám pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, k hlasování máme dva návrhy usnesení. Jeden návrh usnesení plyne z návrhu usnesení rozpočtového výboru, které máme v tisku 61, tj. schvalovací usnesení, pak kolega Gongol navrhl neschválení této výroční zprávy a účetní závěrky. Doporučuji nejdříve hlasovat o návrhu kolegy Gongola, poté hlasovat o základním usnesení, pokud nebude návrh kolegy Gongola schválen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Je námitka proti postupu, který navrhl pan poslanec Kocourek? Nevidím žádnou námitku.

Odhlásím vás a prosím o novou registraci, protože je asi jiný počet poslanců ve sněmovně. Ti, kteří se budou chtít účastnit hlasování o výroční zprávě a účetní závěrce Fondu národního majetku, mají šanci, aby o dvou návrzích usnesení hlasovali.

 

Protože nebyla námitka proti postupu, který navrhl pan zpravodaj, budeme hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Jaroslava Gongola, kterým se neschvaluje výroční zpráva a účetní závěrka Fondu národního majetku.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 127 z přítomných 155 bylo 37 pro, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme hlasovat o základním návrhu, tedy usnesení rozpočtového výboru, které nám bylo předloženo k této věci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 128 z přítomných 162 pro 117 poslanců, proti 22. Návrh byl přijat. Byla tedy schválena výroční zpráva a účetní závěrka Fondu národního majetku podle sněmovního tisku 61.

 

Končím tento bod, děkuji panu ministrovi financí a panu zpravodajovi Kocourkovi.

Předseda poslaneckého klubu ČSSR pan poslanec Milan Urban má procedurální návrh.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám skutečně procedurální návrh, abychom body 63, 64 a 65 předřadili bodu 62, což je státní závěrečný účet, tedy abychom nyní začali projednávat blok zpráv, které předkládá ministr vnitra, poté pokračovali projednáváním bodu 62, což je státní závěrečný účet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je to velmi ambiciózní návrh vzhledem k tomu, že jsme si odhlasovali, že ve 12 hodin budou volby.

 

Bez rozpravy nechám hlasovat o procedurálním návrhu předsedy klubu ČSSD na předřazení bodů jednání. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 129 z přítomných 162 pro 95, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Proti schválenému pořadu jednání jsme předřadili jiné body. Jsou to body, které přednáší pan ministr vnitra a místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Tím následujícím bodem je

 

63.
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001
/sněmovní tisk 7/

 

Prosím pana místopředsedu vlády, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tato zpráva je předkládána Poslanecké sněmovně již poněkolikáté. Je to zpráva, jejíž ambicí je podat Poslanecké sněmovně informace o stavu v oblasti migrace jak legální, tak nelegální.

Zprávu projednal výbor pro obranu a bezpečnost a petiční výbor. Jsem rád, že oba dva výbory vyslovily souhlas s usnesením, které je navrženo, to znamená vzetí této zprávy na vědomí.

Zpráva byla zpracována nejen s Ministerstvem vnitra, ale i ve spolupráci s dalšími zainteresovanými resorty, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, zahraničí, průmyslu a obchodu, spravedlnosti, školství a některé další subjekty, s tím, jak už jsem uvedl, že jejím cílem je podat přehled o problematice migrace za rok 2001 a posoudit zjištěný stav jak v evropském kontextu, tak udělat určité porovnání s údaji, které máme k dispozici za léta předcházející.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, dovolím si vás přerušit. Žádám poslance a poslankyně naší sněmovny o klid. Nejde o nic nedůležitého, je to velmi důležitá zpráva pro situaci v naší republice, má dalekosáhlé důsledky. Byl bych velmi rád, kdybyste poslouchali pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo. Tento materiál bilancuje úroveň migrace v České republice v roce 2001 a jeho ambice je také být výchozím materiálem pro další specifikaci migrační politiky v České republice a její koordinaci na úrovni, která je vymezena zákony jednotlivým ministerstvům, ale také samozřejmě východiska pro činnost Policie České republiky.

Materiál se také zabývá tím, co vláda v nedávných letech projednávala, to znamená aktivní migrační politikou. Jak už jsem uvedl, zaobírá se také samostatně nelegální migrací, trendy, to znamená monitoringem migračních pohybů a trendy v těchto pohybech a činností jednotlivých institucí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP