(11.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 126. Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro schválení tohoto usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 167 se pro vyslovilo 93, proti byli 4. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu číslo 57. Můžeme pokračovat dalším bodem schváleného pořadu schůze, kterým je bod číslo 58. Body číslo 58, 59 a 60 byly přeřazeny, proto nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

61.
Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2001
/sněmovní tisk 6/

 

Prosím pana ministra financí a předsedu prezidia Fondu národního majetku Bohuslava Sobotku, aby předložený tisk včetně stanoviska vlády odůvodnil. Prosím, pane ministře, jsme u bodu číslo 61.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, ve smyslu § 9 zákona ČNR č. 171/1991, o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku je Výroční zpráva a Účetní závěrka Fondu národního majetku za rok 2001 předložena ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

V souladu s citovaným zákonem projednalo Výroční zprávu a Účetní závěrku prezidium Fondu národního majetku, a to na svém zasedání 28. března letošního roku, dozorčí rada Fondu národního majetku na svém zasedání 10. dubna letošního roku a vláda České republiky 5. června letošního roku. Dozorčí rada Fondu národního majetku a vláda České republiky, vláda svým usnesením č. 576 z letošního roku, přijaly k Výroční zprávě a k Účetní závěrce Fondu národního majetku za rok 2001 svá stanoviska. Obě stanoviska jsou součástí materiálu předloženého Poslanecké sněmovně.

Účetní závěrka Fondu národního majetku za rok 2001 byla ověřena auditorskou společností, kterou jako auditora schválila dozorčí rada Fondu národního majetku. Dle této auditorské zprávy, je rovněž součástí materiálu předloženého Poslanecké sněmovně, nezjistil auditor významné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy Fondu národního majetku nejsou v souladu s platnými zákony a předpisy. Auditor uvádí, že provedený audit dává dostatečný základ pro vyslovení výroku, že Účetní závěrka Fondu národního majetku za rok 2001, která je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve všech podstatných aspektech věrně zobrazuje stav majetku a závazků Fondu národního majetku k 31. prosinci roku 2001 a výsledky jeho hospodaření za účetní období roku 2001.

Dozorčí rada Fondu národního majetku se ve svém stanovisku ztotožnila se závěrem auditora a upozorňuje jak vládu, tak Poslaneckou sněmovnu na přetrvávající zadluženost Fondu národního majetku na úkor mimorozpočtových fondů.

Přestože dnes projednáváme výsledky Fondu národního majetku pouze za rok 2001, chtěl bych k této problematice dodat, že se výkonný výbor Fondu národního majetku v prvním pololetí 2002 zabýval touto otázkou zadluženosti a výkonnému výboru se podařilo zadluženost plně zlikvidovat a splatit České konsolidační agentuře celý úvěr včetně úroku. Výkonný výbor Fondu národního majetku předpokládá, že rok 2002 uzavře bez zadluženosti.

Úvodní části Výroční zprávy Fondu národního majetku za rok 2001 obsahují popis hlavních aktivit Fondu národního majetku v tomto roce, prodej akcií, prodej majetku, výkon akcionářských práv, soudní řízení, odstraňování starých ekologických zátěží, řešení restitučních nároků, otázku kontroly, monitoringu, stavu realizace privatizačních projektů za léta 1991 - 2001, a za rok 2001 zvláště. Vyplývá z nich, že počet dosud nezprivatizovaných společností v portfoliu Fondu národního majetku poklesl za rok 2001 o 30 na 234 společností, z toho stav strategických společností poklesl o 7 na 29 společností.

Přes náročné privatizační procesy se prodejem většinového balíku akcií Komerční banky podařilo završit privatizaci českého bankovního sektoru. K dalším významným privatizacím roku 2001 patřila privatizace Pražských vodovodů a kanalizací, a. s., Českých radiokomunikací, a. s., podílu státu v České pojišťovně, a především pak byl ukončen výběr zahraničního strategického partnera pro akciovou společnost Transgas a osm distributorů plynu a pokračoval privatizační proces společnosti Unipetrol, který, jak víme, nedopadl výsledkem. A v tuto chvíli vláda připravuje rozhodnutí o ukončení tohoto privatizačního procesu a případná rozhodnutí o pokračování privatizace této společnosti. Pokračovala rovněž privatizace společnosti Český Telecom, která v těchto dnech a týdnech směřuje ke svému finále. Radikálněji se nepodařilo snížit počet tzv. nestrategických společností, který klesl pouze o 23 na 205 společností.

Součástí výroční zprávy je přirozeně i přehled o hospodaření s privatizačními výnosy, zvláště pak za rok 2001, ale i za léta 1991 - 2001, od počátku velké privatizace. Obsahuje položkové rozpisy jak na příjmové straně, tak na straně výdajové. Poskytuje rovněž přehled o celkovém stavu majetku Fondu národního majetku k 31. 12. 2001, jakož i o závazcích tohoto fondu.

Zpráva o čerpání rozpočtu samotného Fondu národního majetku za rok 2001, který schválila Poslanecká sněmovna, ukazuje, že rozpočet nebyl překročen a byl čerpán na úrovni 92 %. Jak už jsem uvedl na začátku, Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku za rok 2001 projednala vláda České republiky, která ji předkládá Poslanecké sněmovně. Ve svém stanovisku vláda České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku za rok 2001 schválit.

Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Výroční zprávu a Účetní závěrku projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 6/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Martina Kocourka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navázal na slova pana ministra, který zde charakterizoval obsah Výroční zprávy a Účetní závěrku Fondu národního majetku za rok 2001.

Pouze bych doplnil, že tímto podkladem se zabýval rozpočtový výbor na své 4. schůzi dne 25. září 2002 a přijal usnesení č. 48, ve kterém za prvé bere na vědomí Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 2001 a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

Toto usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky za rok 2001, které máme v tisku 6.

Tolik úvodní zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám nyní všeobecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Oldřicha Vojíře, kterému nyní uděluji slovo. Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP