(10.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře, rozumím tomu tak, že budeme nejprve hlasovat o bodu č. 1, který je totožný s bodem č. 2, bod č. 1 hospodářského výboru, bod č. 2 rozpočtového výboru. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Rozpočtový výbor doporučil vzít zprávu na vědomí, ale to je to samé jako u hospodářského výboru.

První hlasování by tedy mělo být: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, o tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 120, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Mělo pořadové číslo 120 a z přítomných 172 se pro návrh vyslovilo 131, proti bylo 8. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, můžete prosím přednést další bod, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Bod č. 2: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby včas připravila převod kompetence regionální podpory malého a středního podnikání z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, do 31. 12. 2002, podle novely zákona č. 47/2002 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 121. Zahajuji toto hlasování a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 121 z přítomných 172 pro bylo 82, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Pokračujte prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Bod č. 3 zní: Poslanecká sněmovna konstatuje opakované neplnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke Zprávě o podpoře malého a středního podnikání ze státního rozpočtu v České republice v roce 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za přednesení tohoto návrhu. Registruji však výzvu k odhlášení, proto vás v tuto chvíli odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali vašimi identifikačními kartami, abychom mohli o právě předneseném návrhu rozhodnout v hlasování s pořadovým číslem 122.

 

Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 122 skončilo. Z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro bylo 79, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že asi nemusíme hlasovat o usnesení jako o celku. Zeptám se spíš, pokud by někdo vyžadoval, abychom v tuto chvíli hlasovali o usnesení jako o celku? Jsme si vědomi toho, že bylo přijato souhlasné usnesení rozpočtového výboru i hospodářského výboru. Vzhledem k tomu, že nevidím námitku proti tomuto postupu, nevyžaduje nikdo hlasování o usnesení jako o celku, konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

Hlásí se pan poslanec Jan Vidím, předseda výboru pro obranu a bezpečnost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl následující procedurální návrh. Nyní jsme měli zahájit projednávání tří bodů, jejichž garantem je právě náš výbor, tedy bodů 58 až 60, které se týkají vysílání našich vojsk do zahraničních misí. Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat, aby projednávání těchto bodů bylo přeloženo na středu jako první tři body po polední přestávce. Důvod je následující: K bodu č. 60 - vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích - je usnesení našeho výboru teprve v těchto minutách rozdáváno na vaše lavice, a proto se domnívám, že je nezbytné, aby tento bod byl projednáván s patřičným odstupem. A body předcházející, tedy 58 a 59, mají bezprostřední vazbu na projednávání bodu 60.

Žádám sněmovnu o schválení tohoto procedurálního návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za přednesení tohoto návrhu, pane předsedo. Budeme o něm hlasovat jako o procedurálním návrhu teď hned bez rozpravy v hlasování, které bude mít číslo 123.

 

Toto hlasování zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 123 skončilo. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 111, proti bylo 18. Návrh byl přijat a body 58 až 60 jsme přeřadili na středu 16. října jako první tři body po polední přestávce.

 

Nyní vidím, že se hlásí pan poslanec Svatopluk Karásek. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, mám naléhavou informaci.

Jedná se o petici, která je adresována poslancům parlamentu Spolkové republiky Německo. Žádá nás o to Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky. A přečtu nyní text této petice -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, velmi se vám omlouvám, ale v tuto chvíli nelze z procedurálních důvodů takto postupovat. Mohli bychom pouze použít metodu, že vy byste požádal sněmovnu o zařazení nového bodu na program naší schůze, který by se jmenoval, tak jak sám určíte, a o tomto bodu bychom mohli hlasovat. A pakliže bychom jej zařadili na pořad schůze, mohl byste přednést text, který nám sdělit chcete.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Pardon, ještě to tak neumím.

Dávám návrh, aby bylo zařazeno na pořad schůze Poslanecké sněmovny jednání o bodu "Petice poslancům parlamentu Spolkové republiky Německo ve věci zadržení paní Natálie Sudliankové v Německu".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Věřím, že všichni rozuměli vašemu návrhu, kterým je žádost směrovaná ke sněmovně Spolkové republiky Německo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: A prosím, kdyby bylo možno tento bod zařadit hned na pořad schůze, protože je to věc velmi naléhavá.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je tu tedy návrh na zařazení nového bodu pro jednání Poslanecké sněmovny, a to teď okamžitě jako následující bod našeho jednání. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

 

O tomto procedurálním návrhu dávám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 124. Zahajuji toto hlasování a ptám se, zda chceme přijmout tento návrh na zařazení nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 165 poslankyň a poslanců v hlasování s pořadovým číslem 124 pro bylo 125, proti byli 2. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji nyní právě nově zařazený bod pořadu schůze Poslanecké sněmovny

 

90.
Petice poslancům Spolkového sněmu Německa
ve věci zadržení paní Natálie Sudliankové v Německu

 

Prosím vás, pane poslanče, abyste tento bod uvedl.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Děkuji. Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, nás žádá o pomoc. Přečtu text, ve kterém je také vysvětlení celé záležitosti. Petice není dlouhá, odhadl bych její přečtení tak na dobu jedné minuty:

"Poslancům Parlamentu Spolkové republiky Německo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, informujeme Vás o následující události.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP