(18.20 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Povodňová situace na tocích a nefunkčnost velkého množství čistíren si vynutila mimořádný monitoring jakosti vody, na kterém spolupracuje především Povodí Vltavy a Povodí Labe, oba státní podniky. Souhrnně výsledky mimořádného monitoringu vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, v součinnosti s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka. Výsledky zveřejňujeme na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

K překročení limitu nařízení vlády 82/1999 Sb. v tocích v posledních týdnech téměř nedochází. Je tomu tak pouze ojediněle pod nedostatečně funkčními čistírnami, hlavně u mikrobiálního zatížení. Obsahy oxidovatelných látek CHSKCr)a chlorovaných organických látek jsou oproti průměrům za léta 2000-2001 často zvýšené, především v důsledku vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod, uvolněných organických a halogenovaných látek ze sedimentů, pravděpodobně také v důsledku vysoké spotřeby dezinfekčních prostředků s obsahem chlóru, které unikají do toků.

U živin - dusíkaté látky a fosfor - jsou ve sledovaných tocích v posledních týdnech aktuální koncentrace často pod průměrnými hodnotami za uplynulé dva roky. Lze to přičíst významnému snížení vlivu plošných a difúzních zdrojů znečištění v důsledku proběhlé povodně. Vliv nedostatečně funkčních čistíren na jakost vody v tocích tím u živin ustoupil do pozadí. Také nadprůměrné průtoky zajišťovaly dosud značné ředění nedostatečně vyčištěných odpadních vod. Pro ředění odpadních vod z Prahy jsou průtoky ve Vltavě udržovány na potřebných hodnotách manipulací na nádržích kaskády.

Tolik základní informace k současnému stavu s tím, že předpokládáme jeho ukončení do konce roku. V prvních měsících příštího roku by měla být situace už v pořádku.

U řady čistíren odpadních vod nedošlo ani k přerušení provozu. Například u čistíren odpadních vod Vodňany, Sušice, Český Krumlov, Milevsko nebyl provoz přerušen. Zmínil jsem se o tom, jaká je situace u těch velkých čistíren.

Uplatnili jsme na odstraňování povodňových škod z fondu ISPA projekty v celkové hodnotě 900 milionů korun. Tam se jednalo i o projekty, jako je oprava Výzkumného ústavu vodohospodářského nebo oprava kanalizace, která především v Praze dosahuje několika set milionů korun.

Prioritní jsou pro nás skutečně opravy čistíren odpadních vod v Praze, v Plzni a v Českých Budějovicích. V tomto smyslu jsem také informoval zástupce Evropské komise s tím, že ty menší čistírny jsme schopni financovat ze zdrojů Státního fondu životního prostředí, případně Ministerstva zemědělství.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Toma Zajíčka, zda chce podat doplňující otázku. Nechce. Děkuji.

Konstatuji, že jsme ukončili projednávání ústních interpelací a tím jsme také skončili dnešní jednací den.

Zítra budeme začínat v 9 hodin ráno, a to bodem vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle čl. 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997, sněmovní tisk 32, prvé čtení. Je to bod 39.

Přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP