(17.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Očekávám, že pokud tomu tak nebude, že se znovu sejdeme zde a já vám budu vysvětlovat, jaká úskalí řešíme po Novém roce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, dovolte, abych vám poděkoval za odpovědi. Jsem si vědom toho, že nemohly znít jasně ano. Protože pokud byste to říkal tak jasně, tak byste byl jak premiér, který se tváří, že ty problémy neexistují. Existují a jsou velmi hluboké.

Chtěl bych vás potěšit, protože na pana ministra Grosse mám samozřejmě připravenu interpelaci ve věci té delimitace majetku okresních úřadů a nepochybně se k tomu ještě dostaneme.

Jsem si vědom toho, že mé dotazy jsou velmi specifické. Jsem si vědom toho, že neexistuje dosud připravený elektronický systém, že nejsou zajištěny finanční prostředky. Považuji to za hrubou chybu, ale jsem si také vědom toho, že to není chyba vaše. A proto dovolte, abych nyní položil otázku velmi jednoduchou. Prosím vás o uvedení jména, kdo nese zodpovědnost za to, že ty systémy od 2. ledna, protože 1. ledna je svátek, 2. ledna je čtvrtek, 31. 12. je úterý, kdo nese zodpovědnost, že systémy budou financovat. Budu samozřejmě, bude-li všechno v pořádku - (Kupčová: Upozorňuji na čas.) - první, který bude blahopřát tomu člověku, anebo který bude žádat jeho odpovědnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy a spojů pan Šimonovský.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Na vaši otázku sděluji jasně, že je to ministr dopravy a spojů, ten, který bude v té době vykonávat tuto funkci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další byl vylosován pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo, ačkoliv zde není přítomen interpelovaný ministr pan Pavel Dostál.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, moje interpelace je natolik specifická, že si nepochybně zasluhuje přímou a bezprostřední účast pana ministra, jeho přímou a bezprostřední odpověď na ni. A vzhledem k tomu, že na rozdíl od jiných ministrů, kteří si zařizují program mimo jednání Poslanecké sněmovny v průběhu, kdy ona zasedá a je blok interpelací, já naprosto respektuji nepřítomnost pana ministra Dostála, který je, jak jsem zjistil, nemocen. Svoji interpelaci tedy přednesu někdy příště.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další interpelující byla vylosována paní poslankyně Lucie Talmanová. Její interpelace směřuje k paní ministryni školství Petře Buzkové. Jako další se připraví pan poslanec Ladislav Urban. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, i já respektuji důvod, pro který se z dnešního jednání Poslanecké sněmovny omluvila paní ministryně Petra Buzková, a dovolím si přednést svoji interpelaci na nejbližší řádné schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Ladislav Urban se svou interpelací na ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych svoji interpelaci rozdělil do dvou částí. Za prvé chci říci, že po zrušení pohraniční stráže se vyprázdnila řada objektů v blízkosti státní hranice a mnoho z nich zůstalo dlouho prázdných a bylo bohužel postupně devastováno. Objekty se ale uvolňují i v současné době, například objekt pohraniční policie na Čerchově. Chci se zeptat, zda je na ministerstvu přehled o takto uvolněných objektech, a zároveň požádat, aby objekty byly rychle využity, aby bylo rychle hledáno jejich využití, případně aby bylo nabídnuto jejich převzetí obcím.

Druhá část je podle mě důležitější a týká se převodu těchto nebo obdobných objektů, to znamená uprázdněných objektů, na obce tam, kde jsou situovány přímo v obcích. Konkrétně mám na mysli například obec Poběžovice na Plzeňsku, kde v roce 1995 byl převeden bývalý objekt kasáren pohraniční stráže na město, ale související pozemky stále zůstávají v majetku Ministerstva vnitra, resp. policie. Přitom město žádalo o převod v roce 1999 a opětovně počátkem letošního roku. Přitom některé parcely - například 9/4 je součástí bývalého zámku a měla by se stát součástí městské památkové zóny, a parcely 4/1 a 4/9 nebo 4/3 - město nutně potřebuje pro rozvoj malého podnikání, kterým se snaží řešit vzrůstající nezaměstnanost v tomto městě a v této oblasti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, upozorňuji vás na čas, dvě minuty uplynuly. Prosím zkraťte své vystoupení velmi rychle.

 

Poslanec Ladislav Urban: Ano. Chci se tedy zeptat, zda a kdy bude převod proveden. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. Slovo má ministr vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já bych nejprve reagoval obecně na poznámku pana poslance Ladislava Urbana o současném stavu objektů po bývalých rotách pohraniční stráže. Sdílím a souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že ten stav je neutěšený. Mohu pouze sdělit, že je naší maximální snahou se těchto objektů "zbavit" podle zákona o majetku státu, tak aby mohly sloužit něčemu smysluplnému.

Co se týče konkrétně problematiky převodu, tak jak požaduje obec Poběžovice, tak k tomu můžu uvést následující věci. V závěru odpovím na tu otázku, co s tím bude a kdy se tak stane, ale je zapotřebí přece jen udělat určitou rekapitulaci.

Problém se táhne od roku 1995, kdy tehdejším rozhodnutím ministra vnitra Jana Rumla byl bezúplatně převeden do vlastnictví obce Poběžovice objekt roty bývalé pohraniční stráže včetně zastavěných i souvisejících pozemků. A tam nastaly ty problémy. Prostě objekt jako takový byl schválen ve svém převodu, nicméně došlo k problému s těmi pozemky, protože došlo k vypracování nového geometrického plánu a tam byly stanoveny nové parcely, které nebyly v souladu s parcelami, které vyplývaly z katastru nemovitostí ze dne 28. 3. 1995. Tam vznikly ty disproporce v tom, které pozemky se převádějí a které pozemky se nepřevádějí.

Chronologie problematiky byla následující. Město Poběžovice poprvé žádá o převedení pozemku č. 4/1 dopisem ze dne 2. 8. 1999. To jsou ty pozemky, které nově vznikly na základě toho nového geometrického plánu. Žádá tedy 2. 8. 1999 formou uzavření dodatku ke smlouvě z roku 1995. Konstatuje se to, že nebyly pozemky napsány nedopatřením. Tady je první poznámka. Na základě uzavřené smlouvy právě obec Poběžovice měla dělat kontrolu těch pozemků, které byly a které nebyly v té smlouvě zapsány. Ale to není tak podstatné. Chyba se stát může a určitě se stala mnohokrát třeba i na těch úřadech, za které zodpovídám já. Ale co je podstatné, je to, že tuto praxi katastrální úřady odmítají - praxi dodatku k takovéto smlouvě. Tudíž Policie Západočeského kraje odpověděla 4. 11. 1999 s tím, že nelze touto formou toto řešit, a navrhovala řešení jiné. Pak postupovalo všechno dále a v dubnu roku 2000 žádá Policie Západočeského kraje o získání nabývacího titulu od Okresního úřadu v Domažlicích, což bylo nezbytné k dalšímu řízení v této věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP