(17.30 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Cílem práce této skupiny, která už teď vrcholí, je navrhnout rozdělení tak, aby společný systém byl od 1. ledna 2003 plně funkční. Ze státního rozpočtu byly zákonem 314 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností pro materiální zabezpečení vyčleněny částky 1,2 miliardy Kč pro letošní rok a 1,4 miliardy pro příští rok. Počítá se i s pevnou částkou z rozpočtu našeho ministerstva k zabezpečení funkční sítě dopravně správních agend.

Musím upozornit na to, že v souvislosti s letošními povodněmi hledáme další rezervy v našem rozpočtu a je možné, že jednou z kapitol, které budou sníženy, je i tato kapitola. Říkám to proto, aby ty částky byly chápány v relaci, kterou v sobě obsahují potíže tohoto roku.

Dalším problémem, se kterým se ministerstvo potýká, je problém, že v současné době není známo, kolik těch obcí vlastně bude, protože mnoho obcí je rozhodnuto nevykonávat tyto agendy a naopak si smlouvou zajistit výkon těchto agend u jiné obce, která je buď schopnější, nebo je na to lépe připravena, nebo se prostě dohodnou na tom, že budou vykonávat některé věci společně u jedné obce a druhá obec bude vykonávat další funkce.

Toto je tedy mimořádně vážná věc. My jsme v Benešově připravili několikakolové školení tajemníků všech obcí pověřených, všech 205 obcí. Takovéto školení proběhlo naposledy 16. až 19. září. Byly tam podány informace, které nyní říkám, ale také informace, jaké musí být personální zabezpečení činností, aby byly ve stejné kvalitě a ve stejné úrovni, jako je tomu v současné době. Prováděli jsme také jakousi přípravu na to, jak bude modelové řešení realizováno na úřadech podle jejich velikosti a očekávaného množství agendy nejen na úseku registru vozidel, řidičských oprávnění, ale také výcviku uchazečů o řidičské oprávnění. Dopravně správní agendy jsou skutečně mimořádně náročné a ti, kteří to připravovali v letech 2000 až 2001, byl to poslanecký návrh, si jistě pamatují velkou náročnost této materie.

K přenosu informací do centrálního registru. Jak už jsem řekl, informační systém by měl fungovat tak, že agendy přecházejí do centrálního registru. Ministerstvo vnitra je gestorem rozšíření tohoto systému. Pověřená skupina zabezpečuje práce tak, aby od 1. 1. 2003 to bylo v pořádku, i když uznávám, že nebezpečí, že náběh bude provázen problémy, je velmi reálné. To je samozřejmé.

Ptáte se na rozluku registru motorových vozidel. Je samozřejmě možné očekávat, že to, co okresní úřady velmi těžce zajišťovaly, a byla jich třetina, bude mnohem složitější pro tento větší počet. V současné době řešíme tento systém nově. Přiznám se, že po příchodu na ministerstvo jsem usoudil, že systém centrálního vydávání právních listin, což jsou řidičské průkazy a další dokumenty, které s evidencí řidičů a provozně dopravními agendami souvisí, je velmi komplikovaný a pro tyto obce náročný. Připravujeme decentralizaci těchto výdejních míst a samozřejmě také výdejních míst registračních značek. Doufáme také, že systém se nejen zefektivní, ale že se také zlevní.

Chtěl bych upozornit na to, že toto úskalí existuje u každého zákona, který je připravován s nejvyšší možnou odpovědností, ale je připravován bez vazby na zkušenosti se zajišťováním správních agend. Tento problém potkal oba zákony, které byly připravovány jako poslanecké, byly připraveny, projednány a schváleny, ale neměly žádnou legisvakanci. Nebylo možné se na to připravit. Okamžitě vstoupily v platnost. Tyto zákony nedefinovaly žádný dopad na státní rozpočet. Víte, že nás provázela v loňském roce debata o tom, že peníze, které státní rozpočet předpokládal jako dostatečné na zajištění všech těchto evidencí, dostatečné nebyly. Šlo o částku, která byla delimitována z Ministerstva vnitra, 128 milionů Kč. Ukázalo se, že to byla pouze pětina potřebné částky na toto zajišťování. V současné době je ministerstvo zadluženo zhruba 700 miliony Kč dodavatelům, kteří už provedli potřebné práce, ale ministerstvo je nezaplatilo, protože na to nemá finanční zdroje. Je to problém, který opakovaně řešíme i ve vládě.

Očekáváme, že řešení příštího rozpočtu, jak je navrženo, zajistí dostatek všech dokumentů, veřejných listin, dostatek registračních značek pro všechny pověřené obce včetně zásoby, kterou nutně obce potřebují.

Pokud jde o stejné posuzování, domnívám se, že školení, která vedeme s tajemníky, jsou právě určena k tomu, aby posuzování bylo stejné. Na 76 okresních úřadech bylo také potřeba sladit posuzování žádostí. Stejně tak na 205 obcích bude školením a stejnou metodikou zabezpečováno stejné posuzování podle stejných kritérií v decentralizovaném systému.

Souhlasím s vámi, že vyjadřujete obavy z realizace zajištění dopravně správních agend v decentralizované podobě. Já se přiznám, že je to nesmírně obtížný úkol, a byl bych rád, kdybychom ho nemuseli řešit v takovém rozsahu. Na druhé straně předpokládám, že pověřené obce projevily rozhodnou vůli vykonávat tyto dopravně správní agendy a zabezpečit jejich výkon. Proto také v komisích zasedají zástupci Svazu měst a obcí, proto děláme školení tajemníků. Zatím jsme skutečně nenarazili na nepřipravenou obec. Věřím, že spolu s technickými prostředky, materiálně technickým zabezpečením a finančním zabezpečením by se měl celý tento systém podařit.

Řekl bych, že je to podobná systémová změna, jaká provázela změnu systému sociálních dávek a jejich výplaty na tehdejším okresních úřadech. Myslím, že zkušenosti ukazují, že v několika vlnách se v krátké době dokážeme s tímto problémem vyrovnat a že zajištění činností bude efektivní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP