(17.20 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Nemám statistiku, ale mohu vám sdělit, že jsem již rozhodl, že se musí udělat úplná prověrka za první pololetí tohoto roku, abych měl statistická čísla a dobral se jedné důležité zprávy: kolik zrušujících rozsudků soudů vyššího stupně je meritorních, a soudy zaujímají stanovisko v těch věcech, které účastníky a soud prvého stupně zajímá, jak vyložit zákon; a kolik zrušujících rozsudků je naopak formálních, procesních, vůbec se nezabývajících předmětem věci, ale hledajících formální procesní chybu v pochybení některého z předchozích orgánů, aby mohl věc zrušit, vrátit a vlastně nikdo se nedozvěděl, jaký je tedy právní názor soudu.

Říkám to proto, že jako bývalý advokát jsem mnohokrát očekával, že když podávám opravný prostředek včetně dovolání k Nejvyššímu soudu, že se především dozvím právní názor na to, zda se má použít nebo aplikovat to či ono hmotně právní ustanovení tak či onak. Nikdy jsem se to nedozvěděl. Vždycky mi bylo vyhověno, rozsudek byl zrušen, ale z úplně jiných procedurálních důvodů, formálních důvodů.

Jistě že účastníci mají právo na to, aby s nimi byl konán spravedlivý proces, aby jejich důkazy byly vyslyšeny. Myslím si, že ještě silnější je právo na to, aby jejich věc byla rozhodnuta, aby soud rozhodl, a na toto právo se zapomíná.

Já chci paní interpelující místopředsedkyni sněmovny ubezpečit o tom, že nepovažuji stav českého soudnictví za uspokojivý, a to používám velmi mírná slova, že hledám systémová opatření, a nebudu zde říkat obvyklé fráze o nezávislosti soudců ani možnosti do ní zasahovat. Budu hledat taková opatření a budu se snažit je prosadit. Doufám, že v této konkrétní věci, ve které jsem interpelován, dojde v prosinci tohoto roku k vynesení rozsudku, a s ohledem na to, že od 1. ledna tohoto roku platí novela trestního řádu, která už neumožňuje v těchto věcech vracet soudu prvního stupně věc k novému projednání a doplňování dokazování, a ten soud má sám důkazy udělat, když tedy ví jaké, věřím, že tentokrát už, a to díky Poslanecké sněmovně, která novelu trestního řádu schválila, již tento hanebný případ bude skutečně ukončen.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády. A ptám se paní místopředsedkyně Miroslavy Němcové, zda chce podat doplňující otázku. Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám chci zcela upřímně poděkovat, pane místopředsedo, protože myslím, že to byla seriózní odpověď nebo snaha o odpověď na to, co se děje. Sám jste nazval to, co se děje, otřesným příkladem fungování naší justice. Já vaši odpověď vnímám jako děsivou zprávu o stavu našeho soudnictví. A protože nám institut interpelací neposkytuje prostor v takto vážné věci, abychom se jí mohli dostatečně zabývat, víte že já mám na položení prvních otázek dvě minuty a nyní pouze jednu minutu času, domnívám se, že bude nutné, a avizuji to dopředu, že tak učiníme, požadovat na příštím jednání Poslanecké sněmovny předložit bod, který se bude jmenovat "Zpráva vlády o stavu českého soudnictví".

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy vlády, zda chce reagovat. Nechce.

Jako další byl vylosován pan poslanec Miroslav Beneš. Připraví se pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane poslanče, máte slovo. - Promiňte, pane poslanče, já jsem opomněla sdělit, že vaše interpelace je směřována vůči ministru dopravy a spojů panu Milanu Šimonovskému.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře dopravy a spojů, dovolte, abych se na vás obrátil s následující interpelací. Jistě víte, že od 1. ledna roku 2001 z Policie České republiky byla evidence motorových vozidel převedena na okresní úřady. Mám dojem, že toto rozhodnutí bylo správné, že ubylo dlouhých front před těmito úřady, byť zůstaly v podstatě na stejném místě, akorát že nám do toho přišla ona některými nazývaná reforma a jinými nazývaná pseudoreforma veřejné správy, která říká, že od 1. ledna příštího roku tyto registry budou rozděleny mezi pověřené obecní úřady s rozšířenou působností na území stávajících okresů, znamená to, že zhruba na tři pověřené obecní úřady.

Moje otázky, vážený pane ministře, jsou opět tři, neboť ze zákona o evidenci motorových vozidel vyplývá cosi o centrálním registru silničních vozidel, cosi o povinnostech oněch míst, ve kterých jsou vozidla evidována.

Takže dovolte, abych se zeptal, jak je zajištěna rozluka registru motorových vozidel, tedy ono rozdělení podle místa z okresních úřadů na ony minimálně zhruba tři pověřené obecní úřady.

Za druhé. Jak je zajištěn přenos informací do centrálního registru silničních vozidel? Neboť bez toho nemůže fungovat ochrana proti například zaregistrování kradených motorových vozidel.

Za třetí. Jak je zajištěno stejné posuzování žádostí o schválení technické způsobilosti na od 1. ledna 204 obecních úřadech s rozšířenou působností.

Děkuji vám za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, vaše dotazy jsou velmi specifické a uznávám, že je velmi problematické na ně odpovědět podrobně. Myslím si, že tato rozluka, jak vy říkáte, tato reforma je jeden z nejsložitějších úkolů, které budou řešit pověřené obce, a samozřejmě, které bude řešit náš centrální orgán. Protože zajistit rozdělení stávajících dopravních a správních evidencí na 205 obcí je mimořádně obtížné. A je to velmi pracná záležitost. Na tom řešení spolupracuje jak naše Ministerstvo dopravy a spojů, tak také Ministerstvo vnitra. Založili jsme meziresortní komisi na vytvoření integrovaného informačního systému celostátních správních a dopravně správních evidencí. A tato komise se pravidelně schází, řeší tuto problematiku tak, aby byl celý ten systém funkční i po zrušení okresních úřadů.

Ten problém je skutečně i v tom, že okresní úřady musí do poslední chvíle přijímat žádosti podle zákona a vlastně ta změna je skutečně velmi skoková a náhlá, takže to je další problém, který diskutujeme, a snažíme se celý systém na to připravit. Máme pro okresní úřady připraveny seznam, který rozdělí spisy, které evidujeme, do skupin podle bydliště řidiče, provozovatele vozidla. Dokonce chceme připravit elektronické uchovávání evidence tak, aby od 1. 1. 2003 bylo možné vést tuto evidenci v souladu se zákonem č. 320 o zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů. Je to připraveno. Pro zabezpečení hladkého převodu kompetencí na pověřené obce kromě zřízení už jmenované komise jsme zřídili ještě další komisi, která už pracuje takřka rok, pro tvorbu integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí. Tam jsou zastoupeni jak odborníci z našeho ministerstva, tak také odborníci z Ministerstva vnitra, z Policie České republiky, zástupci Svazu měst a obcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP