(16.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Pokud jde o záležitosti odvolacího řízení, musím konstatovat, že za prvé je možné vytvořit za jistých okolností i detašovaná pracoviště v území, ale principiálně poměr mezi druhoinstančními rozhodnutími směřuje zcela zásadně ve prospěch prvoinstančních rozhodnutí a těch je daleko více. Tato rozhodnutí se odehrají daleko blíže a pod daleko větší kontrolou občanů než dosud. Sečtu-li klady a zápory, jsem přesvědčen o tom, že došlo k jednoznačnému přiblížení veřejné správy občanům.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Beneše, zda chce vystoupit se svou doplňující otázkou. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane premiére, opět se ukázalo, že na jasně položenou otázku existuje nulová odpověď. Neptal jsem se vás na delimitaci pracovníků okresních úřadů, která v současné době probíhá, na to se budu ptát, až to proběhne. Ptal jsem se, kolik přibylo zaměstnanců na úrovni krajů a kolik ubylo v centru.

Jsem si vědom toho, že systém vyplácení dávek státní sociální podpory nebyl vyňat, byl posunut o rok, ale okresní úřady končí 31. 12. letošního roku. Proto se ptám, kde budou organizačně začleněna místa vyplácení dávek.

Třetí je poznámka. Člověk, který například z Putimi jezdil do Písku, nyní bude jezdit kvůli stavebnímu řízení ke druhé instanci do Českých Budějovic. To není decentralizace.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pokud jde o názor na to, co je nebo není decentralizace, o tom jsme již debatovali. Je jasné, že absolutní většina rozhodnutí se přesouvá daleko blíže občanovi na obce třetího typu, že v druhé instanci v této fázi je druhoinstančním orgánem kraj, kde ovšem není jednoznačně řečeno, že toto druhoinstanční rozhodnutí se bude odehrávat i územně a geograficky v Českých Budějovicích. To je ale jiná záležitost a můžeme o tom debatovat až dále.

Pokud jde o celkové saldo přesunů, pan poslanec Beneš sám sdělil, že delimitace dosud neproběhla, tudíž je velmi obtížné udělat konečné saldo. Saldo bude možné podtrhnout podle mého názoru asi v polovině příštího roku nebo ke konci příštího roku, protože po určitou dobu existuje na jedné straně odbourávaná instituce, na druhé straně vznikající instituce. V této přechodné fázi jakákoli čísla jsou sporná.

Ve věci státní sociální podpory se situace pro občana nemění, detašovaná pracoviště zůstávají, celý systém obsluhy je stejný. Tento systém si upravují městské úřady v sídle současných okresních měst jako dosud.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi. Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Vymětal. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, praktickými kroky vaše vláda dokumentuje, že ustoupila od vládní koncepce řešení restrukturalizace ocelářského průmyslu prostřednictvím integrovaného českého ocelářského podniku, který měl být konsolidován v rukou státu. Místo toho se po částech zbavuje jednotlivých hutí a prodává je za často nepochopitelných podmínek do soukromých rukou, myslíc si snad naivně, že soukromý kapitál k nám přichází s úmyslem zachraňovat české hutě a splní roli zachránce místo státu. Tak vláda experimentuje se severní Moravou, krajem, který je experimenty předchozích vlád postižen vysokou nezaměstnaností.

Pane premiére, dovolte mi představit vám jistou vizi varianty konečného řešení. Indická firma se sídlem v Holandsku LNM Holdings se stane majitelem Nové hutě v Ostravě a vláda jí prodá výhodně ještě Vítkovice-Steel a státní podnik OKD, a to velmi nevýhodně pro stát. Tato firma sem vstupuje proto, aby si zajistila co největší zisky, a ty dosáhne maximálním navýšením výroby. Nebude se ohlížet na nějaké závazky České republiky vůči Evropské unii, o limitu 6 nebo 4,5 mil. tun oceli, ty přece indičtí vlastníci nemusí respektovat a také je respektovat nebudou. Vzhledem ke své síle, pokud koupí polské hutě, dovedou ke krachu a zániku Třinecké železárny. Pokud nebude OKD poslouchat, dovezou uhlí odjinud a přivedou OKD ke krachu, protože své uhlí neprodá. Nastává etapa, kdy už nebude výhodné pro LNM Holdings hutní výrobu na Ostravsku provozovat, protože pro ně není žádný problém dovézt si vsázku pro válcovny ze svých vlastních podniků v zahraničí, a ostravské hutě zavřou. Takový scénář by znamenal konec hornictví a hutnictví na severní Moravě a následně konec severomoravských energetik.

Vizi doplním ještě o to, že ministerstvo dopravy prověří, že výstavba dálnice do Ostravy izraelskou firmou je pro stát velmi nevýhodná, a odstoupí za významnou sankci od její výstavby, která se tak podstatně časově odsune. Nezaměstnanost na severní Moravě vyskočí díky synergickým efektům na více než 30 %. Nastává neřešitelná regionální krize.

Má otázka zní: Co dělá vláda pro to, aby se taková vize nenaplnila?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan předseda Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec Vymětal vykreslil velmi temnou představu o vývoji Ostravska. Musím říci, že tato představa je sice nerealistická, ale rozhodně to byla představa, která nutně vstupovala do uvažování vlády. Vláda se rozhodla sanovat ostravské hutě. Náklady z veřejných prostředků byly velmi významné, o tom nikdo nepochybuje. Myslím, že ani poslanec Vymětal nemůže popřít, že bez intervence vlády a bez velkého úsilí by například Vítkovice v tento okamžik již neexistovaly.

Stejně tak je otázka, kolik času tehdy zbývalo Nové Huti, než se podařilo najít jistou fázi pro sanaci, stejně tak Válcovny plechu Frýdek-Místek, které obdržely jistým způsobem veřejnou pomoc, myslím, že vděčí za svou současnou existenci české vládě nebo zčásti úsilí české vlády. Nepochybně každý takovýto subjekt je především závislý na svém managementu a na svých zaměstnancích.

Musím konstatovat, že jako je věc ne zcela zřejmá, vláda usiluje o restrukturalizaci hutnictví. Naším cílem je stabilizovat ostravské ocelářství při zachování přiměřených kapacit. Není debata o tom, že by Třinec byl ohrožen zánikem, stejně tak není debata o tom, že by OKD bylo ohroženo zánikem. Musím opět konstatovat, že existuje celá řada opatření, která pomohla stabilizovat situaci i v tomto měřítku. Mimochodem např. licence na dovoz českého uhlí, které, jak pan poslanec Vymětal jistě ví, narážejí na kritiku ze strany ocelářů, kteří tvrdí, že cena, za kterou OKD uhlí poskytuje, není zcela férová. To je ovšem otázka jiná.

Chtěl bych také zdůraznit, že situace českého ocelářství a českého kamenouhelného hornictví nemůže být řešena bez polského kontextu, nemůže být řešena, aniž se nám podaří najít určitou strategickou kooperaci s našimi severními sousedy, protože v čistě konkurenčním prostředí v ostré konkurenci navzájem proti sobě bychom se dostali do situací, které by byly velmi komplikované.

Pokud jde o volnou soutěž, česká vláda směřuje k výjimce z tzv. veřejné pomoci pro ostravské ocelárny. Konstatuji, že bývalá vláda Václava Klause nepřijala žádost o prodloužení této výjimky, čímž mimořádně zkomplikovala jakoukoli angažovanost veřejné ruky v této oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP