(16.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Jsem přesvědčen, že jako tehdejší ministr, který resort řídil, víte velmi dobře, o jaké chyby se jedná. A přesto ale je před ostatními kolegy zopakuji.

Jde především o špatné právní sepsání smluv s dodavateli, v řadě smluv chybějí jakékoliv možnosti kontrolovat a sankcionovat dodavatele za porušení závazků. A dále pak byly nalezeny nesrovnalosti ve vedení účetnictví, kdy zhruba 1,5 mld. Kč podle stanoviska NKÚ mělo být chybně investováno či špatně účetně doloženo. Samostatnou kapitolou je pak využití externích právníků, a to nejen pro odborné poradenství, ale také jako administrativních a technických pracovníků, za které ministerstvo zaplatilo téměř 71 mil. Kč.

Pevně věřím, že tyto nedostatky a chyby si, pane premiére, jako bývalý ministr uvědomujete, že nám je vysvětlíte a že pověříte současného ministra práce a sociálních věcí, aby zjednal nápravu.

Žádám vás tedy, pane premiére, abyste mi jasně řekl, jak je možné, že k takovýmto závažným nesrovnalostem při vašem vedení tohoto ministerstva docházelo, a jak nás hodláte přesvědčit jako premiér vlády, že pod vaším vedením nebude pokračovat tato praxe na úrovni celé vlády.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Základní odpověď jsem dal při interpelaci paní poslankyně Páralové, protože interpelace pana poslance Langera je věcně totožná.

Konstatuji, že v době mé působnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí jsem přijal na základě podnětů NKÚ řadu koncepčních opatření, která byla vysoce hodnocena. Čili z tohoto hlediska je situace zvládnuta.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády Vladimíru Špidlovi a táži pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane premiére, vy jste pověstný tím, že zásadně neodpovídáte na otázky, které jsou vám kladeny. A proto bych vás chtěl skutečně poprosit, abyste odpověděl na to, co říkám: Co se stalo s tou jeden a půl miliardou korun, co se stalo s těmi 71 miliony korun, které byly vynaloženy podle NKÚ neefektivně? Neboť to, co jste mi odpovídal, není odpověď na otázky, které jsem vám kladl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: NKÚ nekonstatoval zpronevěru ani jediné koruny z těchto 1,5 mld. prostředků, o které se vede interpretační spor. Vedlo k postavení domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou jakožto náhrad za restitucí obsazené objekty.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se svou interpelací vystoupí pan poslanec Miroslav Beneš, kterému uděluji slovo. Připraví se pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Paní předsedající, pane premiére, jistě jsme zaregistrovali při jednání této sněmovny, že projednáváme celou řadu novel zákonů, které byly přijaty v souvislosti s reformou veřejné správy. Reforma veřejné správy, která byla nastartována sociálně demokratickou vládou v roce 1999, se nyní blíží ke svému takřka vrcholu v souvislosti s realizací druhé etapy od Nového roku.

Myslím si, že řady starostů, řady obcí, ale i občanů se tato reforma dotkne právě po Novém roce. A proto dovolte, pane premiére, abych vám položil tři otázky, s tím, že jsem si vědom, že možná u té první nebudete zcela jednoznačnou odpověď znát.

Tedy otázka první: Kolik přibylo zaměstnanců na úrovni krajů a kolik ubylo v centru v souvislosti s realizací reformy veřejné správy?

Za druhé: Protože jste byl ministrem práce a sociálních věcí, kterému se podařilo ze systému reformy vyjmout vyplácení dávek státní sociální podpory, dovolte, abych se vás jako premiéra zeptal, kde budou organizačně začleněna místa vyplácení dávek státní sociální podpory.

A konečně jednoduchá otázka: Vážený pane premiére, jste přesvědčen, že jde opravdu o decentralizaci, jestliže odvolání proti rozhodnutí první instance bude přestěhováno z míst okresních na města krajská? Občan tedy bude jezdit do větší vzdálenosti, do vzdálenějšího centra. Jenom upozorňuji, že je mu vcelku jedno, jestli na okresní úřad, nebo krajský úřad.

Děkuji za odpověď. U té třetí bych poprosil opravdu také jenom "ano", nebo "ne".

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych poměrně obsáhle reagoval na vystoupení pana poslance Miroslava Beneše. A dovolte mi, abych v úvodu řekl, že reforma veřejné správy, která vytvořila krajskou samosprávu a současně vytvořila systém ve své další fázi, systém samosprávných obcí s rozšířenou působností, je cesta, která je nepochybně správným směrem a přibližuje rozhodování podstatně blíže lidem než velmi neprůhledně monokraticky řízený systém okresních úřadů.

Dovolte mi tedy, abych se zabýval problematikou delimitace zaměstnanců okresních úřadů. Na základě tzv. delimitační doložky uvedeného zákona dochází u zaměstnanců okresních úřadů, jejichž činnost je převáděna na územní samosprávné celky, obce s rozšířenou působností a kraje nebo některé orgány státu k přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na obce s rozšířenou působností nebo kraje, případně na příslušné orgány státu. Delimitace zaměstnanců na územní samosprávné celky je prováděna prostřednictvím tzv. třístranné dohody, která se zakládá na vzájemném souhlasu delimitovaného zaměstnance okresního úřadu a příslušného územně samosprávného celku. Tyto třístranné dohody byly na okresních úřadech uzavírány do 1. září 2002. Případy, u nichž nedošlo k podpisu třístranné dohody, ať již ze strany zaměstnance okresního úřadu, nebo územně samosprávného celku, byly do 5. září t. r. zaslány okresními úřady na Ministerstvo vnitra včetně relevantních podkladů, které se staly výchozím podkladem pro konečné rozhodnutí Ministerstva vnitra o počtu a pravidlech delimitace zaměstnanců.

Opatřením podle zákona č. 320/2002 Sb., o stanovení počtu a delimitace počtu zaměstnanců okresních úřadů společně s doporučením dalšího postupu byl do 20. září 2002 sdělen výsledek konečného rozhodnutí Ministerstva vnitra všem dotčeným okresním úřadům, krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností, podle něhož okresní úřady dokončí proces delimitace zaměstnanců na územní samosprávné celky. Celkem bylo z okresních úřadů delimitováno 19 050 funkčních míst, z toho na územní samosprávy 15 060 funkčních míst, na uzavřené třístranné dohody 11 653, neuzavřené třístranné dohody 853, třístranné dohody potvrzené 776 a nepotvrzené třístranné dohody 77.

V současné době Ministerstvo vnitra provádí šetření ve smyslu naplnění tohoto nařízení ze dne 26. června č. 695 o delimitaci zaměstnanců.

Zaměstnanci státních okresních archivů přešli k 1. červenci podle koncepce archivní státní správy na státní oblastní archivy.

V návaznosti na přechod funkčních míst je řešen i způsob a stanovení výše delimitovaných finančních prostředků movitého majetku na zabezpečení výkonu veřejné správy v roce 2003 pro obce s rozšířenou působností.

Dále mi dovolte, abych reagoval na názor pana poslance Miroslava Beneše ve věci delimitace státní sociální podpory. Tady musím konstatovat, že státní sociální podpora nebyla vyňata z reformy veřejné správy principiálně, pouze termín byl posunut o jeden rok, protože se ukázalo jako velmi potřebné získat rok času na to, aby se zrealizovaly nejdůležitější zásahy do informačních sítí, protože státní sociální podpora je vybavena mimořádně rozsáhlým systémem informačních databází a informačních sítí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP