(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil velmi stručně k interpelaci pana Václava Exnera k otázce vztahu k Izraeli, mezi Českou republikou a Izraelem. Konstatuji, že dobré vztahy trvají. Čili má odpověď zní: ano.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Exnera, zda chce vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, už jenom chybí, abyste řekl, že česká vláda také schvaluje střílení do civilistů. Nicméně neodpověděl jste mi na jasně formulovanou otázku již v názvu interpelace, jak se česká vláda chová k nedodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN Izraelem. Můžete to provést i ve srovnání k postojům jiných zemí, které se rovněž nehodlají řídit některými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane poslanče, vážená paní předsedající, dovolte mi, abych vaším prostřednictvím vyjádřil názor - na interpretaci pana poslance Exnera postoje české vlády nemá v zásadě smysl odpovídat .

A nyní mi dovolte, abych konstatoval, že Česká republika ve svých jednáních s izraelskou i palestinskou stranou a ve všech prohlášeních vždy zdůrazňuje nutnost naplnění příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN, podobně jako mezinárodní společenství, zejména kvartet USA, Evropská unie, OSN a Rusko. Preferujeme řešení jednáním bilaterálním i multilaterálním, které musí zohledňovat nutnost mírového řešení a potřebu zajištění bezpečnostních potřeb Státu Izrael a naplnění národních aspirací Palestinců v podobě vytvoření samostatného nezávislého a demokratického státu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi. Jako další se svou přihláškou k interpelaci na předsedu vlády byl vylosován pan poslanec Martin Říman, připraví se se svou interpelací pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Vážený pane premiére, dámy a pánové, na Investičním fóru v Ostravě před 14 dny jste řekl, že se dodělávají modely finančního zabezpečení stavby dálnice D47 s firmou Housing and Construction. Váš resortní ministr Šimonovský naproti tomu uvedl v minulém týdnu v tisku, cituji, že "to je velmi nestandardní smlouva a pozice státu v této smlouvě není na obvyklé evropské úrovni. Sám bych takovou smlouvu nepodepsal." Konec citátu.

Chci se tedy zeptat:

Za prvé, zda jste byl seznámen s tím nejpodstatnějším, totiž s navrženým finančním modelem. Zda víte, zda vám nebylo utajeno, že podle něj zaplatí stát v průběhu třiceti let trvání této smlouvy více než 200 miliard korun za všechny její fáze.

Za druhé se chci zeptat, zda jste byl seznámen s dalšími variantami výstavby, které při stejných výchozích podmínkách znamenají výslednou cenu několikrát nižší. Například model, který je založen na půjčce od Evropské investiční banky, vychází celkem zhruba na 50 miliard korun, což je jistě podstatný rozdíl.

A nakonec, tedy za třetí a především, se chci zeptat, čím vláda obhájí fakt, že tuto smlouvu, především její finanční část, nepředložila k projednání Poslanecké sněmovně, tak jak je povinna ze zákona vždy, když se jedná o finanční závazek státu. Je více než paradoxní, že sněmovna projednává a schvaluje koupi každé sněhové radlice, ale o závazku na 30 let ve výši stovek miliard korun prakticky neví. Jsem přesvědčen, že jde o úmyslné obcházení zákonů tohoto státu s možným trestněprávním postihem.

Budu rád, pane premiére, když mi na tyto tři otázky odpovíte. Byl bych vám velmi vděčen, kdybyste se soustředil opravdu na odpovědi na tyto otázky a nezatěžoval odpověď frázemi o tom, jak je dálnice do Ostravy pro Moravskoslezský kraj potřebná, jak to před několika měsíci předvedl zde váš předchůdce. To je všem známo a o tom má interpelace není.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, dálnice D47 je velmi potřebná pro kraj. Hledalo se řešení, které současně umožní co nejrychlejší výstavbu a současně zajistí odpovídající financování. Mohu říci zcela jasně, že jsem byl informován v takovém rozsahu, v jakém byly předloženy podkladové materiály do vlády. Chci konstatovat, že čísla, která uvedl pan bývalý ministr Říman a nyní poslanec Říman, jsou čísla, která se dají odborně z řady hledisek napadnout, a byly předloženy jiné výpočty, které ukazují, že to, co on předkládá, je záležitost, která se dá s úspěchem zpochybnit.

Dovolte mi, abych konstatoval, že teď se projednávají některé závěrečné věci, například ustanovení tzv. nezávislého odborníka podle realizační dohody, dojednávají se smlouvy o financování, dojednávají se návrhy většiny základních smluv o financování a přezkoumávání návrhů smluv o financování ze strany ministerstva dopravy. Pokud má dojít k uzavření smluv o financování s věřiteli do konce roku 2002, musí dojít k formálnímu předložení návrhu smluv. Práce na finalizaci těchto smluv probíhají odpovídajícím způsobem, v prozatím odpovídajícím harmonogramu.

Pokud má pan poslanec Říman jisté pochybnosti, je jistě na něm, aby využil ty možnosti, které mu dává zákon jako kterémukoli jinému občanovi.

Tato smlouva je schopna zajistit, nebo respektive postup vlády směřuje, směřoval a vždy směřuje k tomu, zajistit co nejrychlejší spojení Ostravska s ostatními částmi republiky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi a ptám se pana poslance Římana, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane premiére, paní předsedající, pane premiére, vaše bohorovnost je neskutečná, neuvěřitelná, zvlášť v okamžiku, kdy si snad uvědomujeme, že se nejedná o malé peníze. Z vašeho jednoduchého vyjádření, že lze zpochybnit mnou uváděná čísla, je vidět, že jste nestudoval materiál, že jste nebyl seznámen. Zde je jedna část finančního modelu (poslanec Říman ukazuje dlouhý pás popsaného papíru), je v angličtině, je součástí závazku, kde jasně vysvítá, že částky, o kterých jsem hovořil, jsou pravdivé.

Nicméně znovu se vás ptám na zejména tu třetí otázku, kterou jsem položil a o které jste vůbec nehovořil. Pokud jste na ni nebyl schopen odpovědět v té poloze, v jaké jsem ji položil, položím ji v jiné poloze. Pane premiére, hodláte předložit tuto smlouvu se závazkem v řádu desítek ba stovek miliard korun k projednání Poslanecké sněmovně? Stačí mi odpověď ano, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: V každém případě volím vždy a i v tomto případě samozřejmě zvolím postup, který bude zcela v souladu se zákony ČR a bude odpovídat ústavnímu pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dávám slovo panu místopředsedovi Ivanu Langerovi k podání interpelace. Jako další se připraví pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, kolegyně, kolegové, doufám, že pan premiér bude podstatně konkrétnější ve své odpovědi na mou interpelaci.

Vážený pane premiére, věřím, že se shodneme, že státní úřady mají své finanční prostředky - v uvozovkách "své", protože jsou to finanční prostředky daňových poplatníků - investovat obezřetně a s rozmyslem, tedy hospodárně. Nejinak je to v případě Ministerstva práce a sociálních věcí. A proto mě nemile překvapily, nicméně ve své podstatě příliš nepřekvapily informace Nejvyššího kontrolního úřadu, který při své kontrole činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí zjistil velmi závažné nedostatky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP