(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

76.
Ústní interpelace

 

určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Po zahájení 6. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo paní poslankyni Aleně Páralové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády Vladimíra Špidlu. Připraví se pan poslanec Václav Exner.

Rozhlížím se - je tady paní poslankyně Páralová. Máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážený pane premiére, Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval na Ministerstvu práce a sociálních věcí vybrané položky o celkovém objemu 4,1 miliardy korun. NKÚ zjistil porušení platných právních předpisů při hospodaření s majetkem státu a rozpočtovými prostředky kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v objemu 1,4 miliardy korun. To znamená, že u 35 % objemu kontrolovaných financí zjistil NKÚ porušení zákonů. Přitom byly porušeny zákony o účetnictví, o finanční kontrole, o zadávání zakázek, o rozpočtových pravidlech, o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, zákon o zaměstnanosti a překvapivě i zákoník práce.

Vážený pane premiére, očekávám odpověď na dvě otázky:

1. Kdo je za nepořádek a chaos na Ministerstvu práce a sociálních věcí zodpovědný?

2. Ve funkci ministra jste selhal. Domníváte se, že jste schopen vykonávat funkci premiéra České republiky?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. V rámci plánu kontrolní činnosti na rok 2001 provedl NKÚ kontrolu hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v dokumentaci ekonomických agend, externě zajišťovaných činnostech souvisejících s plněním běžných úkolů MPSV, s plněním povinností správce programů určených na financování reprodukce majetku, hospodaření s majetkem státu a ve vedení účetnictví. U úřadů práce a ústavů sociální péče byly shledány závady v zadávání veřejných zakázek, ve vedení účetnictví, v hospodaření s majetkem státu.

K nedostatkům zjištěným v dokumentaci ekonomických agend byla přijata tato opatření: dokumentaci pro vedení účetnictví prostředky výpočetní techniky uvést do souladu s požadavky vyplývajícími pro tuto dokumentaci z příslušných ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to v termínu do 31. srpna 2002.

K nedostatkům v externě zajišťovaných činnostech souvisejících s plněním běžných úkolů MPSV: smlouvu o zabezpečení provozu výpočetní techniky, mimochodem uzavřenou dávno předtím nebo principiálně uzavřenou dávno předtím, než jsem se stal ministrem, s firmou Dusil, veřejná obchodní společnost, rozšířit dodatkem, kde bude zpřesněn předmět smlouvy a dopracován způsob a kontrola předávání prací. Termín opatření byl 1. červenec. Úkol byl splněn.

K nedostatku plnění povinnosti správce programů bylo uloženo provést inventarizaci všech současných problémových investičních akcí a stanovit administrativně technická opatření, která povedou k odstranění nedostatků. Splněno.

K nedostatkům zjištěným ve vedení účetnictví, dodržování účetní osnovy a postupu: zajistit dodržování účtové osnovy a postupů účtování při zařazování drobného a dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku, zajistit, aby do pořizovací ceny hmotného investičního majetku byly od 1. ledna 2002 zahrnuty i výdaje na výběrová řízení.

Současně s těmito opatřeními jsem přijal dvě systémová opatření. Za prvé jsem dal příkaz č. 9/2002, řídící kontrola v podmínkách MPSV, kterým byla s účinností od 1. července oddělena pravomoc a odpovědnost v rámci vnitřního kontrolního systému MPSV ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Uvedeným příkazem byli jmenováni příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ u úřadů práce a ústavů sociální péče přijali jejich ředitelé. Kontrolu plnění provede MPSV v prvním pololetí 2003.

Vláda projednala tuto zprávu NKÚ. Musím konstatovat, že zástupce NKÚ se velmi kladně vyjádřil k systémovým opatřením, která provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Považoval je za velmi propracovaná a správná.

V závěru mi dovolte říci, že o tom, kdo bude premiérem České republiky, rozhodují voliči ve volbách. Jejich hlas byl pro sociální demokracii, sociální demokracie postavila svého premiéra.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se paní poslankyně, chce-li položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Je mi velice líto, že pan premiér zřejmě vůbec nepochopil, na co jsem se ho ptala, protože ten, kdo není schopen přiznat svoje chyby, svoje pochybení, tak ten není schopen je ani napravit. Je mi to velice líto. Nicméně nedověděla jsem se odpověď na otázku, kdo je za nepořádek na ministerstvu zodpovědný.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády, pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Omlouvám se za toto opomenutí. V organizačním řádu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou stanoveni příslušní odpovědní pracovníci, kteří odpovídají za kvalitu jednotlivých agend. Ti jsou v různé - větší či menší - míře a byli odpovědni za věci, které konstatoval NKÚ.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi.

Na druhém místě byl vylosován se svou přihláškou k interpelaci na předsedu vlády poslanec Václav Exner. Připraví se poslanec Martin Říman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, izraelsko-arabský konflikt je problém, který ztěžuje mezinárodní situaci již dlouhá léta. V této věci přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů celou řadu usnesení, z nichž mnohá nejsou Izraelem plněna. Poslední rezoluci Izrael dokonce demonstrativně odmítl přijmout.

Chtěl bych se vás zeptat, jaký je váš názor na tuto situaci. Připomínám, že nedodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN Izraelem znamená velké krveprolití na Středním východě. Jenom v posledních dvou dnech - 7. října bylo při tvrdých srážkách kolem palestinského tábora 14 mrtvých a 115 lidí zraněných. Mezi nimi byli zraněni i čtyři lidé, z nichž jeden později zemřel, před nemocnicí při střelbě do davu. Včera zahynuli dva mladíci ve věku 16 a asi 12 let.

Touto situací jsou znepokojeny i naše spřátelené země a seskupení. Operace ostře odsoudila Evropská unie ústy dánského ministra zahraničních věcí Per Stiga Möllera a také mluvčí ministra zahraničí Spojených států amerických Richard Boucher. Byl bych rád, kdybyste řekl, jestli ještě trvá přátelství naší vlády s vládou Izraele, jak ho označil při své návštěvě Izraele váš předchůdce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP