(11.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

V tuto chvíli prosím, aby se slova ujal ministr Vladimír Mlynář. Je pověřen vládou, aby tento návrh uvedl. Ostatní pány poslance a paní poslankyně prosím, aby zachovali potřebný klid.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, souvislost tisku 60 s předcházejícím projednávaným materiálem je jen vskutku velmi volná, ač to podle ohlasů z médií vypadá jako věc plně související. Není tomu tak.

Vláda předkládá návrh změny zákona č. 101 o ochraně osobních údajů, která spočívá ve velmi jednoduché věci, totiž přestěhování sídla úřadu z Prahy do Brna. Pokusím se vysvětlit, jaké důvody vládu k tomuto návrhu vedou.

Úřad pro ochranu osobních údajů, jak všichni víte, byl zřízen před dvěma lety. Po celou tu dobu, celé dva roky sídlí ve velmi nedůstojných podmínkách, konkrétně v jednom a půl patře úřadu -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, připomínám včerejší vážná slova svého kolegy místopředsedy Ivana Langera směrem ke všem, kteří své jistě důležité hovory vedou v místnosti jednací, a v souladu s jeho návrhem vás žádám, abyste podobná jednání vedli v kuloárech.

 

Ministr vlády ČR Vladimír Mlynář: Děkuji. Po celé dva roky od vzniku úřad sídlí ve velmi provizorních a dle mého soudu nedůstojných podmínkách jednoho a půl patra Úřadu pro veřejné informační systémy, tedy úřadu, který nyní řídím. Po celé dva roky Úřad na ochranu osobních údajů oprávněně žádá, aby mu byla zajištěna důstojná budova a sídlo, kde by inspektoři jmenovaní prezidentem a volení Senátem mohli pracovat v odpovídajících podmínkách. Během funkčního období minulé vlády se takovou budovu nepodařilo zajistit, což se přiznám, že jsem jako opoziční poslanec velmi nelibě sledoval.

Po svém nástupu na Úřad pro veřejné informační systémy a poté, co jsem dostal ve vládě Úřad pro ochranu osobních údajů do gesce, jsem tedy zahájil jednání o tom, aby úřad nalezl důstojnější budovu. Tato jednání probíhala poměrně, abych tak řekl, přiměřeně rychlosti státní správy. Nicméně do jednání, která jsme vedli s panem předsedou Neuwirtem, vstoupily povodně, které měly katastrofální důsledky pro Český statistický úřad. Jak možná víte, Český statistický úřad, resp. jeho budova byla zatopena zcela a možnost její opravy je téměř nemožná. Tím došlo k situaci, která velmi zkomplikovala naše jednání o přesunu Úřadu pro ochranu osobních údajů do náhradních prostor na Strahově, které patří Ministerstvu zahraničí, neboť do těchto prostor se nastěhoval Český statistický úřad. Vláda musela tedy řešit koncepčně, nebo abych tak řekl dohromady otázku umístění Českého statistického úřadu, jehož umístění je velmi kritické ve vztahu k tomu, aby Český statistický úřad mohl plnit povinnosti dané mu zákonem plus samozřejmě například sčítání voleb, které nás čekají, a dohromady s tím vláda řešila dislokaci Úřadu na ochranu osobních údajů.

Vládní dislokační komise provedla revizi možností budov, které mají ústřední orgány státní správy v hlavním městě Praze, a závěr byl velmi neradostný. Kapacitní možnosti jednotlivých resortů neumožňují, alespoň podle informací dislokační vládní komise, získat pro Úřad na ochranu osobních údajů odpovídající sídlo. Proto vláda po diskusi přichází s návrhem umístit Úřad na ochranu osobních údajů ze stávajících provizorních prostor jinam, a to mimo Prahu, do Brna, které jako město Brno nabídlo vládě možnost získat takovéto prostory.

Nebudu zastírat, že toto rozhodnutí samozřejmě není nulové. Stěhování úřadu má své náklady, o tom není žádných pochyb a předpokládám, že pan předseda Neuwirt zde o nich bude poměrně podrobně mluvit. Nicméně vláda se domnívá, že náklady, které souvisí se stěhováním úřadu, ať už jsou to náklady finanční, či personální, jsou jednorázové, zatímco úspory na pronájmu, které vzniknou přestěhováním úřadu do Brna, jsou trvalejšího charakteru.

Vážení kolegové, já bych nerad, aby tento návrh vedl k rozpoutání vášní ve vztahu k městu Brnu či jiným lokalitám, nicméně doufám, že k diskusi přistoupíme všichni zodpovědně a že rozhodnete moudře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Mlynářovi a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych úvodem ohlásila střet zájmů, protože bydlím v Jihomoravském kraji a k Brnu mám kladný vztah, ale doufám, že to nebude na překážku výkonu mé zpravodajské funkce.

Vláda nám předložila návrh na změnu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jde o návrh, který obsahuje jednu jedinou změnu, která má spočívat ve změně sídla Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to z Prahy do Brna. Změna je odůvodňována skutečností, že v Praze odpovídající sídlo úřad nemá, které ovšem je možné - zpráva neříká jak - zajistit v Brně.

Obecně nezastávám názor, že by všechny ústřední instituce musely být nutně dislokovány v Praze, a to jak z důvodu posílení významu krajských měst, tak zejména vytvoření příležitosti pracovního uplatnění kvalifikovaných pracovníků z regionů. Stejně tak se domnívám, že by úředník v nutném případě měl být připraven zastávat svoji práci i za cenu přesídlení tak, jak se tomu stalo bez jakýchkoliv protestů při stěhování všech centrálních úřadů v Německu v souvislosti se změnou hlavního města. Při vzniku nových úřadů pokládám dokonce za logické, že budou, například jako sídlo ombudsmana nebo Nejvyšší správní soud, umístěny tam, kde jsou vytvořeny pro jejich práci nejvhodnější podmínky.

Musím ale konstatovat, že v tomto případě úřad již vznikl, má svoje, byť zřejmě ne optimální, sídlo a zaměstnává několik desítek lidí. Co mě na vládním návrhu překvapuje, je, že jediným argumentem pro změnu zákona má být vhodnější blíže nespecifikovaná budova v Brně. A v této souvislosti bych se ráda zeptala, jestli každé stěhování budeme schvalovat zákonem a jak vážný důvod pro změnu zákona vhodnější nemovitost je. Co když se stane, že za rok najdeme ještě lepší v Ostravě? A ptám se tedy, jestli jsou ještě další důvody.

Z tisku se dovídáme, že zaměstnanci včetně předsedy úřadu nebyli o záměru vlády předem informováni. A naskýtá se otázka, proč se tak nestalo a proč nebylo optimální řešení pro řádný chod nedávno ustanovené instituce hledáno tak, aby sotva zahájená činnost přerušována být nemusela. A pokud pak jsou nemovitosti důležitější než lidé, tak se také chci zeptat, zda kromě budovy pro úřad jsou v Brně zajištěny i byty pro jeho zaměstnance.

Ale na co bych se chtěla zeptat zejména, to je, o kolik úřednických míst a v souvislosti s tím i kanceláří a nemovitostí v souvislosti s reformou veřejné správy a přenosem kompetencí na kraje a obec se zúžil počet úředníků, jejich kanceláří a budov při jednotlivých dotčených ministerstvech. A zda by například některé tyto kanceláře a budovy nebyly vhodné nejen pro Úřad pro ochranu osobních údajů, ale i pro vyplavený Český statistický úřad.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové za její zprávu. Otevírám rozpravu. V tuto chvíli jsou dva přihlášení, ale hlásí se pan místopředseda Ivan Langer. Používá přednostního práva. Po něm vystoupí paní poslankyně Alena Páralová a pan poslanec Miroslav Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP