(15.40 hodin)

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře. Chtěla jsem říci vážená vládo, ona mi zatím zmizela. Projednáváme sněmovní tisk 67, jehož hlavní částí je novelizace zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Předkladatel této novely se netají důvody, které vyvolaly potřebu změny 39 částí tohoto zákona. Důvodem je - cituji: řada nepřesností v přenesení kompetencí okresních úřadů na samosprávné orgány, a to při projednávání zákona č. 320/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením okresních úřadů. Ovšem nedostatky takto vzniklé v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí nelze rozhodně označit jako řadu nepřesností. Jedná se totiž o zásadní pomýlení ve výkonu samostatné a přenesené působnosti. Dle změn zanesených do zákona o sociálně-právní ochraně dětí v souvislosti s tzv. reformou veřejné správy by od Nového roku měly dle platného zákona v oblasti ochrany práv dětí vykonávat obce čistou státní správu příslušnou obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Jak by se s tím vypořádaly, to opravdu netuším.

Dovolte mi tedy nyní velmi stručně přiblížit projednávaný zákon č. 320/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením okresních úřadů a který tyto chyby způsobil. Někteří si na něj možná vzpomenou jako na sněmovní tisk 1160 - vážil více než kilo. Tento návrh obsahoval 120 částí, ve kterých bylo novelizováno 117 zákonů. Návrh projednávaly kromě garančního výboru pro veřejnou správu dále výbory rozpočtový, ústavně právní, pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor zemědělský, výbor pro obranu a bezpečnost, hospodářský a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, tedy s výjimkou projednávání státního rozpočtu bezpochyby největší množství výborů.

V průběhu projednávání tohoto zákona bylo 58 zákonů ze 117 průběžně novelizováno v jiných předlohách, některé dokonce dvakrát. Šest návrhů nemělo už ani pravdivý název. Ve druhém čtení nebyl tedy tisk 1160 z jedné třetiny pravdivý. Pozměňovací návrhy činily 56 stran, z toho celé čtyři strany legislativně technických úprav.

Občanská demokratická strana tehdy navrhovala vrácení zákona k projednání výborům, posléze jeho vrácení alespoň do druhého čtení - vždy neúspěšně. Zákon byl schválen a postoupen do Senátu. Zde se jím zabývalo šest senátních výborů, podařilo se odstranit některé chyby, zákon byl vrácen sněmovně a znovu schválen. Jak mohlo takovéto projednávání dopadnout, vidíme bohužel dnes při jedné z prvních náprav chyb, jak je obsažena ve sněmovním tisku 67.

Myslím, že nemusím opakovat výhrady ODS k reformě veřejné správy. Zněly tu před necelým rokem téměř na každé schůzi. Reforma nyní přináší své první plody. Dle kritiky reformy nejsou její jasné nedostatky prokázané praxí žádným zadostiučiněním. Doplácejí na ně totiž desítky starostů větších či menších obcí a měst a především občanů.

Dnes projednávaný tisk č. 67 schválit musíme. Důvod je k tomu velmi závažný, zejména týká-li se takového zákona, jakým je zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Nenavrhuji tedy zamítnutí, pouze jménem poslaneckého klubu ODS vyslovuji nesouhlas s projednáváním dle § 90. Domnívám se, že měníme-li 39 částí nějakého zákona, zrychlené čtení není na místě a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, kterému bude bezpochyby tato předloha přikázána, odvede pečlivější kus práce, než bychom odvedli my při zrychleném projednávání tohoto zákona.

V souvislosti s tímto projednávaným tiskem jsem se vaším prostřednictvím, paní předsedající, chtěla obrátit na předsedu vlády ČR se dvěma otázkami. Bohužel úcta vlády k jednání této sněmovny je mizivá, ale přesto tyto otázky položím, i když mi na ně bezpochyby nebude odpovězeno.

Otázka první zní: Kolik náprav omylů podobných, jako projednáváme dnes, vyvolaných tzv. reformou veřejné správy, se ještě můžeme dočkat? Bude jich 117? A otázka druhá: Nebylo by spravedlivé vůči občanům této země přestat se honosit reformou veřejné správy, přiznat její zásadní chyby a přihlásit se k odpovědnosti za ně?

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Paní poslankyně Lucie Talmanová byla jedinou písemně přihlášenou do obecné rozpravy, ale zaregistrovala jsem přihlášku paní poslankyně Jarmily Boháčkové a uděluji jí nyní slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové. Návrh zákona, kterým se mění zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, sleduje odstranění chyb, které se do zákona o sociálně-právní ochraně dětí dostaly v souvislosti s přijetím zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Zákon č. 320/2002 Sb. obsahuje v části novelizující zákon o sociálně-právní ochraně dětí chyby, které vznikly v průběhu přípravy na ministerstvu.

V minulém volebním období bylo předloženo několik pozměňujících návrhů, které byly zamítnuty. Proto je nyní třeba vzniklé nedostatky odstranit samotnou novelou zákona o sociální právní ochraně dětí. Chyby obsažené v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákona č. 320/2002 Sb. se týkají především nejednotné terminologie, když na místech, kde se má správně hovořit o obecních úřadech, ve všech ustanoveních pojednávajících o výkonu státní správy orgány obcí, je třeba používat spojení "obecní úřad", které dává jednoznačně najevo, že se jedná o výkon přenesené působnosti obcí, se objevuje pojem "obec". Tento pojem naopak naznačuje, že určitá činnost spadá do samostatné působnosti obcí.

Důležitost správnosti v použité terminologii je zdůrazněna ustanovením § 58 zákona č. 359/1999 Sb., kde je jednoznačně stanoveno, že veškerá působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je přitom v převážné míře výkonem přenesené působnosti, protože za její řádné zajištění nese odpovědnost stát.

Návrh novely zákona č. 359/1999 Sb. by měl rovněž přinést změnu v obsahu rozhodovací pravomoci komise pro sociálně-právní ochranu dětí, a to v tom smyslu, aby obce s rozšířenou působností, tzv. obce třetího typu, nerozhodovaly samy svými orgány o odvolání proti vlastnímu rozhodnutí o uložení výchovných opatření. Předložená novela by konečně měla opravit několik ryze legislativně technických nedostatků, které by v případě přijetí novely znamenaly komplikaci při aplikaci a interpretaci zákona.

Proto žádám o zkrácení lhůty pro projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o šest dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Zeptám se nyní, zda se ještě někdo chce přihlásit z místa do obecné rozpravy k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím.

Dovoluji si upozornit, že podle § 90 nemůžeme postupovat, podle § 90 odst. 2. Upozorňuji ještě jednou, že bylo vzneseno veto, tak jak o tom mluvila paní poslankyně Lucie Talmanová, padesáti poslanců proti tomuto postupu. Tudíž můžeme dále pokračovat tak, jak určuje § 90 odst. 7, a návrh budeme projednávat v těchto intencích.

Protože se nikdo nehlásil do obecné rozpravy - vidím ještě ruku pana ministra Zdeňka Škromacha, kterému samozřejmě uděluji slovo. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP