(15.30 hodin)
(pokračuje Škromach)

Tak jak jsem zaregistroval, je veto vůči tomuto projednání. Pak bych požádal, abychom postupovali obdobně jako u některých bodů už projednaných na tomto zasedání sněmovny, tj. zkrátit dobu na pět nebo šest dnů - podle toho, jak se dohodne v rámci rozpravy. Protože skutečně nerozumím tomu. Jedná se víceméně o legislativně technickou úpravu a neměla by mít nějaké sporné části. Takže tento předložený návrh bych vás požádal, abychom projednali v co možná nejkratším čase, tak aby mohl nabýt účinnosti 1. ledna 2003.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slovo panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, reaguje na změny vyvolané reformou veřejné správy. Návrh zákona se dotýká všech tří citovaných zákonů.

Novela jako celek reaguje na nedůsledně dotažené změny, jež se promítly do tří zmiňovaných zákonů v souvislosti s reformou veřejné správy. Jde o oblast zejména sociálně-právní ochrany dětí, která prochází v reformě veřejné správy velkou změnou svým přesunem z orgánů státu na orgány samosprávy. Nejrozsáhlejší úpravy se týkají zákona č. 359/1999 Sb., kde již zákonem č. 320/2002 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením okresních úřadů, došlo k rozsáhlé úpravě výše citovaného zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V této oblasti došlo k poměrně rozsáhlému přesunu pravomocí zrušených okresních úřadů na samosprávné orgány, obce a kraje, které tyto zajišťují jednak v přenesené působnosti a jednak v působnosti samostatné.

Navrhovaná novela se snaží postihnout především odstranění legislativně technických nedostatků stávající právní úpravy a nedostatečně nebo nepřesně ošetřených přesunů pravomocí zrušených okresních úřadů stávající právní úpravou na orgány samosprávy. Konkrétně odlišuje přenesený výkon státní správy od pravomocí obcí v samostatné působnosti. Některé pravomoci dosud svěřené obecně obcím se nově vymezují jako přenesený výkon státní správy, například oblast péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, kdy pravomoci v § 32 odst. 1 byly původně svěřeny obcím a nově se přesouvají do působnosti obecního úřadu. Zpřesňuje se označení pracovníků obce oprávněných vykonávat přenesený výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, a to na pracovníky zařazené do obecního úřadu. V praxi má toto opatření zabezpečit, že přenesený výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí bude zabezpečen pouze pracovníky zařazenými v obecním úřadu s odpovídající kvalifikací, a nikoliv jinými pracovníky obce. Jde o vazbu i na zákon o služebním poměru zaměstnanců a pracovníků samosprávných orgánů.

Nově se mezi orgány sociálně-právní ochrany zabezpečující sociálně-právní ochranu zařazuje komise pro sociálně-právní ochranu dětí, působící jako zvláštní správní orgán v obcích s obecním úřadem s rozšířenou pravomocí. Stávající právní úprava na tento orgán pamatuje, ale nezahrnuje jej výslovně mezi orgány sociálně-právní ochrany.

Nově se navrhuje svěřit komisi pro sociálně-právní ochranu dětí v § 38 odst. 5 písm. a) pravomoc rozhodování o vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany ve vazbě na § 48 a 49 citovaného zákona, pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d) a odnětí tohoto pověření. V praxi se jedná o výchovně-rekreační tábory pro děti. Je na zvážení, zda tato pravomoc nemá zůstat na krajských úřadech, či zda se má přesunout na obecní úřady s pověřenou pravomocí.

Ostatní pravomoci přenesené z ministerstva na krajské úřady zůstávají v kompetenci krajských úřadů. Legislativně technicky se upravují procesní pravidla pro ukládání pokut a určení místní příslušnosti orgánů sociálně-právní ochrany řízení. V praxi může být otázkou, jak celý systém sociálně-právní ochrany dětí přenesený státem na krajské úřady a pověřené obecní úřady a zčásti svěřený obcím a krajům do samostatné působnosti bude fungovat od 1. 1. 2003 a zejména, jak se budou uplatňovat kontrolní mechanismy přeneseného výkonu státní správy v celém tomto systému.

Opačnou otázkou, tak jak se jeví - jak se zamezí vlivu volených samosprávných orgánů na kvalitu a odbornost při rozhodování orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů a pověřených obecních úřadů a již zmiňovaných komisí.

Novela dalšího zákona, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, pak sleduje změnu kompetencí rozhodovat o poskytování pečovatelské služby a úhradě za tuto službu. Podle stávající úpravy by po převedení okresních úřadů sociálních služeb na kraje nemohl krajský úřad rozhodovat o poskytnutí pečovatelské služby a úhradě za ni. Tyto pravomoci by zůstaly u obcí, přestože zřizovatelem zařízení by byl krajský úřad. Novela tuto věc řeší tím, že každý orgán, krajský úřad, obec v samostatné působnosti a obecní úřad bude rozhodovat vždy o poskytování pečovatelské služby a úhradě za tuto službu, pokud ji bude zároveň i poskytovat.

Konečně novela třetího zákona, č. 582/1999 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, vylučuje instanční přezkum veškerých správních rozhodnutí vydaných Českou správou sociálního zabezpečení v oblasti důchodového pojištění Ministerstvem práce a sociálních věcí. Navazuje se zde na právní úpravu správního soudnictví, kdy v této oblasti bude tímto zákonem potom od 1. ledna 2003 platit, že soud přezkoumává pravomocná rozhodnutí stálých orgánů na základě žalob místo opravných prostředků podávaných vůči nepravomocným rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení. Zde lze s návrhem souhlasit jen zčásti a je na zvážení, zda by neměla být zachována zásada možnosti využití řádných opravných prostředků vůči nepravomocným rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní správní řád, ve svém ustanovení v § 129 odst. 1 upravuje postup v případech, kdy soudní přezkum je vázán na opravné prostředky. Jde o to, zda není zúžen okruh možností napadnout rozhodnutí vydané ve správním řízení ve věcech důchodového zabezpečení.

Vážené dámy a pánové, předkládaný návrh novely zákona je sice z velké části novelou, která reaguje na technické a legislativní změny, nicméně i předložený návrh se dopouští řady nepřesností a kopíruje už jednou právní úpravu v těchto předpisech ustanovenou. Například v tisku 67 by měly být provedeny následující úpravy:

V části první článek jedna zákona č. 359 by novelizační bod 12 měl správně znít nejspíš v § 29 odst. 6 písm. b) se za slova zařazení do obecního úřadu nahrazují slovy zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Obdobně se to týká bodu 13, 14, 15, potom článku římská dva a následně se to týká i novely zákona č. 425/1990 Sb. ve vazbě na již citovaný přesun pravomocí u přezkumu soudních rozhodnutí orgánu správy sociálního zabezpečení.

Přes tyto nedostatky se domnívám, že zákon by měl projít prvním čtením a být přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval dále podrobnou rozpravu, kterou nyní otevírám. Mám do ní jednu písemnou přihlášku od paní poslankyně Lucie Talmanové, které nyní udílím slovo. Prosím, paní poslankyně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP