(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tato rezerva je vytvořena vázáním výdajů v rámci kapitoly všeobecná pokladní správa s tím, že vláda na svém středečním zasedání přijala usnesení, ve kterém rozdělila tuto položku na jednotlivé výdaje, které byly usnesením vlády uloženy ministru financí, aby je neprodleně realizoval. Já jsem připraven rozpočtový výbor informovat o tomto usnesení vlády a o struktuře výdajů, kterou vláda v tomto usnesení zvolila.

Informuji tímto Poslaneckou sněmovnu, že na základě usnesení vlády na jejím středečním zasedání z té celkové rezervy 1,150 miliardy zůstává mezi těmi vázanými prostředky v rámci kapitoly všeobecná podkladní správa částka 30 milionů korun, která zatím nebyla rozdělena vládou na účely bezprostředně související s odstraněním následků povodňových škod. V tuto chvíli se tedy jedná o vytvoření nové položky, která je pojmenována v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o debatu o tom, jakým způsobem byla inkasována prémie při prodeji střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, musím jasně říci, že to nebylo Ministerstvo financí, kdo mohl ovlivnit vývoj úrokových sazeb. Ministerstvo financí pouze inkasovalo prémii, která z tohoto vývoje vyplynula. Ta byla skutečně dána autonomním vývojem na trhu. Myslím si, že je potřeba vnímat, že trh do značné míry určuje některé změny, ke kterým dochází, a že Ministerstvo financí není institucí, která by mohla takovéto vývoje a výkyvy na trhu s dluhopisy nějakým způsobem korigovat ve prospěch svých původních očekávání, která měla v době, kdy se rozhodovalo o vydání těchto dlouhodobých a střednědobých dluhopisů.

Jinak v každém případě si myslím, že pokud Poslanecká sněmovna odsouhlasí tento návrh vlády, má právo na to, aby obdržela informace o využití těchto finančních prostředků, a to v souladu s příslušným doprovodným usnesením, které bylo navrženo. Myslím si, že podrobné informace následně budou obsaženy v materiálu Státní závěrečný účet za rok 2002.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru Sobotkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, v podrobné rozpravě padl jeden pozměňující návrh a jeden návrh na doprovodné usnesení. Vzhledem k tomu, že pozměňující návrh, jak už bylo vysvětleno, je zcela nehlasovatelný, doporučuji následující postup hlasování.

Hlasovat nejprve o návrhu zákona jako o celku. Bude-li zákon přijat, hlasovat o doprovodném usnesení navrženém rozpočtovým výborem a poté hlasovat o doprovodném usnesení navrženém panem poslancem Doktorem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane zpravodaji, já s tímto postupem souhlasím a konstatuji, že pan poslanec Dub rozumí našim námitkám a že návrh, který tady přednesl, se pokusí uplatnit v některém z dalších bodů jednání naší schůze. Takže budeme postupovat podle toho, co jste navrhl.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, navrhuji dát hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Usnesení bude mít následující znění:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 490/2001, o státním rozpočtu České republiky na rok 2002, podle sněmovního tisku 24."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 15. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 15 skončilo výsledkem pro 158, nikdo nebyl proti, takže návrh usnesení byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní navrhuji hlasovat o doprovodném usnesení navrženém rozpočtovým výborem, tak jak máte předloženo v návrhu rozpočtového výboru.

Pan ministr souhlasí, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16. Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 16 skončilo výsledkem pro 161, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní navrhuji hlasovat o doprovodném usnesení, tak jak je přednesl pan poslanec Doktor. Pro přesnost ho raději ještě jednou přečtu na zvukový záznam:

"Poslanecká sněmovna žádá ministra financí České republiky, aby nejpozději do 30. září 2002 předložil rozpočtovému výboru zprávu o plnění příjmů státního rozpočtu na rok 2002 dle skutečnosti k 31. červenci 2002 a prognózu očekávané skutečnosti příjmů i výdajů státního rozpočtu za rok 2002 aktualizovanou o vliv povodní."

Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr? (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 17. Ptám se, kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Toto hlasování skončilo výsledkem pro 156, proti dva. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že můžeme společně konstatovat, že jsme ukončili projednávání tohoto bodu a že můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb.,
o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 23/ - zkrácené jednání

 

Myslím si, že požádám, aby předchozí sestava - pan ministr Sobotka a pan předseda Kalousek - umožnila, aby se na místo zpravodaje posadil pan poslanec Tomáš Kvapil a za navrhovatele pan ministr Pavel Němec.

Obecná rozprava neproběhla, protože se tak sněmovna rozhodla, takže zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych teď vznesl stejný návrh, jaký jsem vznášel v podrobné rozpravě u předchozího bodu. Jen se vás ptám, resp. myslím, že ho nemusím číst, protože návrh je úplně identický, akorát se přičlení k těmto zákonům. Nemusím ho číst znovu, myslím, že všichni vědí, o co se jedná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já se zeptám Poslanecké sněmovny. Toto není příliš obvyklé, ale nejsou-li námitky, tak konstatuji, že vám sněmovna vyhověla. A protože nemá námitky ani zpravodaj, ani navrhovatel, tak vás jenom žádám, abyste písemnou verzi svého pozměňovacího návrhu předal ke stolku zpravodajů.

Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím. Ptám se navrhovatele pana ministra Pavla Němce, zdali chce vystoupit nebo zdali žádá přestávku, protože možná je pro něj ten vývoj překvapující. (Hlasy nesouhlasu ze sálu.)

Dobře, takže pan ministr Pavel Němec bude hovořit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, rád bych se vyjádřil pouze k tomu jedinému přednesenému pozměňovacímu návrhu, protože jinak obecná rozprava se nekonala a žádné další návrhy v podrobné rozpravě nezazněly, tudíž nemá smysl, abych jako závěrečné slovo opakoval to, co jsem přednesl jako slovo úvodní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP