(15.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Čili bychom přijali usnesením něco, co by se vztahovalo k zákonu, který není ani platný, ani účinný, což by mně přišlo jako poněkud zvláštní. Nabízím, aby toto vzal do úvahy, než tento návrh přednese.

Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, že zdržuji pouze faktickou poznámku na pana kolegu Tlustého. Rozpočtový výbor dnes nepředkládá ke schválení harmonogram projednávání státního rozpočtu. Pan poslanec Tlustý to zřejmě ví, protože pro tu informaci hlasoval. To je pouze informace rozpočtového výboru, jak bude zřejmě vypadat návrh. Pokud tento návrh bude schválen na příští schůzi, pak rozpočtový výbor předloží návrh harmonogramu. Pan poslanec jistě tento podnětný návrh na rozpočtovém výboru může předložit, a bude-li přijat, bude to současně návrh výboru. Dnes o žádném harmonogramu nehlasujeme, takže by bylo asi zbytečné dávat k němu pozměňovací návrhy, protože nic takového předloženo není.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, možná že by usnadnila naše rozhodování o této věci následující informace. Organizační výbor se shodl na tom, že doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny, aby další schůzi Poslanecké sněmovny svolal na čtvrtek 12. září. Myslím si, že v té chvíli bude již tento zákon platný a účinný a že potom bychom mohli projednávat oponentní návrh pana poslance Tlustého k usnesení nebo návrhu rozpočtového výboru. Pan poslanec Tlustý kýve, takže mi zřejmě v rámci možností dává za pravdu.

Další přihlášení do obecné rozpravy nejsou, takže společnou obecnou rozpravu končím, a souhlasíte-li, přistoupíme k podrobné rozpravě k jednotlivým bodům. Navrhuji následující postup. V případě, že v podrobné rozpravě zazní pozměňovací návrhy a požádá-li zpravodaj nebo navrhovatel o přestávku na rozmyšlení, na zpracování pozměňovacích návrhů, přerušíme projednání tohoto bodu a pustíme se do projednávání dalšího bodu naší schůze. Pokud tomu tak nebude, můžeme na základě stavu legislativní nouze v souladu se zákonem o jednacím řádu přistoupit okamžitě k třetímu čtení a ke schválení návrhu nebo k hlasování o návrhu zákona. Myslím si, že s tím postupem, který jsem tady navrhl může být souhlas.

Je-li tomu tak, přistoupíme k podrobné rozpravě k bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002
/sněmovní tisk 22/ - zkrácené jednání

 

Prosím místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse a zpravodaje, předsedu příslušného výboru pana poslance Martínka, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, a konstatuji, že mám v tuto chvíli k tomuto bodu dvě přihlášky. Předpokládám, že je to k bodu č. 2, tak jak to bylo po upraveném pořadu schůze - pan poslanec Doktor, pan poslanec Mencl. Ne? To bylo k tomu původnímu bodu 2. Čili v tuto chvíli máme jako prvního přihlášeného pana poslance Václava Mencla.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, jak jsem avizoval v obecné rozpravě, dovolím si přednést pozměňovací návrhy klubu ODS k tisku 22 neboli k vládnímu návrhu zákona o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Konstatuji znovu, že cílem těchto návrhů je docílit 21denního odkladu v podání kandidátních listin.

Bod 1: V § 1 písm. a se číslovka 41 nahrazuje číslovkou 29.

Bod 2: V § 1 písm. b se číslovka 59 nahrazuje číslovkou 45.

Bod 3: V § 1 písm. c se slovo "padesátého třetího" nahrazuje slovy "třicátého devátého".

Bod 4: V § 1 písm. d se číslovka 59 nahrazuje číslovkou 45 a číslovka 53 se nahrazuje číslovkou 39.

Bod 5: V § 1 písm. e se číslovka 51 nahrazuje číslovkou 37 a číslovka 46 se nahrazuje číslovkou 42.

Bod 6: V § 1 písm. f se číslovka 41 nahrazuje číslovkou 29.

Bod 7: V § 1 písm. f tečku nahradit čárkou a vložit nové písmeno g, které zní: Na základě rozhodnutí soudu podle § 200k občanského soudního řádu provede registrační úřad zaregistrování kandidátních listin nejpozději do 18 dnů přede dnem voleb, a to bez možnosti podat proti tomuto zaregistrování opravný prostředek.

Bod 8: V § 2 se slova "§ 23 odst. 1 až 3" nahrazují slovy "§ 23 odst. 1 až 3 až 6".

Bod 9: V § 3 se číslovka 10 nahrazuje číslovkou 5.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi a ptám se, kdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikdo, takže podrobnou rozpravu končím a táži se pana ministra, zdali chce vystoupit nebo žádá-li o přestávku. Nežádá o přestávku. Takže prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, rozumím dobře snaze lhůtu ještě protáhnout, ale v podstatě mám pocit, že ten pozměňovací návrh, který byl předložen, je nehlasovatelný, protože ten pozměňovací návrh má dvě zásadní vady. Jednu vadu, která řekněme by ještě nemusela sama o sobě ohrozit volby jako takové, ale mohla by výrazně ovlivnit následné podávání k soudům. A druhý považuji za naprosto zásadní, který v podstatě dělá z tohoto návrhu návrh nehlasovatelný.

Co se týče toho prvního, méně závažného, ale i samo o sobě dosti podstatného, musím upozornit na to, že podle volebních zákonů pro volby do Parlamentu a pro volby do obecních a městských zastupitelstev se volby v místech, kde se současně konají volby do Senátu a volby obecní, ustavuje podle § 70 společná okrsková volební komise. Pokud tam obecní volby nejsou, tak je to jednoduché, okrsková volební komise se zřídí podle zákona o volbách do Parlamentu, tedy do Senátu.

Dále dle volebního zákona do Senátu je termín pro delegování členů do komisí, tedy termín, kdy jednotlivé kandidující subjekty delegují své zástupce do okrskových volebních komisí, nepřekročitelně stanoven na 25. 9. Ta nepřekročitelnost je dána tím, že jsou zároveň vyhlášeny kromě voleb komunálních volby i do části Senátu v Parlamentu České republiky a termín 25. 9. se odpočítává ode dne ne konání komunálních voleb, ale ode dne konání prvního kola voleb do Senátu - a ty proběhnou 25. a 26. 10., tedy o týden dříve nežli volby do obecních a městských zastupitelstev. To znamená, že chceme-li dodržet toto ustanovení zákona, tak musíme mít dodržený termín 25. 9., dokdy budou jednotlivé volební kandidující subjekty delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí.

Delegovat kandidáty podle jiného ustanovení zákona do okrskových volebních komisí lze až po rozhodnutí o registraci a rozhodnutí o registraci dělá registrační úřad, nebo odmítání registrace a podobné věci, proti kterému lze podat opravný prostředek k soudu, a termíny pro soudy už stejně zkracujeme tímto vládním návrhem. Tím poslaneckým by se tyto termíny zkrátily ještě více. Nicméně pozměňovací návrh ODS nehovoří o změně toho principu, že delegace do okreskových volebních komisí lze udělat až poté, co je rozhodnutí registračního úřadu. A jsme tedy v situaci, kdy rozhodnutí registračního úřadu, má-li být dodržen termín 25. 9. kvůli volbám do Senátu, musí být před tímto termínem plus několik dní na to, aby mohly kandidující subjekty nominovat někoho do okrskových volebních komisí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP