(11.30 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Fond bude zároveň na základě rozhodnutí vlády ze dne 7. srpna 2002 o prodeji 51,1 % majetkového podílu státu na podnikání a. s. Český Telecom v krátkém období příjemcem dalších 1,821 mld. eur, neboli zhruba 56 mld. Kč. O faktu, že výnosy z prodeje podílu státu v a. s. Český Telecom není nezbytně nutné zapojit do běžné bilance fondu, svědčí i skutečnost, že vláda hodlala rezervovat výnos z tohoto prodeje na splátky úvěru na nákup 24 nadzvukových letadel pro Armádu ČR.

Jakkoliv uznáváme, že i nákup nadzvukových letadel pro armádu má charakter jednorázového a neopakovatelného výdaje veřejných rozpočtů, jsme přesvědčeni o tom, že se právě díky povodňovým událostem ze srpna 2002 priority veřejných rozpočtů zásadně změnily, a to - doufáme nejen podle názoru nás předkladatelů - ve směru prioritního řešení prevence a zmírňování následků a důsledků ničivých povodní na území České republiky jak za posledních pět let, tak zejména i v budoucnu.

Samozřejmě, a pevně v to doufáme, že stejná logika změn výdajových priorit by podle názoru předkladatelů měla platit i pro všechny ostatní typy a úrovně veřejných a v přiměřené míře i soukromých rozpočtů.

Předloženým programem a návrhem a legislativním řešením sledujeme dva základní cíle. Prvním cílem je rozměrový zdrojový signál pro přípravu předpokládané státní sady programů pro obnovu a rozvoj území postižených povodněmi. Tento cíl reprezentuje založení specifického účtu Fondu národního majetku zvaného povodňová rezerva ve výši 50 mld. Kč. Druhým cílem je transparentnost a variabilita užití zdrojů zmíněného specifického účtu povodňová rezerva ve výši 50 mld. Kč.

Legislativní řešení užití povodňové rezervy by zároveň umožňovalo, aby zmíněná povodňová rezerva byla zapojena do státního rozpočtu třemi způsoby. Za prvé - okamžitě ještě pro rozpočtové období roku 2002, a to ve výši 5 mld. Kč prostřednictvím kapitoly operací státních finančních aktiv. Za druhé - jako součást mimořádných příjmů standardně schvalovaných státních rozpočtů na příslušné kalendářní roky kryjící výdaje spojené se státními programy obnovy a rozvoje v příslušném rozpočtovaném roce. Za třetí - mimořádně v průběhu běžícího rozpočtového období opět v rámci rozhodnutí o provedení mimořádných rozpočtových opatření a opět prostřednictvím operací státních finančních aktiv na základě zvláštního zákona.

Návrhem takto vymezené legislativní řešení nakládání s povodňovou rezervou umožňuje jednak plánovité nebo i operativní a průběžné nakládání s touto rezervou v celkové výši 50 mld. Kč. Zejména však veškeré výdaje budou realizovány prostřednictvím výdajů státního rozpočtu, což zaručuje definování přesných pravidel pro jednotlivé programy obnovy a rozvoje a zejména i precizní kontrolu využívání zdrojů povodňové rezervy, tedy 50 mld. Kč, a to hlavně prostřednictvím státního závěrečného účtu a jeho velmi významné součásti, kterou je státní závěrečný účet kapitoly operace státních finančních aktiv.

Zároveň bych chtěl za ODS vyjádřit názor, že náš návrh dává jednak signál o řádové možnosti účasti veřejných rozpočtů na řešení následků ničivých povodní, dále bude znamenat impuls ke změně řazení výdajových priorit veřejných rozpočtů směrem k prevenci a k eliminaci povodní, stejně tak jako dává možnost jak plánovitému, tak operativnímu využití vyčleněných výdajových rezerv, a to při zachování standardních kontrolních a evidenčních kritérií posuzování nakládání s rezervovanými zdroji.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych tímto zakončil svůj projev a upozornil na to, že toto je příspěvek ODS k řešení současné situace a nástin postupu do budoucna. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane premiére, ministři, kolegyně a kolegové, jsem jednou z městských částí, kterou nezastihla povodeň v Praze, ale která se naopak dala do pomoci těm, kteří potřebovali. Mohu říci několik slov z praxe, abyste věděli, že rozsah, který nás čeká, bude ještě horší, než se očekává.

Mám-li se vyjádřit k projevu pana premiéra, mohu říci, že řada ministerstev zafungovala velice dobře, a ačkoliv jsem opoziční poslanec, mohu některá ministerstva i veřejně pochválit, protože pracovala dobře a jejich složky byly organizačně dobře řízeny. Je vidět, že z krize před pěti lety jsme se poučili a že řada opatření v protipovodňových a krizových štábech již funguje. Nepochybně bezvadně zafungovaly veškeré štáby v obcích, které jsou postiženy, kde je řada kolegů starostů, hejtmanů apod. I zde se projevila velice dobrá organizační práce a i tam je třeba poděkovat.

Nicméně v zátopových oblastech spousta firem i občanů přišla nejen o své majetky, o své domovy, o sídla svých firem, ale i o veškerou dokumentaci, což je v případě firem velice vážná věc. Chtěl bych na ni z tohoto místa upozornit. Mám zprávu z pražské Hospodářské komory o tom, kolik firem je připraveno ke krachu, kolik firem není schopno doložit finančním úřadům veškerou dokumentaci, kterou budou potřebovat pro daňové vypořádání, kolik firem zachránilo třeba software, ale nezachránilo jiné dokumenty. Bude třeba přijmout mimořádná opatření k tomu, abychom mohli účetnictví těmto firmám zjednodušit a abychom jim mohli do budoucna pomoci. Krach jedné střední firmy může znamenat, že budeme v oblasti, kde dosud neměli problém s nezaměstnaností, tento problém muset převzít. Možná bychom museli dát více následných financí do přeškolování lidí, do hledání pracovních příležitostí, než když vytvoříme takové podmínky, které tyto firmy zachrání.

Dále bude třeba vyhodnotit v těchto územích, které části budeme obnovovat, kde budeme obnovovat infrastrukturu. Nejedná se jen o sítě, ale i například o školy, o domovy těchto lidí. Vyhodnotit, která záplavová území bychom vůbec neměli obnovovat, raději je asanovat a celou infrastrukturu budovat jinde. Bude to velice vážné rozhodnutí. Prosím z tohoto místa vládu, aby okamžitě vytvářela i tuto analýzu.

Jako poslanec za Prahu bych chtěl zároveň upozornit, že metro, které je nejen páteří dopravy města, ale přímo systémem, který se týká celého života Pražanů, je velice poškozené. Chtěl bych, aby vláda i v tomto směru přijala mimořádná opatření, aby se obnova dopravy v pražském metru učinila co nejrychleji.

Na závěr bych chtěl upozornit, že bych viděl jako velikou chybu, kdybychom začátkem příštího roku museli právě v obcích, které potřebují nejvíce pomoci, vést rozpočtové provizorium. Všichni zde bychom se měli chovat tak, aby byl rozpočet schválen v řádných termínech, a tak, aby se těmto obcím dalo skutečně pomoci. Proto návrh kolegy Kocourka směřuje tím správným směrem. Rozhodně ho budu podporovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Byl posledním přihlášeným do této rozpravy, nikoho dalšího přihlášeného nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Obracím se na pana premiéra, zda by chtěl v tuto chvíli reagovat na to, co zde zaznělo.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozprava osvětlila některé aspekty, které se týkají důsledku povodní a naší reakce na ni, resp. úvah o různých reakcích. Myslím, že v řadě případů byla zajímavá a přínosná. Očekávám, že takováto rozprava se povede i dále.

Dovolte mi, abych se dotkl jedné důležité věci, která má obecně politický význam a která zazněla v projevu pana poslance Václava Klause.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP