S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o Horské službě České republiky
(sněmovní tisk č. 1030)


Vláda na jednání své schůze dne 26. září 2001 projednala a posoudila návrh zákona o Horské službě České republiky (sněmovní tisk č. 1030) a vyslovila s tímto návrhem n e s o u h l a s , a to zejména z těchto důvodů:

- právní postavení subjektů uvedených v předloženém návrhu zákona, tj. Horské služby České republiky, sdružení horských oblastí a Sdružení horských služeb, jakož i vnitřní vztahy mezi těmito subjekty, je upraveno nejasně a nedostatečně; to platí i pro návrh právní úpravy jejich financování a hospodaření, které je navíc v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; vláda má rovněž pochybnost o tom zda by bylo účelné, aby Horská služba měla postavení správního úřadu, neboť v zákoně uvedená oprávnění může vykonávat některý jiný státní orgán, například správa národního parku nebo Hasičský záchranný sbor České republiky,

- v předloženém návrhu zákona se předpokládá (§ 2 odst. 1), že Horská služba poskytuje přednemocniční neodkladnou péči; vzhledem k tomu, že Horská služba není zdravotnickým zařízením, nemůže poskytovat pohotovostní a záchrannou službu ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ale pouze první pomoc, která není považována za poskytování zdravotní péče, a nemůže být proto financována z veřejného zdravotního pojištění,

- návrh, aby členové Horské služby ukládali pokuty v blokovém řízení není opodstatněný, neboť pouhá analogie s lesní a vodní stráží nemůže zakládat důvody pro uplatnění takového oprávnění členů Horské služby, jejich úkoly jsou diametrálně odlišné,

- předložený návrh zákona zakládá úkoly okresních úřadů, které však mají k 31. prosinci 2002 zaniknout; dále předložený návrh zákona obsahuje řadu legislativně technických nedostatků týkajících se například nejednotné terminologie, nesprávně definované skutkové podstaty přestupku na úseku horské ochrany.

Mimo výše uvedené nedostatky vláda v předloženém návrhu zákona postrádá též právní úpravu dozoru státu nad činností a financováním a hospodařením Horské služby České republiky, úpravu posuzování zdravotní způsobilosti jejích členů a vymezení vzájemných práv a povinností Horské služby České republiky a občanů.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP