S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky
účastníkům národního odboje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb.,
o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům
československých zahraničních armád a
spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
(sněmovní tisk č. 859)


Vláda na jednání své schůze dne 21. března 2001 projednala a posoudila návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního odboje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (sněmovní tisk č. 859) a vyslovila s tímto návrhem s o u h l a s a současně upozorňuje na dále uvedené skutečnosti.

Vláda si je vědoma nutnosti alespoň částečně odškodnit některé oběti nacistické perzekuce, což vyjádřila schválením návrhů zákonů č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce a č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945.
  Vláda však upozorňuje, že při dalším projednávání předloženého návrhu zákona je nutno vzít v úvahu dále tyto skutečnosti:

  1. sporné je ustanovení § 3 odst. 1, které vylučuje nárok podle navrhovaného zákona, pokud již jinak oprávněné osobě vznikl nárok podle zákona č. 39/2000 Sb. Nároky podle citovaného zákona a podle navrhovaného zákona vycházejí z jiných skutečností (jiná odbojová činnost), přičemž jsou známy případy, kdy účastník odboje konal odbojovou činnost, kterou lze podřadit pod oba režimy,

  2. nedostatečná je navržená úprava týkající se prokazování skutečností rozhodných pro přiznání příslušné peněžní částky; v ustanovení § 3 odst. 1 předloženého návrhu zákona je neodůvodněná odchylná dikce od ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 39/2000 Sb., v ustanovení § 3 odst. 2 je umožněno prokázat nemožnost uzavřít manželství jen čestným prohlášením, což se jeví jako nedostatečné,

  3. lhůta stanovená k podání žádosti o přiznání nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky (31. prosinec 2001) je, s ohledem na průběh legislativního procesu a navržený den nabytí účinnosti zákona, nepřiměřená,

  4. z důvodové zprávy předloženého návrhu zákona není patrné, zda jsou v částce 400 mil. Kč uvedené jako výdaje spojené s realizací navrženého zákona i rozpočtové výdaje České správy sociálního zabezpečení,

  5. částka 400 mil. Kč, která je v důvodové zprávě předloženého návrhu zákona uvedena jako očekávaný dopad na státní rozpočet, není zahrnuta ve schváleném státním rozpočtu na rok 2001 a nemůže být ani uhrazena z prostředků rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa.

  Vláda současně upozorňuje, že předložený návrh zákona obsahuje například tyto legislativně technické nedostatky:
   - v ustanovení § 3 odst. 1 za slovy "nebo potvrzení" je nutno vypustit jako nadbytečné slovo "nebo",

   - v ustanovení § 4 odst. 1 větě první by slova "delším než" měla být nahrazena slovy "trvající alespoň" a ve větě druhé vyjádřit, že se jedná o účast přesahující jeden rok,

   - v ustanovení § 4 odst 6 je nesprávně uveden odkaz na zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

   - v ustanovení § 8 se jedná o jednorázovou peněžní částku, nikoliv o jednorázovou finanční částku,

   - v novele zákona č. 39/2000 Sb. (část druhá, § 9 předloženého návrhu zákona) chybí ustanovení o prokazování nemožnosti uzavřít manželství do stanoveného data.

   Související odkazy   Přihlásit/registrovat se do ISP