(14.50 hodin)
(pokračuje Cabrnoch)

Nepovinné členství v lékařské komoře má významnou podporu lékařské veřejnosti. Podle výzkumů jedné agentury by se pro nepovinné členství dnes vyslovilo víc jak 50 % lékařů, pro povinné potom méně jak 33 % lékařů. Nepovinné členství podporují ve svých oficiálních písemně předložených stanoviscích Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, sdružující více jak 4000 lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Sdružení smluvních lékařů, Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Sdružení soukromých gynekologů ČR, Sdružení soukromých lékařů - podnikatelů ve zdravotnictví. Ve svém vyjádření podporuje upuštění od povinného členství i bývalý prezident České lékařské komory doc. Svoboda a další představitelé lékařské komory.

Návrh na nepovinné členství v komoře není návrhem na likvidaci, jak je populisticky vykládáno. Je návrhem, který dává komorám šanci stát se znovu respektovanými organizacemi, které skutečně zastupují profesní a etické zájmy svých členů, šanci stát se organizací, kde být členem není povinnost, ale čest. Tento návrh však likviduje komoru Davida Ratha, komoru, která zcela evidentně nezastupuje zájmy většiny svých členů. Tito lékaři si nepřejí být povinně ze zákona pod hrozbou ztráty svého povolání členy organizace, která je nezastupuje.

Vnímám jako svou povinnost poslance naslouchat a respektovat tyto názory.

Předložení návrhu na změny zákona o komorách během projednávání transplantačního zákona je přirozeným důsledkem toho, že návrh na zrušení povinného členství v komorách, předložený před více jak třemi lety zde přítomným panem poslancem Josefem Janečkem, poslancem lidové strany, zůstal pro toto volební období definitivně neprojednán. Poslanec Marek Benda je toho názoru, že tato sněmovna v tomto volebním období má právo vyjádřit se k otázce povinného členství v komorách i z tohoto důvodu.

Hysterická reakce zakladatele a bývalého předsedy Lékařského odborového klubu a stávajícího prezidenta České lékařské komory pana Davida Ratha svědčí o mimořádném zájmu Lékařského odborového klubu udržet si vedoucí vliv ve stavovské organizaci s povinným členstvím. Zásadně nepřijatelné je rozhodnutí vedení České lékařské komory použít v období krátce před volbami několik milionů korun z členských příspěvků na kampaň proti jedné, a podotýkám, že proti kterékoliv, z politických stran, použít peníze z povinně vybraných členských příspěvků proti kandidátům strany, jejímiž členy a ve skutečnosti také kandidáty jsou sami lékaři, kteří paradoxně na kampaň proti sobě samým platí.

Politizace lékařské komory v předvolebním období je dalším z pádných argumentů k upuštění od povinnosti povinného členství v ní.

Povinné či nepovinné členství v lékařské komoře není rozhodně otázkou, která by měla jakýkoli vztah k Evropské unii a našemu vstupu do ní. V naší zemi se stále častěji argumentuje údajnými evropskými požadavky tehdy, když skutečné argumenty chybějí. V Evropě není povinné členství v komorách pravidlem, Evropská unie nedoporučuje v žádném ze svých dokumentů povinné členství v lékařských komorách. To, co David Rath interpretuje jako stanovisko EU, je ve skutečnosti stanovisko Stálého výboru lékařů při Radě Evropy, které nemá jakoukoli závaznost pro země členské, natož potom pro země kandidátské.

V žádném případě, kolegyně a kolegové, se nedáme zastrašit hrubým vyhrožováním. Jsme si jisti správností našeho názoru prezentovaného panem poslancem Bendou. Jsme si jisti podporou většiny lékařů a velké části veřejnosti. Návrh poslance Bendy členové klubu ODS podpoří.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane předsedo vlády, ministři, paní a pánové, já musím nějakým způsobem reagovat na to vystoupení, které tady přednesl pan kolega Cabrnoch, a to z jednoho prostého důvodu: že mi někdy připadá, že některé občanské strany jsou spíš stranami fackujícími, protože si tady vyměňují místo občanských názorů útoky, fyzická napadání a podobně. Já si myslím, že tak se diskuse nevede. Stejným způsobem se nevede diskuse, jako ji zahájil pan kolega Benda.

Podle mého názoru a podle názoru mnohých lidí, se kterými jsem hovořil o této záležitosti, totiž nejde o to, jestli některá komora mluví o mně nebo za mě. Jde o to, jakým způsobem je schopna reagovat na skutečné potřeby toho kterého resortu, té které problematiky, již má zastupovat, a jestli se stala odborovou organizací, a to mohu s kolegou Cabrnochem zcela souhlasit, anebo jestli se stala skutečným občanským sdružením, které naplňuje určité prvky občanského společnosti, ke které - doufám - všichni směřujeme.

Nepovažuji ovšem za přirozený důsledek vývoje, že tento návrh byl podán a byl podán ve druhém čtení způsobem, který znemožňuje diskusi na toto téma. Znemožňuje diskusi o tom, jakým způsobem mají fungovat jednotlivé profesní organizace a jakým způsobem má působit tedy profesní organizace ve prospěch občanské společnosti, nikoliv ve prospěch svých členů. V tomto ohledu nemohu souhlasit s tím, že jenom dobrovolná organizace může mluvit za mě. A myslím si, že i organizace s povinným členstvím může mluvit nejen o mně, ale i za mě.

Pro mě a pro řadu mých kolegů je velmi nepřijatelné, jakým způsobem je možné diskutovat tento návrh. V řádném termínu volebního období by pravděpodobně absolutně nejlepším způsobem, jak se vypořádat s tímto pozměňovacím návrhem, bylo vrácení návrhu do druhého čtení, abychom zcela jednoznačně mohli posoudit, nakolik takový zásah do fungování do jedné z lékařských komor bude mít důsledek na fungování jak stavu, tak občanské společnosti.

Podle mého názoru je velmi podstatným prvkem fungování lékařské komory to, jestli zastupuje jenom lékaře, nebo je schopna zastupovat i zájmy pacienta, to znamená, jestli konkrétní lékař, konkrétní vztah profesní reaguje na Hippokratovu přísahu.

A nyní mi dovolte se vyjádřit k tomu, jak vnímám samotný předložený návrh zákona. Samozřejmě pro klub KSČM je nepřijatelné, aby některé pozměňovací návrhy v transplantačním zákonu vrátily naše transplantační zákonodárství do lékařského středověku. Je nepřijatelné, abychom zcela jednoznačně zaměnili ty principy, které se tady dlouhodobě vyvíjejí a směřují k posílení odborné lékařské praxe, směřují do rozhodování, které je způsobilé reprezentovat 21. století, aby se vrátilo do století 19., nebo i před něj. Je přeci podstatné, jak se zachováme k samotné materii. Zatížení tohoto návrhu zákona návrhem pana kolegy Bendy hrozí, že nebude přijat žádný zákon. A měl by zvážit pan kolega Benda a měl by zvážit i celý klub ODS, jestli mají v úmyslu nepřijmout žádný transplantační zákon, jestli mají v úmyslu neposunout diskusi trochu dál, než byla v době před rokem nebo před dvěma.

V tuto chvíli nedám žádný procedurální návrh a vyhrazuji si ho dát ještě do skončení obecné rozpravy ve třetím čtení s tím, že před skončením rozpravy ve třetím čtení požádám Poslaneckou sněmovnu za klub KSČM o přestávku na poradu klubu na dobu 30 minut.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP