(14.40 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nejsou námitky proti hlasování? Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Tím končím třetí čtení. Končím projednávání bodu 62.

 

A budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo

 

65.
Vládní návrh zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů
a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
/sněmovní tisk 1053/ - třetí čtení

 

Vzhledem k tomu, že jsem se dočetl v tisku, že pan ministr zdravotnictví Bohumil Fišer utrpěl včera poranění, a omluvil se písemně, požádám místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, aby zaujal místo Bohumila Fišera, a dále prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Josefa Janečka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 1053/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Úvodem svého vystoupení chci říci, že jsem byl předsedou klubu poslanců Občanské demokratické strany pověřen přednesením stanoviska klubu k tomuto návrhu zákona.

Díky bohaté kampani, která se rozproudila kolem návrhu, který v souvislosti s projednáváním transplantačního zákona, předložil poslanec ODS Martin Benda, chci prohlásit následující.

Občanská demokratická strana se podivuje konfrontační atmosféře vyvolané v souvislosti s návrhem poslance Bendy. Pro Občanskou demokratickou stranu není otázka povinného členství nejaktuálnější otázkou a problémem ve zdravotnictví. Vidíme mnohem důležitější problémy.

Občanská demokratická strana je dlouhodobě zastáncem nepovinného členství v lékařských i jiných komorách. O této problematice dlouhodobě s představiteli odborné veřejnosti řadu let diskutujeme. Nemůžeme však diskutovat s někým, kdo vede osobní a nesmiřitelnou válku.

Problém povinného členství není hlavním tématem, jak jsem již řekl, přesto tento problém byl do návrhu transplantačního zákona panem poslancem Bendou přednesen. Jeho návrhy jsou plně v souladu s dlouhodobým programem ODS i s usneseními jejích odborných orgánů. Návrh pana poslance Bendy obsahuje zrušení povinnosti povinného členství v komoře pro každého, kdo poskytuje zdravotní péči v profesích, kde je komora zřízena, zůstává však právo všech těchto poskytovatelů zdravotní péče být členy komory, se po svém svobodném rozhodnutí vzdát.

Návrh vypouští ochranu sociálních a hospodářských zájmů členů této organizace, tedy komory. Ochrana těchto zájmů je náplní organizací zaměstnavatelských a organizací odborových, nikoliv však komory. Nemá být předmětem činnosti komor.

Dále návrh obsahuje vypuštění oprávnění komor ke stanovení podmínek pro výkon soukromé praxe a podmínek pro výkon funkce primářů, odborných zástupců a vedoucích lékařů pouze v nestátních zdravotnických zařízeních. Stavovská organizace podle přesvědčení ODS a valné většiny odborné veřejnosti nesmí být tím, kdo omezuje přístup k výkonu povolání.

Chci zde zdůraznit, že návrh pana poslance Bendy žádným způsobem neruší ani neomezuje žádné další kompetence a úkoly komor.

Návrh znění zákona č. 160 o nestátních zdravotnických organizacích vypouští v § 10 odst. 3 povinnost přikládat k žádosti o registraci nestátního zařízení vyjádření komory tam, kde je zřízena. Chtěl bych vás upozornit na skutečnost, že ve velké části zdravotnických povolání, profesí, komora není zřízena a registrace je vydána bez stanoviska jakékoliv komory. Dokonce v § 10 odst. 4 zákona 160 připouští naše platná legislativa od roku 1992 možnost, aby orgán státní správy registroval nestátní zdravotnické zařízení i bez vyjádření komory, pokud tato nevydala své vyjádření do 30 dnů, tedy registrace nestátního zdravotnického zařízení je možná i bez souhlasu profesní komory.

Řada lékařů a představitelů lékařských organizací vnímá již delší dobu povinné členství v komorách jako chybu, jako nesprávné. Pouze komora s dobrovolným členstvím má prestižní a respektovanou úlohu, má šanci státi se prestižní a respektovanou organizací. Povinné členství vede a musí vést zákonitě k tomu, že vedení organizace nehájí zájmy všech svých členů. Pouze organizace s dobrovolným členstvím může mluvit za mne. Organizace s povinným členstvím může mluvit pouze o mně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP