(12.50 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

A nyní znovu krátce k reformě. Základem pro praktickou realizaci reformy je naplnění předpokladů vyjádřených ve Střednědobém plánu činnosti a rozvoje resortu obrany v letech 2003 - 2008. Z celkového makrorámce reformy jsme vyšli při sestavení makrovýdajů do roku 2008. Dalším logickým krokem bylo zpracování struktury výdajů na vzdušné síly. Všechny tyto údaje máte k dispozici a jsem připraven o nich s vámi diskutovat.

Bez toho, že bych šel do velkých detailů, připomenu, že součástí plánu ve vztahu ke vzdušným silám jsou všechny zásadní modernizační projekty zabezpečující dosažení počátečních operačních schopností do roku 2006 a přechod k dosažení celkových schopností v dalším období.

Zcela samozřejmě jsme tedy vypočítali náklady na provoz JAS 39 Gripen a na L-159 v letech 2003 až 2008. Šli jsme samozřejmě dál a udělali jsme si i analýzy, kolik nás bude stát celkově provoz taktického letectva do roku 2030. Abych byl přesný, počítali jsme vše ve dvou variantách. Varianta L-159 a Gripen jako 1 a varianta pouze L-159 jako č. 2. Jako podpůrné varianty při našich úvahách jsme analyzovali další dvě varianty. Modernizace MiG 21 ve dvou dalších variantách a leasing starších strojů kategorie F16. Ze všech analýz a provedených výpočtů nám jednoznačně nejpříznivější vyšla varianta nákupu letounů Gripen, zvláště pak, pokud jsme vzali v úvahu další související rizika vyplývající z ostatních variant. Z kalkulací je dále patrné, že zdrojově velmi napjaté bude zejména období let 2003 - 2005, kdy budou téměř všechny zdroje resortu spotřebovány na plnění opatření souvisejících s reformou. Od roku 2006 dojde k postupnému uvolňování zdrojů, a to zejména díky snížení početních stavů ozbrojených sil a díky radikálnímu snížení infrastruktury.

Plán, který je základem pro plán reformy v jejím rozhodujícím období, zároveň počítá s následujícími předpoklady pro realizaci projektu JAS 39 Gripen, a považuji za důležité vám je sdělit. Pořízení letounů JAS 39 bude hrazeno mimo rozpočet resortu do roku 2008. Pořízení základní sestavy výzbroje bude součástí kontraktu. Náklady na pořízení další výzbroje jsou součástí střednědobého plánu resortu. Letoun JAS 39 Gripen bude provozován od počátku 2. čtvrtletí 2005. Náklady na provoz letounu JAS 39 jsou nižší než náklady na letoun L-159. V jednáních s aliancí bude na základě reformy ozbrojených sil a výsledků jednání týkajících se pořízení letounů JAS 39 Gripen změněna deklarace letounů L-159 směrem k Severoatlantické alianci. Letoun L-159 bude provozován v Armádě ČR v době míru jako cvičný bojový letoun tak, že jeho celkové náklady na provoz nepřesáhnou předem stanovenou částku. Další zvyšování bojových schopností L-159 v porovnání s konfigurací, v jaké je zaváděn do armády, až na úroveň potřebnou pro efektivní zapojení do operací bude realizováno až v době předběžných opatření cestou aktivace spících programů.

Stanovení počtů a typů potřebné výzbroje u obou letounů je přitom řešeno v návaznosti na vojensko-politické ambice České republiky, tzn. i u taktického letectva je jako nejpravděpodobnější varianta použit zdrojový ekvivalent brigádního úkolového uskupení pozemních sil v operaci odpovědi na krize vyšší intenzity se současným zabezpečením aktivní účasti NATINEADS.

Abych předešel možnému nařčení ze subjektivismu a stanovení podmínek takovýmto způsobem, aby byly zároveň již splněny, dovolte mi poukázat na několik dalších skutečností.

Představme si, že se kontrakt na JAS 39 Gripen neuskuteční. Máme tedy L-159, máme jich 72 a nemáme na jejich růstový program tak, abychom nezruinovali reformu. Letouny L-159 tedy nemají potřebný odpovídač vlastní - cizí, nemají kryptospojení včetně spojení datalinkového, nemají potřebnou úroveň vlastní ochrany ani zabezpečení pilota na odpovídající úrovni. Nemají prostředky přesné navigace GPS, nemají kontejner typu třídy litening, který by jim umožňoval efektivní bojové použití, a to už vůbec neuvádím potřebnou úroveň pancéřování kabiny pro úkoly vzduch - zem, prostředky elektronické ochrany apod. Jsou omezeny svým taktickým doletem bez možnosti doplňování paliva za letu. To je to základní, co jsem před několika dny zahrnul pod částku 20 miliard nutných k tomu, abychom je dostali na potřebnou úroveň. Těch 20 miliard jsem zdědil jako dalšího kostlivce a nemám na jeho oživení bez gripenů a všech návazných souvislostí, které se vám snažím nyní popsat. Mám ale MiG 21, který již nemá cenu modernizovat a který skončí v průběhu roku 2005 tak jako tak. Jinak řečeno - bez gripenů mám v roce 2005 taktické letectvo tvořené pouze L-159 s velmi limitovanými schopnostmi.

Ptám se tedy - máme ještě pořád vyrovnanou, vyváženou armádu? Má tento stát šanci zabezpečit ochranu svého vzdušného prostoru způsobem standardním pro ostatní srovnatelné země aliance? Tato otázka leží na stole dnes, zítra, v tyto dny. Není to otázka, na niž by odpověď byla černá nebo bílá. Je odpověď: Gripen má svá ano, má svá nepopiratelná rizika.

(Reakce na připomínky ze sálu.) Už končím, pane předsedající, děkuji za upozornění.

K zákonu o úvěru chci ještě uvést, že základem připravovaných legislativních změn je vládní návrh zákona o úvěru. V průběhu vyjednávání obsahu smluv a modelování financování nákupu se projevila potřeba určitých doplnění a úprav tohoto vládního návrhu, přičemž tato doplnění budou navržena formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Projekt nadzvukového letounu svým charakterem v celém komplexu umožňuje zásadní posílení celé strategie obrany České republiky a organizace Severoatlantické smlouvy. Projekt rozšíří zásadním způsobem spektrum možností Armády ČR pro účast v operacích mimo území ČR v alianční kontextu. Nákupem nových moderních nadzvukových letounů zvýšíme také schopnosti a možnosti vzdušných a pozemních sil, zejména úrovně přímé palebné podpory aliance. Dalším přínosem projektu bude zvýšení úrovně ochrany vzdušného prostoru České republiky cestou navýšení národních schopností. Projekt druhotně zvýší možnosti Armády ČR pro přijetí aliančních sil posílením a dobudováním základen na standardy NATO a také tím, že připravíme personál armády k zabezpečení těchto sil.

Na závěr mi dovolte zpochybnit ještě jeden dnešní mýtus, a to, že nadcházející summit NATO v Praze přijme nějakou zcela novou a zásadní strategii, z níž by vyplynulo, že nepotřebujeme nadzvuková letadla, že nepotřebujeme ochranu našeho vzdušného prostoru. Summit aliance bude o nových členech, o nových vztazích a o nových schopnostech. Nákup nadzvukových letounů, tak jak je vládou navrhován, přispěje ke zvýšení těchto schopností bez toho, že by jakkoliv ohrozil zdrojové prostředí pro reformu a pro profesionalizaci ozbrojených sil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. V této chvíli vyhlašuji polední přestávku. Ve 13.00 se sejde organizační výbor. Polední pauza je do 14.00 hodin, kdy budeme hlasovat o návrzích na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Samozřejmě předtím ještě dostane závěrečné slovo pan poslanec Nečas.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP