(18.20 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Navíc princip ten, že každá živnost, která není živností vázanou nebo živností koncesovanou, je živností volnou, je u nás zažitý a myslím si, že není důvod na této praxi cokoliv měnit. To tedy k záměru zrušit nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných a současně zrušit odpovídající zmocnění.

Další nařízení vlády, která se navrhuje zrušit, jsou obsahové náplně jednotlivých živností, což navazuje na bod předchozí, a dalším podstatným bodem, který se navrhuje ke zrušení, je nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou dotčeným nařízením. Zde bych chtěl odkázat na stanovisko Parlamentního institutu, které bylo vypracováno k tomuto sněmovnímu tisku a které si dovolím citovat. Cituji. Nařízení č. 209/2001 Sb. stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení. Nyní to podstatné ze stanoviska Parlamentního institutu: zde jde nikoliv o omezení podnikání, ale o stanovení podmínek podnikání v tom smyslu, že činnost v rámci těchto živností mohou vykonávat jen kvalifikované osoby. Podle názoru Parlamentního institutu jde o závažnou podmínku pro výkon povolání nebo činnosti jak pro živnostníka, tak pro zaměstnance, kterou by měl jednoznačně na základě článku 26 Listiny stanovit zákon. Podle novely zákona je podnikatel omezován ve svém základním právu pouze nařízením vlády, což není přípustné. Toto stanovisko Parlamentního institutu se opírá i o doposud známou judikaturu Ústavního soudu, a zejména z hlediska ústavní argumentace předkladatelé navrhují toto dotčené vládní nařízení zrušit a zrušit i příslušné zmocnění.

Dále se navrhuje ke zrušení vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kde argumentace k jejímu zrušení je stejná jako k předchozímu bodu.

Pozměňovací návrh, který přednesu v podrobné rozpravě, pamatuje i na přechodné ustanovení, které zní, že živnostenská oprávnění vydaná podle právního stavu platného do okamžiku případného přijetí této novely zůstávají zachována.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a za vyslechnutí úvodního slova pro druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor na své 68. schůzi konané dne 11. dubna 2002 po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ing. Eduarda Vávry bez přítomnosti předkladatelů a po obecné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu zamítnout sněmovní tisk 978. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dříve než otevřu obecnou rozpravu, se ještě vyjádří zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan kolega Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal na své 54. schůzi dne 17. ledna 2002 návrh poslanců Němce, Výborného, Dundáčkové a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v oblasti živnostenského podnikání a o zrušení některých nařízení vlády, sněmovní tisk 978, a přijal následující usnesení:

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově poslance Pavla Němce, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Lobkowicze a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně za prvé, aby návrh schválila, za druhé, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky obsažené v tisku 978/3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí s písemnou přihláškou paní kolegyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, obracím se na vás s prosbou, abyste mi umožnili - ostatně vám nic jiného podle jednacího řádu ani nezbývá - nicméně abyste tolerovali můj návrh, který se netýká zákona o živnostenském podnikání, nýbrž zákona o daních z příjmů, nicméně jedná se o drobný návrh, který toliko odstraňuje nesrovnalosti legislativního znění vyplývajícího ze stávajícího znění zákona, který vznikl v souvislosti se schvalováním posledního znění zákona o konkursu a vyrovnání.

Podstatou této skutečnosti je, že do zákona o dani z příjmů vnesla poslední novela č. 492/2000 Sb. ustanovení uvedené pod § 7 odst. 2 písm. d), které stanoví "příjmy z činnosti předběžného konkursního zvláštního správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu". Na toto ustanovení navazuje ustanovení § 14, které stanoví, že příjmy z činnosti předběžného konkursního zvláštního správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, lze rozdělit nejvýše na pět poměrných částí. Takto zformulované ustanovení se dostalo do rozporu se zákonem o konkursu a vyrovnání a vznikla paradoxní situace, kdy zákon o dani z příjmů umožňuje dělit základ daně někomu, kdo podle žádného zákona neexistuje, tj. předběžný konkursní zvláštní správce, a problém, který měl řešit, nepostihuje. Podstatné je, že někteří představitelé a pracovníci Ministerstva financí na četné dotazy a upozornění, přicházející nejenom z řad správců, reagovali tak, že přes určitou chaotičnost v textu je přece jasné, koho měl zákonodárce na mysli, a tedy i správce konkursních podstat tak, jak zná zákon o konkursu a vyrovnání. Opak je pravdou a žádný jiný výklad popisu funkce není možný.

Proto navrhuji, abychom do návrhu č. 978 doplnili další část, pravděpodobně část sedmou, jejíž návrh by zněl "Změna zákona o daních z příjmů" a nový navrhovaný text tohoto znění:

Zákon č. 586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

V § 7 odst. 2 písm. c) se vypouštějí slova "a správce konkursní podstaty za činnost podle zvláštního právního předpisu". Poznámka 90A se z odstavce vypouští.

Za druhé. § 7 odst. 2 písm. d) zní:

"d) příjmy z činnosti předběžného konkursního zvláštního zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu (odkaz 66)".

Pod čarou poznámka 66: "§ 8 odst. 3, § 9 odst. 3, § 9B odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů."

Prosím zároveň legislativu, aby zkontrolovala, že se jedná opravdu nikoliv o změnu, ale o nápravu legislativní chyby, ke které došlo spíše přepisem než skutečným schválením chyby v Poslanecké sněmovně. Nicméně z hlediska legislativního procesu v tuto chvíli není možné volit jinou cestu než tu, kterou jsem zvolila.

Děkuji vám za vaši toleranci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP