(20.10 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

V této době však bylo ještě velmi mnoho neznámých skutečností, se kterými musela celková kalkulace výdajů ve vztahu k zajištění odpovídajících vojensko-technických a provozních podmínek mise počítat. Nebyly ještě definitivně uzavřeny některé možné varianty řešení přepravy osob a techniky a zabezpečení jednotek v místě nasazení. Nebylo možno provést všechny detailní výdajové kalkulace, protože chyběly mnohé vstupní údaje. Významnou roli hrály nedostatečné a mnohdy i protichůdné informace o reálné situaci v místě budoucího nasazení. Proto jsme museli předvídat a počítat se všemi možnostmi řešení zabezpečení v místě dislokace, které umožňují splnit stanovené úkoly v rámci mezinárodních sil.

Tyto skutečnosti je nutno zohlednit i ve výši prostředků plánovaných na tzv. nepředvídané výdaje. Teprve na základě přesnějších informací, posouzení a výběru vhodných a reálných variant řešení, a především hledání úsporných a z vojenského hlediska vyhovujících řešení byly postupně kalkulace výdajů upřesňovány.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Já bych požádal pana kolegu Šplíchala, Klase a ostatní, aby zachovali elementární slušnost a alespoň se nestavěli k předřečníkovi zadní částí těla.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Děkuji, pane předsedající.

V této souvislosti byly brány na vědomí nejenom operační aspekty daného teritoria a ekonomická situace, ale současně byl neustále brán zřetel na váš apel na hledání maximálních úspor. Musím říci, že rozhodování o způsobu zabezpečení a vlastní postup upřesňování výdajů byl velmi složitý proces.

Z rozpočtových prostředků kapitoly Ministerstva obrany budou plně pokryty mandatorní výdaje vysílaných jednotek, které byly plánovány pro činnost jednotek v rámci plnění úkolů v roce 2002 na území České republiky. Dovolím si říci, že jsme se museli uskrovnit z hlediska zabezpečení ostatních jednotek Armády ČR novým materiálem jak v oblasti běžného provozního materiálu, tak v oblasti investic. V investiční oblasti jsme museli v ostatních jednotkách Armády ČR prakticky abstrahovat od všeho nového, co by bylo možné přednostně využít pro zabezpečení misí. V rámci materiálního zabezpečení byly rovněž prioritně čerpány zdroje z existujících zásob materiálu Armády ČR, které byly vytvořeny i pro činnost ostatních jednotek na území České republiky. Cílem tohoto přerozdělení zásob bylo prioritně zajistit maximální bezpečnost a efektivitu vysílaných jednotek.

Reálným výsledkem našeho úsilí je snížení původních kalkulací o částku zhruba půl miliardy korun. Redukovaná částka však je v současné době již prakticky na hranici únosnosti a její další snížení by mohlo zvýšit riziko ohrožení příslušníků mise včetně jejich životů, což není možné v žádném případě dopustit.

Chtěl bych vás ubezpečit, že cílem snažení mnoha odborníků resortu, kteří se na tomto procesu podíleli, bylo adekvátně zabezpečit fungování jednotek ve velmi obtížných klimatických a geografických podmínkách a přitom v maximální možné míře minimalizovat výdaje, které bude potřebné zabezpečit z prostředků získaných jednorázovým a z hlediska účelu použití si dovolím říci i zcela mimořádným aktem vydání státních dluhopisů.

Kromě výdajových úspor a využití výše uvedených materiálních zdrojů se bohužel nepodařilo najít další dodatečné prostředky v rámci schváleného státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na rok 2002, které by bylo možné využít na financování těchto misí.

Rozpočet kapitoly Ministerstva obrany je tak v současné době značně napjatý. Celkové výdaje jsou velmi výrazně zatíženy v oblasti investičního rozvoje financováním projektu nákupu bitevníků L-159. Finanční náročnost tohoto projektu vedla v minulosti k zásadním redukcím ostatních rozvojových projektů a měla v minulém období negativní důsledky na rozsah výcviku a zabezpečení běžného života vojsk. Musely být řešeny problémy nedostatečného financování projektu ve vazbě na uzavřené smluvní vztahy a kursové rozdíly, včetně zajištění přechodného finančního krytí projektu formou úvěru a odkupu pohledávek od Standard Chartered Bank. V roce 2002 jenom podíl výdajů na zabezpečení uvedeného projektu dosahuje v investiční oblasti téměř 70 %, což je sám o sobě dosti alarmující údaj ve vztahu k ostatním druhům vojsk. Nehledě na situaci, kdy v rámci hledání úsporných opatření bylo možné hledat disponibilní zdroje zejména mimo tento projekt.

Současně chci upozornit, že v rámci schváleného rozpočtu v letošním roce jsou poprvé plně financovány mise SFOR a KFOR v celkovém plánovaném objemu zhruba ve výši jedné miliardy korun. Z tohoto důvodu již není finančně únosné v rámci schváleného rozpočtu pokrýt rovněž vícenáklady spojené s vysláním dalších misí.

Ještě důrazněji chci upozornit, že v loňském roce se resort aktivně účastnil realizace opatření v rámci protiteroristických opatření a zabezpečení vnitřní bezpečnosti České republiky. Na zajištění těchto úkolů byly vynaloženy prostředky řádu stovek milionů Kč. Dovolte mi zde vzpomenout alespoň zajištění bezpečnosti Rádia Svobodná Evropa, Letiště Ruzyně či dalších strategických objektů v rámci teritoria České republiky. Současně byla neprodleně přijímána a vyhodnocována celková situace a zahajována rozsáhlá investiční výstavba v objektu Těchonín v rámci objektů určených k biologické a bakteriologické ochraně obyvatel České republiky.

Veškeré prostředky na pokrytí uvedených opatření, které nebyly pouze ve prospěch resortu obrany, ale skutečně ve prospěch každého občana této republiky, byly vyčleněny na vrub zajištění méně naléhavých potřeb a úsporných opatření. Resort stanovené úkoly zabezpečil a přitom nepožadoval žádné dodatečné zdroje.

Hovoříme-li o celkových výdajích ve výši 1 miliarda 251 milionů na zabezpečení těchto misí, je nezbytné zmínit jejich vnitřní strukturu. Plánované výdaje spojené s nasazením 9. roty jsou ve výši 638,7 milionu Kč, z toho investiční výdaje ve výši 136 milionů, osobní výdaje ve výši 165 milionů a provozní výdaje ve výši 337 milionů. Plánované výdaje spojené s nasazením 6. polní nemocnice činí 611 milionů, z toho 96 milionů představují investiční výdaje, 102 miliony osobní výdaje a 413 milionů provozní výdaje. V rámci celkové částky 1 miliarda 251 milionů byla vytvořena jedna společná rezerva ve výši 50 milionů, což činí necelá 4 % z celkové částky. Tato rezerva byla vytvořena k pokrytí nenadálých potřeb, zejména na obtížné klimatické podmínky v teritoriu, kde Armáda ČR doposud nepůsobila.

Jak již jsem uvedl, vláda a Ministerstvo obrany přistoupily k řešení nalezení způsobu financování vysílaných misí s vážností a seriózností, kterou si tato situace vyžaduje, bez jakýchkoli stranických výhrad bylo akceptováno doporučení Parlamentu ČR na hledání rezerv, a výsledkem je skutečný efekt ve snížení celkových výdajů o jmenovanou zhruba půlmiliardu korun. Byly provedeny výdajové restrikce, které jdou výrazně na hranu pokrytí skutečných potřeb misí a neumožňují žádné voluntaristické manévrování s vyčleněnými finančními zdroji. Přestože jako ekonom velmi dobře chápu mnohé argumenty směřující k zamezení dalšího zadlužování České republiky, nemám jako ministr obrany jinou možnost, než uplatnit návrh na pokrytí části prostředků na financování uvedených misí z prostředků státního dluhopisového programu.

Chci vás ujistit osobní garancí, že v případě schválení předloženého návrhu zákona o státním dluhopisovém programu resort nevyčerpá ze schválené částky proti předloženému návrhu víc, než je upřesněná redukovaná kalkulace potřeby ve výši 1,251 miliardy Kč. Domnívám se, že omezení rozsahu čerpání výdajů může rovněž ve smyslu zákona č. 218/2000, tzn. rozpočtových pravidel, zajistit i ministr financí, který případně neuvolní do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany vyšší částku, než činí resortem dnes předložené kalkulované výdaje.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem si osobně jako občan této republiky i jako politik plně vědom, že podpora uvedeného návrhu zákona není v žádném směru jednoduchým rozhodnutím. Chci vás požádat a prosím, abyste při tomto hlasování přes často rozdílné politické zájmy hlasovali především jako poslanci a občané demokratického státu, kterým skutečně záleží na zajištění bezpečnosti a vymýcení terorismu ve světě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Nyní udílím slovo ministru financí Jiřímu Rusnokovi.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já budu ve svém vystoupení velmi stručný, protože pan ministr obrany byl podle mého názoru vyčerpávajícím způsobem schopen informovat sněmovnu o předloženém návrhu zákona o státním dluhopisovém programu.

Smyslem tohoto způsobu financování je reagovat na novou situaci, která vznikla po rozhodnutí o vyslání vojsk, resp. po předběžném rozhodnutí, které učinila vláda již na začátku tohoto roku, nicméně už po schválení státního rozpočtu na rok 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP