(17.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 503 z přítomných 164 poslanců pro 134, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Tímto se stal nehlasovatelným bod A5.

Nyní bychom hlasovali o bodu A7. Mé stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, A7 jsme vyřadili již v proceduře. Stáhl ho pan poslanec Starec.

 

Poslanec Pavel Hojda: Omlouvám se. Hlasovali bychom o bodu C24. Mé stanovisko je kladné. (Stanovisko poslance Plachého rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 504 z přítomných 164 poslanců pro 154, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Tím se stal nehlasovatelný bod A10. Nyní bychom hlasovali o bodu C4. Mé stanovisko je záporné. (Stanovisko poslance Plachého souhlasné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 505 z přítomných 164 poslanců pro 62, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom měli odsouhlasit navržené legislativně technické úpravy v bodě C13.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to jediná legislativně technická úprava - dopravní cesta dráhy. Stanoviska? (Obě kladná.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 506 z přítomných 164 poslanců pro 154, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní je možno hlasovat o celém návrhu zákona. Mé stanovisko je záporné, tak jak jsem už uváděl ve druhém i prvém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Já jsem přesvědčen, že jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění sněmovního tisku 993, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 507 z přítomných 164 poslanců pro 64, proti 97. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Tím končí třetí čtení tohoto návrhu zákona. Tím končím projednávání bodu č. 114.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod číslo

 

115.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb.,
zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb.,
zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 323/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb.,
zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb.
a zákona č. 492/2000 Sb. a o změnách některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Eva Dundáčková a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1002/4.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl upřesnit pozměňovací návrh, který jsem předkládal k tomuto tisku, protože ve sněmovním tisku se objevilo, že to je k tisku 1020, upřesňuji, že je to k tisku 1002, zřejmě to byl překlep. Potom bych chtěl stáhnout, resp. vzít zpět bod B3 mého návrhu, protože oba dva návrhy jsou už obsaženy v návrhu výborovém.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. První návrh je pouze technický, protože je tady překlep, 1020 místo 1002. O bodu B3 budeme hlasovat ještě před procedurou.

Pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že pokud bychom měli zlegalizovat bod B pana poslance Škromacha, tak nestačí pouze uvést, že byl chybně podán v tisku 1020, ale je potřeba změnit i textaci celého pozměňovacího návrhu, protože on je skutečně formulován k bodům a článkům sněmovního tisku 1020. Domnívám se, že pokud nebude tato textace změněna, je stále tento pozměňovací návrh vůči tomuto návrhu zákona nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já se vás tedy musím zeptat - protože my nyní probíráme třetí čtení zákona č. 337/1992 Sb., což je zákon o správě daní a poplatků, ve znění všech ostatních novel v průběhu jedenácti let. V prvním návrhu se zmiňujete o zákonu 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Je to můj dotaz na pana poslance Škromacha, zdali skutečně nedošlo k omylu, že tyto pozměňovací návrhy jsou vztaženy k tisku 1020, který se zabývá touto problematikou.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já si dovoluji polemizovat s tímto názorem, protože do návrhu zákona se doplňuje další zákon a pak se upravují příslušné části tohoto zákona. Tuto námitku považuji za bezpředmětnou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně Eva Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP