(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 485 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 156 hlasovalo pro návrh 146, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích B1 až B6. Doporučuji. (Ministr: Také doporučuji).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 486 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 156 hlasovalo pro návrh 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod číslem B7. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 487 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 hlasovalo pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem B8. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 488 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 bylo 153 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmeny C1 až C11. Nedoporučuji. (Ministr: Nedoporučuji.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 489 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 hlasovalo pro 27, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmeny D1 a D2. Nedoporučuji. (Ministr: Doporučuji)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 490 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 hlasovalo pro 44, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Protože byl přijat pozměňovací návrh B7, hlasovali bychom o legislativně technické úpravě přednesené v rámci rozpravy třetího čtení. Doporučuji. (Ministr: Doporučuji)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 491 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 hlasovalo pro 150, proti jeden. Návrh byl schválen.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tím, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 140/2001 Sb., a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu a zákon číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), podle sněmovního tisku číslo 1164, ve znění schválených pozměňovacích návrhů i návrhu na změnu názvu tohoto zákona."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 492 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 158 hlasovalo pro 137, proti 19. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat bodem

 

114.
Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 993/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo za navrhovatele pan poslanec Jaroslav Plachý a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Pavel Hojda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku č. 993/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Jako první se hlásí pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl legislativně technické úpravy, které se týkají bodu C13, kde se používá termínu "drážní cesty", které bohužel náš zákon nezná, a místo toho by bylo lépe v případě schválení tohoto bodu použít místo "drážní cesty" termínu "dopravní cesty dráhy".

Dále bych chtěl upozornit na to, že C19 prakticky není potřeba, protože navrhovanou změnu v podstatě zákon obsahuje, ale nic se neděje, když budeme o tom hlasovat, pokud to pan navrhovatel Sehoř, který zde není, nestáhne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby souhlasila se stažením mého pozměňovacího návrhu A7, čímž bych ulehčil předkladateli proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pozměňovací návrh A7 předkládal pan poslanec Martin Starec. Jsem si vědom toho, že za vás pozměňovací návrhy přednášel pan poslanec Martin Starec, ale ve sněmovním tisku 993/3 je předkladatelem pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, já jsem ve svém vystoupení jsem uvedl, že příslušné návrhy jsem přednesl za nepřítomného kolegu, který nemohl být z objektivních příčin přítomen. Takže jeho návrh zní stáhnout A7.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Nejprve bychom tedy hlasovali o stažení pozměňovacího návrhu pod bodem A7 a poté poprosím zpravodaje, aby nás seznámil s postupem při hlasování a poté aby přednesl jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil příslušná stanoviska.

 

Táži se nyní Poslanecké sněmovny, kdo souhlasí s tím, aby byl stažen pozměňovací návrh pana poslance Starce, alias pana poslance Kapouna.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 493 z přítomných 157 poslanců hlasovalo pro 144, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP