(9.50 hodin)
(pokračuje Bláha)

To je ten lepší případ. Ten horší je, když je to jinde - někde to zůstane v přírodě, bohužel.

Bohužel, zatím se to tak ještě děje a stávající zákon, který platí od nového roku, se snažil tento proces alespoň minimalizovat tak, abychom si všichni zvykli na jednu věc. Jsem producent odpadu a je s tím spojena povinnost za moji rodinu a za mě a také zde mohu mít právo, které mohu od zákona vyžadovat, a to je v zákoně stávajícím obsaženo také směrem k obci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Stanislav Křeček, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, pan zpravodaj tady řekl, že obdržel asi tři zprávy od voličů ohledně tohoto zákona. Je to asi ale způsobeno tím, že on žije v obci, kde to obyvatelé nepálí. Chápu, že pro malé obce, kde jak pan zpravodaj řekl, si vidí všichni do talíře, je to výhodné. Ale my, kteří zastupujeme velká města, a poslanci Prahy jsou zavaleni stížnostmi občanů a samozřejmě i návštěvami. Předevčírem jsem absolvoval tři návštěvy, které se týkaly právě tohoto způsobu.

Bylo tady mnoho řečeno o kapitačních platbách. Moc tomu nerozumím, ale bezpečně vím, že zatímco řada našich občanů před zavedením tohoto systému třídila odpad, dneska se na to vykašlou. Dneska to prostě netřídí, protože platí 500 Kč tak jako tak, takže je úplně jedno, kde to vyhodí.

Co je důležité? Hovořilo se tady o zkušenostech z jiných zemí. Delegace ústavně právního výboru byla nedávno ve Švýcarsku. Já jsem se o to velice zajímal. Nevím, proč pořád vymýšlíme nové a nové věci. Je skutečně pravda to, co tady řekl pan primátor, jsou různé způsoby. Je ponecháno obcím, aby podle velikosti tyto věci řešily. Je přece samozřejmé, že to, co vyhovuje Praze, nebude vyhovovat malé vesnici o několika desítkách chalup, a obráceně, co vyhovuje tam, nemůže přece realizovat bez problémů radnice milionového města. Svoz odpadu je přece typická záležitost. Myslím si, že bychom neměli hledět na teoretické vývody ohledně kapitulačních plateb a všechny tyto věci a přihlédnout k tomu, co naši lidé potřebují.

Svoz odpadů se lidem prodražil, platí mnohonásobně více, než platili, a myslím si, že návrh Prahy stojí rozhodně za zvážení a myslím, že bychom ho měli podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, pane primátore, dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval svému předřečníkovi panu poslanci Křečkovi, který také nesouhlasil s tezí, že není pravda, že stovky lidí nám píší. Myslím, že to pravda je. Prostě to tak je a dovolil bych si zdůraznit, proč si myslím, že to tomu tak je. Je tomu tak prostě proto, že základní princip "znečišťovatel platí" je tímto porušen. Ano, my jsme v Poslanecké sněmovně absolvovali velmi dlouhou diskusi a myslím si, že pan zpravodaj patří k těm, kteří tuto diskusi velmi intenzivně rozšiřovali.

Během projednávání dlouhé přípravy tento aspekt nebyl nikým silně zmiňován, ale dovolte, abych se zmínil o tom, co tento návrh v tuto chvíli přinesl v praxi. Samozřejmě jsem si vědom a říkal jsem to na výboru, že jsem si vědom krátkodobosti posuzování, ale myslím, že pokud se zamyslíme nad lidským chováním, nad vlastnostmi člověka, nad vlastnostmi Čechů, asi dospějeme také k závěru, že zaplatí-li daň na hlavu, tak mají pocit, že tím pro ně vše skončilo. Pocit, že pro ně vše skončilo, znamená ne že budou dále separovat, ne že budou minimalizovat odpady, ale prostě si řeknou - zaplatil jsem si, tak mi přistavte popelnici nebo kontejner.

A tento efekt, vážené dámy a vážení pánové, se již na skládkách objevuje. Znamená to, a znovu zdůrazňuji, že není možné hovořit o nějaké statistice, protože je příliš krátké pozorovací období, navíc v řadě obcí dobíhá systém starý nebo vůbec systém nový zatím ještě nezavedly. Ale na skládkách narůstá objem naváženého odpadu a zdůrazňuji, že to nutně musí znamenat, že to je na úkor separace.

Zdůrazňuji, že to také může znamenat, že je to díky tomu, že lidé nezakládají černé skládky, neodhazují odpadky na černé skládky. To také může být. Současně upozorňuji, že černé skládky nadále existují a nadále vznikají, zřejmě původcem nebudou fyzické osoby, ale patrně osoby právnické, které spadají do systému poněkud jiného. Tedy objem odpadů na skládkách narůstá a pozor - objem separovaného materiálu klesá. Základní myšlenka "nechť znečišťovatel platí", na které se všichni shodneme, a víme že cesta k této myšlence je poměrně složitá, protože můj předřečník zde hovořil o Švýcarsku - my jsme s panem primátorem a panem předsedou poslaneckého klubu Tlustým mluvili také o Švýcarsku, mluvili jsme o Francii, o Itálii, o Holandsku, a jistě mi každý dáte za pravdu, že každý ten systém vychází především z lidí, kteří v dané zemi žijí, a že my bohužel jsme vzdálenější Švýcarům a asi bližší Italům z hlediska pořádkumilovnosti. Důkazem mi budiž, že teď tady panu místopředsedovi vlády upadl na zem papírek a nenamáhá se jej zvednout. Já to pak za něj učiním.

Proto, vážené dámy a vážení pánové, mám jednu prosbu. Nepřiklánějme se k zamítnutí, pojďme umožnit přijetí návrhu zákona hlavního města Prahy, který není o ničem jiném než o nabídnutí další varianty řešení onoho odvěkého problému, kdo zaplatí likvidaci těch odpadů, které tady my všichni vytváříme a u kterých se velmi obtížně stanovuje, kdo přesně je ten znečišťovatel. Nechme na samosprávách, pro kterou volbu se rozhodnou, nechme na našich spoluobčanech, ať na své samosprávy tlačí, ať se svobodnou volbou rozhodnou pro ten systém, který v dané obci, v daném městě je nejvíce přijatelný. Nechme na samosprávách, ať naši spoluobčané nemusí někomu z nás psát stovky dopisů, někomu z nás psát jenom jednotky dopisů. Proto vás moc a moc prosím o podporu návrhu hlavního města Prahy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nerozuměl jsem slovům zpravodaje a je mi to líto, že se dostáváme do určité kolize, protože mám v ruce dopis předsedy Svazu měst a obcí České republiky pana Ing. Oldřicha Vlasáka, a dovolte mi, abych z něho krátce ocitoval: Svazu měst a obcí se jeví jako nejvhodnější řešení novelizovat zákon tak, že do něj budou vložena jednak explicitní ustanovení umožňující existenci smluvního systému vybíráním úhrady za komunální odpad a rovněž přechodné ustanovení zachovávající smlouvy již uzavřené a jednak ustanovení umožňující zavedení poplatku za komunální odpad způsobem, který předpokládá zákon č. 37/2000 Sb. Pak bude záležet na obci, který systém úhrady nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu zvolí.

Pan předseda ještě píše, že Svaz měst a obcí v tomto směru úzce spolupracuje s hlavním městem Prahou a vyvíjí s ním společnou iniciativu. Doslova: Svaz měst a obcí České republiky jednoznačně podporuje přijetí návrhu novely zákona č. 185/2001 Sb., který byl společně vypracován kanceláří svazu a Magistrátem hlavního města Prahy. A to ať již bude podán jako poslanecký návrh, nebo jako zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP