(10.20 hodin)

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se zabýval uvedeným tiskem na své 56. schůzi dne 20. února tohoto roku. Přijal usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně přijetí tohoto zákona s uvedenou připomínkou, kterou zde zmínil pan ministr financí, a to je jedna jediná změna - posunutí účinnosti tohoto zákona. To je vše, co mohu jako zpravodaj rozpočtového výboru k tomuto tisku uvést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil předseda rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k tomuto tisku, a sice doplnit nový odstavec 4 v § 17, který včetně poznámky pod čarou zní: Odstavec 4 § 17 zákona č. 248/1995: "Obecně prospěšná společnost, která je soukromou vysokou školou podle zvláštního zákona - odkaz 7a) - se považuje pro účely zákona o dani z příjmu za veřejnou vysokou školu." Odkaz 7a) zní: Zákon č. 111/1998, o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

Táži se, zda hodlá vystoupit pan ministr se závěrečným slovem. Není tomu tak. Paní zpravodajka také ne. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu č. 19. Děkuji panu ministrovi za maraton, který dnes svedl od ranních hodin.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

21.
Vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
/sněmovní tisk 1148/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně a páni poslanci, návrh zákona, který byl právě panem místopředsedou Brožíkem přednesen, jsem se pokusil poměrně podrobně uvést v rámci prvého čtení zde na schůzi Poslanecké sněmovny s tím, že pak došlo k jeho dalšímu projednávání a poměrně podrobnému projednávání ve dvou výborech Poslanecké sněmovny, a to ve výboru pro obranu a bezpečnosti a ve výboru pro evropskou integraci. Chtěl bych v této souvislosti těmto dvěma výborům poděkovat za způsob, jakým se věnovaly tomuto návrhu zákona, protože v průběhu projednávání se podařilo tento návrh zákona ještě vylepšit, protože je doporučen jeden pozměňovací návrh, který se týká ustanovení § 9 odstavec 2. Mohu zde jménem předkladatele prezentovat, že s tímto pozměňovacím návrhem budeme souhlasit.

Co se týče cílů zákona a předlohy obecně, vychází ze zhodnocení stávající právní úpravy a z nedostatku právní úpravy ve vztahu k potřebě dnešní situace řešit otázku ochrany státních hranic i ve vazbě na přistupování k Evropské unii. Účelem tohoto návrhu zákona je legislativně vymezit ochranu státních hranic v samostatném zákoně tak, aby pojem ochrany státních hranic byl definován. Návrh zákona se jej snaží definovat jako soubor opatření k zabránění nedovoleného překračování státních hranic.

To, jakými technickými prostředky, jakými způsoby a jaké orgány se na tom podílí, je již obsahem samotného zákona, který, jak jsem již uvedl, byl poměrně podrobně projednáván ve zmíněných výborech. Tudíž si myslím, že je zbytečné, abych v tuto chvíli opakoval diskusi, která již na půdě Poslanecké sněmovny dvakrát na různých úrovních zazněla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Návrh iniciativně také projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 1148/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 60. schůzi dne 9. ledna 2002 projednal vládní návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 1148, a přijal k němu usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem 1148/1.

Výbor přijal jediný pozměňovací návrh, který je obsažen v usnesení výboru. Rozprava, která byla vedena k návrhu tohoto zákona, byla velice věcná. Usnesení výboru bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými poslanci zastupujícími různé strany. Proto i já doporučuji zahájit obecnou a poté podrobnou rozpravu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Hynek Fajmon jako zpravodaj výbor pro evropskou integraci.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro evropskou integraci z 21. února 2002, ve kterém výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila.

Doporučuje, aby k tomuto návrhu přijala změnu v § 9 odstavec 2, která zní takto: Vyžaduje-li to ochrana veřejného pořádku nebo bezpečnost státu, může vláda České republiky po projednání s ostatními smluvními státy nařízením stanovit, že po omezenou dobu budou na vnitřních hranicích prováděna opatření podle § 2, a to v rozsahu a způsobem odpovídajícím dané situaci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, přijme vláda tato opatření bez předchozího projednání s ostatními smluvními státy. V obou případech o těchto opatřeních informuje vláda ostatní smluvní státy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám a otevírám podrobnou rozpravu. Pokud se ani do podrobné rozpravy nikdo nehlásí, uzavírám i podrobnou rozpravu.

Závěrečná slova zřejmě nebudou vznesena, protože není k čemu. Končím druhé čtení tohoto zákona, končím projednávání bodu č. 21. Děkuji panu ministrovi i pánům zpravodajům.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

22.
Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
/sněmovní tisk 1154/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede opět ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předem avizuji, že mé úvodní slovo k tomuto zákonu nebude tak stručné jako k předchozí materii, protože tento zákon je za prvé konfliktnější, jak tomu odpovídal průběh rozpravy v rámci prvního čtení, za druhé také při jednání v garančním výboru pro obranu a bezpečnost se ukázalo, že ve vztahu k tomuto zákonu je poměrně mnoho výhrad. Nicméně výhrady spíše směřovaly na datum a čas, ve kterém tento návrh zákona projednáváme.

Nejprve bych začal tím, že 4. prosince loňského roku jsem předstoupil před tuto sněmovnu, abych na 43. schůzi z pověření vlády uvedl v prvém čtení vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Tehdy jsem tuto Poslaneckou sněmovnu seznámil jak s cíli, tak i principy tohoto návrhu zákona. Zdůraznil jsem ty prvky, které jsou prvky moderního řešení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Informoval jsem také o tom, jaká je vazba nejen tohoto zákona, ale vůbec této problematiky ve vazbě k právu Evropského společenství. Zdůraznil jsem, že návrh, který vláda předkládá, je návrh, který je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP