Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. března 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 176 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené poslankyně a poslanci, zahajuji druhý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Rostislav Čevela - lázeňská léčba, Josef Mandík - hospitalizace, Monika Mihaličková - zdravotní důvody, Vlasta Parkanová - zdravotní důvody, Jaroslav Perger - nemoc, Milan Urban - nemoc, Petr Matějů - zahraniční pracovní cesta, Vlasta Štěpová - pracovní cesta do Francie, Jiří Drda, František Chobot a Vlčková Miroslava - pracovní cesta do Dánska.

Z vlády se dnes omlouvají: pan ministr Jan Fencl vzhledem k probíhající schůzi Senátu, pan místopředseda Miroslav Grégr - přijetí oficiální zahraniční delegace, pan místopředseda Jan Kavan - pracovní cesta do Peru, Mexika a Texasu, pan ministr Rusnok se omlouvá pouze na odpoledne, kdy předkládá své návrhy v Senátu, Jaromír Schling - pracovní cesta do Litvy, a pan ministr Jaroslav Tvrdík - pracovní cesta do Švédska.

Dnes budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení, to je od bodu 16, 17, a dále podle schváleného programu a pořadí.

Připomínám ještě, že jako první bod odpoledne jsme si určili bod 26, což je také druhé čtení zákona o obcích s pověřeným obecním úřadem, který předkládá pan ministr Stanislav Gross.

 

Přistoupíme k bodu 16 schváleného pořadu, kterým je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb.,
o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1119/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předkládaný návrh novely zákona o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů byl zpracován Ministerstvem financí ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry. Smyslem novely je odstranit zejména výkladové problémy, které v dosavadním znění zákona o komisi a v některých zákonech souvisejících existují.

Součástí předložené novely jsou i návrhy novel zákona o cenných papírech, o burze cenných papírů, o dluhopisech, o investičních společnostech a investičních fondech, o živnostenském podnikání, o správních poplatcích a obchodního zákoníku. V nich se především zpřesňuje pravomoc Komise pro cenné papíry, postavení prezidia komise a předsedy komise, upravuje se povinnost mlčenlivosti členů prezidia a zaměstnanců komise, ruší se institut rozkladu proti některým rozhodnutím komise. Dále se zavádí možnost podání opravného prostředku proti těmto rozhodnutím u soudu.

Rovněž se zavádějí nové formy sankcí, například veřejné napomenutí, nucená správa obchodníků s cennými papíry. Dále se upřesňuje přeměna listinného cenného papíru na doručitele na zaknihovaný cenný papír. Řeší se problematika ratingových agentur a problematika tzv. agentur.

Vláda ve svém návrhu odstraňuje některé výkladové problémy. Tyto výkladové problémy pocházejí ze znění zákona, kterým byla v roce 1998 zřízena Komise pro cenné papíry jako ústřední orgán státní správy pro oblast kapitálového trhu. Od samého počátku v praxi tyto problémy vyvolávaly řadu komplikací. Působnost a pravomoc komise nebyla v příslušných zákonech vymezena přesně a jednoznačně. Záměrem vlády bylo proto novelou zákona odstranit především kompetenční nejasnosti a vymezit přesněji pravomoci komise v oblasti dozoru nad účastníky kapitálového trhu.

Při zpracování návrhu bylo rovněž přihlédnuto k poznatkům týkajícím se problematiky vedení správního řízení, které byly získány v průběhu činnosti komise. Předkládaný návrh odstraňuje dosavadní rozpor, kdy za jedno a téže porušení povinnosti bylo možné uložit pokutu zároveň podle dvou různých zákonů.

Dalším vodítkem při zpracování návrhu předkládané novely bylo, aby postavení komise bylo srovnatelné s podobnými dozorovými orgány v zemích Evropské unie.

Tímto vládním návrhem dochází v příslušných souvisejících zákonech k úpravám zmocňovacích ustanovení tak, že napříště bude převážnou většinu sekundárních právních předpisů, vyhlášek, vydávat sama Komise pro cenné papíry. Nebude tomu tak jako dosud, kdy tyto vyhlášky vydávalo Ministerstvo financí na návrh Komise pro cenné papíry. Komise tak bude mít více legislativních kompetencí než většina dozorových orgánů v zemích Evropské unie.

Vládní návrh byl projednán na schůzi rozpočtového výboru 20. února t. r. Usnesením rozpočtového výboru č. 596 byl počet zmiňovaných novel zákonů rozšířen ještě o změnu zákona o platech a změnu zákona o dani z příjmu. Ministerstvo financí na poslaneckém pozměňovacím návrhu zákona, kterým se mění zákon o dani z příjmu, spolupracovalo a spolu s Komisí pro cenné papíry se rovněž podílelo na poslaneckém pozměňovacím návrhu některých změn dosavadních ustanovení týkajících se Garančního fondu obchodníků s cennými papíry v zákoně o cenných papírech.

K ostatním pozměňovacím návrhům bych se rád vyjádřil až ve třetím čtení, které - doufám - bude následovat. Jsem si vědom toho, že materie, kterou budeme projednávat, je velmi složitá, dochází k novele celé řady souvisejících zákonů a předpokládám vzhledem k zajímavosti této materie pro řadu institucí, které se pohybují na kapitálovém trhu, že bude podána řada pozměňovacích návrhů. Budu proto souhlasit s tím, pokud se dohodne Poslanecká sněmovna na tom, že bude ponechán dostatečný čas k rozpracování všech těchto pozměňovacích návrhů, těch, které už zazněly na výboru nebo které ještě zazní na tomto plenárním zasedání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1119/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pani ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás jako zpravodaj nejdříve seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 596 ze dne 20. února 2002, které máme jako tisk 1119/1. Toto usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, zní:

1. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, a další zákony, vyslovila souhlas s připomínkami, které máme uvedeny v tomto tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP