(11.50 hodin)
(pokračuje Buzková)

Odůvodněním předloženého návrhu byl pověřen místopředseda Poslanecké sněmovny pan František Brožík, kterého prosím, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny a ujal se slova. Prosím pracovníky Kanceláře, aby upozornili pana místopředsedu, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny.

Než se pan místopředseda ujme slova, upozorňuji, že dalším bodem je likvidace Fondu dětí a mládeže, kde zpravodajem je pan poslanec Turek, dále rozpočet Fondu národního majetku, který předkládá pan ministr Gross a zpravodajem je pan poslanec Kocourek. Prosím všechny, aby byli ve sněmovně v době projednávání těchto bodů.

Hovoří pan místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní předsedající, vážená vládo, jedná se o projednání technického bodu, kterým je návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2002. Přestože naše volební období končí ke dni 20. červnu 2002, je nutné odsouhlasit pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro toto období. K tomu slouží tisk, který vám byl předložen. V souladu s § 78 odstavec 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Poslanecká sněmovna schvaluje tato Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2002.

Opakuji, že všechny záležitosti, které jsou zde uvedeny, jak měsíční výše příspěvků, tak podmínky pro poskytování a zásady pro čerpání příspěvků, se týkají do doby ukončení tohoto volebního období. Jsou tedy alikvotně vypočteny pro jednotlivé poslanecké kluby podle těchto zásad.

Myslím, že je pouze technikou odsouhlasení těchto pravidel, abychom učinili zadost zákonu a věci projednali a schválili.

Prosím paní místopředsedkyni, aby otevřela rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: To bezesporu udělám, pane místopředsedo. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nevidím, obecnou rozpravu končím.

Nyní otevírám podrobnou rozpravu. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Hovoří pan místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V podrobné rozpravě přednesu usnesení, které je v souladu s usnesením organizačního výboru. Organizační výbor Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně schválit Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2002 ve znění schválených pravidel hospodaření pro rok 2001 s výší příspěvků měsíčně: pevná částka na kluby 24 tisíc, variabilní částka na každého člena 3350 Kč, přičemž finanční prostředky budou poslaneckým klubům uvolňovány v alikvotních částkách za první čtvrtletí roku 2002 a dále po jednotlivých měsících do konce volebního období.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Brožík.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 624, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 624 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 140 vyslovilo 107 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

179.
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke dni 30. listopadu 2001
/sněmovní tisk 1183/

 

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Nepřijal však žádné usnesení. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Radima Turka, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže jsme obdrželi v tisku 1183 podle článku 1 odstavec 3 zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů. Zpráva je předložena ke dni 30. listopadu 2001.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal dne 16. ledna zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže, ale po obsáhlé a dlouhé rozpravě nakonec nepřijal k této zprávě usnesení. Domnívám se přesto, že Poslanecká sněmovna by měla přijmout usnesení, že tuto zprávu bere na vědomí, jelikož zpráva obsahuje poměrně přesný taxativní výčet všech úkonů, které likvidátor Fondu dětí a mládeže provedl a které chystá provést. Hovoří se zde poměrně přesně i o situaci, která byla zde řešena na schůzi Poslanecké sněmovny, a to byl bezúplatný převod 65 nemovitostí, ze kterých nakonec byly vyňaty tři a bylo převedeno 62 nemovitostí. Samozřejmě v tuto chvíli ještě nejsou ukončeny všechny především záležitosti právního charakteru, které by už umožňovaly využívat tyto nemovitosti dětským a mládežnickým organizacím, ale likvidátor nás na schůzi výboru ubezpečil, že se děje vše, co je v nejkratším čase možné. Takže se domnívám, že v nejbližších měsících všechny organizace, na které byly tyto nemovitosti převedeny, obdrží tyto majetky.

Dále ve zprávě je poměrně přesný výčet, jak jsem řekl, všech kroků. Plán likvidace Fondu dětí a mládeže, stav plnění k 30. 11., je i přílohou této zprávy.

Považuji také za důležité, že veškeré informace, které jsou poskytovány, jsou i aktuálně zveřejňovány na internetových stránkách Fondu dětí a mládeže. Domnívám se, že zde dochází k rozptýlení jakýchkoli obav, že by bylo něco děláno způsobem tak, aby nebyly informovány úplně všechny zainteresované organizace, které mají zájem dozvědět se, jakým způsobem probíhají práce na převodu nemovitostí.

Rovněž jsme byli na výboru informováni likvidátorem o pokračujících soudních sporech, které vede Fond dětí a mládeže o určení vlastnictví. Tyto soudní spory probíhají již několik let. Fond dětí a mládeže se snaží tyto spory aktivně vyřešit. Samozřejmě je to i otázka času.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP