(9.20 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Tyto dvě normy díky svému projednání termínově kolidovaly, a proto muselo dojít k úpravám jak znění, tak jednotlivých termínových posunů. Jinak skutečně nebude zajištěna návaznost těchto právních předpisů a nebude např. možné využívat v zákoně o ochraně veřejného zdraví lhůtu, která prodlužuje možnost vydání povolení k používání zdrojů hluku a vibrací nad těmi limity tak, jak měla v úmyslu původně Poslanecká sněmovna.

Senátem navržená změna kompetencí orgánů na úseku ochrany ovzduší vylučuje možnost zrušit z vlastního podnětu vydaná povolení orgánem na úseku ochrany ovzduší. Zákon nedefinuje rozhodující podmínky, na základě kterých má orgán ochrany ovzduší právo kdykoli takovéto povolení zrušit. Senát vyloučil toto ustanovení a změnil znění zejména z důvodů vysoké míry právní nejistoty právnických a fyzických osob pro investice v oborech dotýkajících se ochrany ovzduší, stejně tak jako možnost zneužití takové kompetence v jiném zájmu než pro ochranu životního prostředí.

Poslední významnou změnou, kterou Senát v zákonu navrhl, je legislativní náprava patové situace v distribuci uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách pro drobné spotřebitele. Senát v rámci novely živnostenského zákona, která je součástí návrhu, stanovil podmínky, které umožňují distribuci těchto tlakových nádob i na menších a středních obcích, kde občané nemají jinou možnost zajištění zdrojů energií nezbytných pro základní funkce jejich domácností. Senát tím vyšel vstříc řešení legislativního problému, který při poslední novele živnostenského zákona nastal a který v praxi způsobuje značné komplikace.

Z výše uvedených důvodů tedy Senát schválil usnesení o vrácení návrhu zákona Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní senátorko. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Drda.

 

Poslanec Jiří Drda: Já se sněmovně omlouvám, sliboval jsem, že už se tady neobjevím. Musím alespoň reagovat na jednu věc. Prosím pány senátory, aby si přečetli zákon o využití energie. Tam je jednoznačně povinnost, kterou paní senátorka vyvrací, definována a já si myslím, že není úplně korektní tady hovořit o vícenákladech. Ony vzniknou i na druhé straně, protože potom musí obec nebo kdokoli jiný, kdo dá povolení o odpojení z centrálního zdroje, případně nezapojení nových zdrojů, zaplatit rozdíly v nákladech, které tam jsou, tedy nákladech fixních proti nákladům výroby.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nikdo další se nehlásí, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, zákon o ovzduší, podle sněmovního tisku 912/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 912/6."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 534. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro 70, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu a tentokrát podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Kvorum bylo nastaveno.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 535. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 157 pro návrh 121, proti 26. Konstatuji, že návrh zákona o čichačích jsme přijali.

 

Vážené kolegyně a kolegové, dalším bodem je bod

 

101.
Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování
Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen
/sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh by měl uvést ministr obrany Jaroslav Tvrdík a ministr financí Jiří Rusnok.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dámy a pánové, naše vzdušné síly stojí na břehu Rubikonu. Nerozhodujeme nyní pouze o tom, zda je jednou historie pojmenuje Gripen, nebo ne. Rozhodujeme ale o tom, co bude, až jednou Rubikon překročíme. Rozhodujeme ale zároveň o něčem daleko závažnějším. Rozhodujeme o budoucnosti vzdušných sil a zároveň o budoucnosti ochrany vzdušného prostoru nad naší republikou. Rozhodujeme tím ale současně o dalším směřování celé naší armády a systému zabezpečení obranyschopnosti státu.

Letoun, protivzdušná obrana, vzdušné síly, armáda, obrana. Systémy v systému. Je v nich příliš mnoho průsečíků a spojnic na to, aby šly oddělit jedny od druhých. Je zde zároveň příliš mnoho souvislostí na to, aby šly smysluplně a odpovědně nejen otevřít, ale zejména probrat v řádu minut nebo hodin. Mohl bych tu strávit celý den a možná i několik dnů. Ne, nelekejte se, nechystám tak učinit. Bylo by hazardem s časem a možnostmi snažit se na tomto místě vysvětlovat něco, co patří na místa jiná a k tomuto účelu daleko příhodnější.

Projednávání veřejné nemá jistě za cíl zodpovědět vše, co je spojené s tak složitou věcí, jako je obranyschopnost, její důvěryhodnost a efektivita, úloha a postavení nadzvukového letounu v tomto systému. Toto tedy není a ani nemůže být ambicí následujících chvil. Musí to být ale ambicí dalších a zřejmě dlouhých chvil určených pro odborné debaty odborníků. Předpokládám, že zde v plénu povedeme proto nyní diskusi především politickou, ale doufám, že založenou na maximální možné věcnosti.

Zároveň ale zcela automaticky nabízím sám sebe, svůj tým odborníků k vedení dalších intenzivních debat věcných. Debatujme, diskutujme a třeba se i přeme o způsobu zabezpečení vzdušného prostoru nad naší republikou. Je to zcela jistě téma, které si zaslouží seriózní projednávání v parlamentu. Koncepční vybudování vzdušných sil v kontextu reformy ozbrojených sil je zároveň zcela zjevně téma přesahující horizont jakékoli vlády, je to téma nejen nadčasové, ale i nadstranické. Je mi jasné, že mezi vámi sedí příznivci i odpůrci možné realizace nákupu. Rozhodnutí, které máme před sebou, není zdaleka jen o Gripenu, přestože se tak často a poměrně i lacino zjednodušuje. Proto jsme připravili řadu závažných a zásadních podkladových materiálů. Nedělám si zde žádné iluze o tom, že musíme být první a jediní. V novodobé historii našich vzdušných sil již bylo popsáno hodně papíru představami, jak mají vypadat, pokud použiji slova písničky dříve oblíbené skupiny Katapult, "až se bude psát rok 2006".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP