(9.40 hodin)
(pokračuje Bartoš)

V důvodové zprávě kolega Matějů píše o tom, že návrhem zákona se zavedením školného pokouší řešit požadavek rozšíření počtu vysokoškolských studentů. Nejsem přesvědčen, že samotné školné může něco podobného zajistit. Ano, školné má nesporně významný motivační charakter na obou stranách, tzn. na straně poptávky a také na straně nabídky vzdělání. Bude nutit uchazeče o studium k větší odpovědnosti při výběru studia, bude je nutit i jinak plnit své studijní povinnosti a na straně druhé budou muset také vysoké školy více reagovat a přizpůsobovat se poptávce po vysokoškolském studiu. To však automaticky neznamená, že školy budou přijímat více studentů. Budou však jistě přijímat studenty jiné, jinak motivované a jinak se rozhodující.

Problémem tohoto návrhu zákona, který se po nedávném a řekl bych velmi nešťastném rozhodnutí Poslanecké sněmovny o plošných přídavcích na děti ještě prohloubil, je ta část předlohy, která řeší sociální podporu studentů. Kolega Matějů ji totiž váže právě na přídavky na děti. Tím se celá situace teď komplikuje. Pokud Senát totiž plošné přídavky schválí, pak by automaticky všem studentům vysokých škol na podporu vznikl nárok. To je špatné. Tím samozřejmě nechci říci, že jsem proti podpoře jako takové. Jsem přesvědčen, že podpora má být, ale má sloužit pouze těm studentům, pro které by školné - a to i v minimální míře - mohlo představovat vážnou překážku v samotném přístupu ke studiu. To, co je v kontextu důležité, je skutečnost, aby podpora působila adresně, tzn. účinně. Proto je velmi potřebné vést debatu o jiném modelu, o tom, kde a jakým způsobem má být nastaven threshold, tedy práh, který stanoví, kdo na podporu dosáhne a kdo už naopak ne. Plošná podpora všem bohužel nic neřeší a paradoxně spíše posiluje bariéry při vstupu na vysokou školu.

Dámy a pánové, toto všechno, co jsem označil podle mého názoru za sporná místa této předlohy, je však možné projednat a propracovat mezi prvním a druhým čtením. Návrh zákona není tak rozsáhlý, abychom do něj nemohli vstupovat. Projednáním a posléze i přijetím takového zákona, byť v pozměněné a konsensuální podobě, se otevírá možnost jiného pohledu na funkci vysokoškolského vzdělání, možnost jiného pohledu na roli státu a na roli jednotlivce. A právě toto je ta zásadní věc.

Řekl jsem, že se základním principem návrhu zákona, se zavedením školného, souhlasím. Na adresu předlohy jsem však řekl mnoho kritického. Teď, čtyři měsíce před volbami, by bylo velmi snadné využít kritických šlehů a populisticky hledat důvody pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Chtěl bych říci, že poslanci za ODS toto neudělají. Nechceme účelově měnit své názory podle toho, jaká je momentálně nálada, jak se to zrovna hodí, či jestli jsou přede dveřmi zrovna teď volby. Stejně jako tomu bylo i dříve, i teď jsme přesvědčeni, že školné, bude-li zavedeno rozumným způsobem, je krok správným směrem.

Proto jsme proti návrhu na zamítnutí, který zde vznesli zástupci sociální demokracie, komunistů a lidovců, a budeme podporovat, aby předloha prošla do druhého čtení. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Hanka Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můj předřečník zde hovořil o tom, že nebude podporovat populistická gesta, která se projevují teď při podání návrhu zákona o financování vysokých škol. Chci říci, že tento návrh zde už byl dvakrát, čili celkem třikrát, nebylo to před volbami, ale prostě bylo to vždycky proti našim mladým lidem. Proto byl tento návrh zamítnut. A domnívám se, že bude zamítnut i tento.

Chtěla bych vás informovat o tom, že jako místopředsedkyně petičního výboru spolu s poslancem Jirkou Hofmanem jsme přijímali petici mladých lidí, která se právě dotýkala změny financování na vysokých školách. Ráda bych vás s touto peticí seznámila. Jde o petici, kterou podali mladí sociální demokraté, a petici studentů brněnských vysokých škol. Vím také o tom, že probíhají další petice, ale ty se prozatím k nám nedostaly. Seznámím vás nyní se zněním petice studentů brněnských vysokých škol.

My, níže podepsaní občané České republiky, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s návrhem zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů, a to z následujících důvodů:

Předložený návrh ve skutečnosti neřeší většinu z cílů uvedených v obecné části jeho důvodové zprávy, zejména otázku zvýšení otevřenosti přístupu ke vzdělávání. Studentům ze sociálně slabších rodin nezlepšuje jejich příležitosti, ale naopak jim ukládá další finanční a administrativní zátěž. Návrh rovněž neřeší současný stav nedostatečného financování veřejných vysokých škol. Nejsou s ním spojeny žádné záruky, že objem prostředků poskytovaných státem veřejným vysokým školám nebude snížen o výnos ze školného a že nebude krácen o státní dotaci poskytovanou soukromým vysokým školám.

Závažným nedostatkem návrhu je dále to, že není konsensem většiny politických stran Parlamentu ČR, což je nezbytnou podmínkou, aby navrhovaný systém mohl dlouhodobě fungovat. Proto požadujeme zamítnutí návrhu zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů a žádáme politickou reprezentaci, aby co nejdříve a s co největší zodpovědností vypracovala dlouhodobou a komplexní koncepci financování celého sektoru terciárního vzdělávání.

Petici mladých sociálních demokratů tu nebudu číst, ale seznámím vás s výzvou, která byla k této petici předložena:

My, níže podepsaní zástupci mladých sociálních demokratů, žádáme vás, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, abyste se postavili proti přijetí návrhu zákona o změně financování studia na vysoké škole předloženého poslancem Petrem Matějů a Monikou Mihaličkovou. Naši výzvu zároveň opíráme o tisíce podpisů lidí, kteří v minulých týdnech po celé republice podepisovali petice proti zavedení školného na veřejných vysokých školách. Právo na vzdělání považujeme za jedno ze základních práv mladých lidí. Nechceme, aby jejich šance studovat na vysoké škole byla ovlivněna finanční bariérou, kvůli které by nemohli rozvíjet své nadání. Chceme, aby pouze inteligence, talent a píle byly podmínkou pro přijetí na vysokou školu, nikoliv bohatství rodičů, bankovní půjčka a vyhlídka značného zadlužení. Jsme názoru, že investice státu do vzdělání svých občanů se zaručeně vrátí, a to jak z ekonomického hlediska, tak i vytvářením kultivovaného společenského prostředí. Přijetí předloženého návrhu zákona by znamenalo další ztížení přístupu ke vzdělání, čímž by se snížil počet vysokoškolsky vzdělaných občanů ČR. Předložený návrh zákona nemůže vyřešit ani současnou potřebu dalších finančních prostředků pro veřejné vysoké školy.

Když jsem tuto petici přejímala, tak jsem mladým lidem poděkovala za to, že vlastně jsou solidární s těmi, kteří přijdou po nich. A toto poděkování mladým lidem i těm, kteří podepsali petice z řad občanů a kteří poslali i na e-maily protesty proti tomu, aby bylo zaváděno placení školného na vysokých školách, tak zde chci poděkovat.

Musím říci, že v minulém režimu docházelo k politickým bariérám. Mnozí lidé nemohli studovat na vysokých školách, nemohli se dostat ani na střední školy. Znám to z vlastní zkušenosti. Ale tento případ je daleko horší. Jde o ekonomickou blokádu a to si myslím, že si naši mladí lidé nezaslouží.

Proto se připojuji k návrhu, který zde podal již pan poslanec Miroslav Kučera st., a navrhuji zamítnutí tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP