(Jednání opět zahájeno v 9.28 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na jednání klubů vypršela. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa, budeme hlasovat o návrzích, které zazněly v podrobné rozpravě, a to nejprve o návrhu, který přednesl pan poslanec Miloslav Kučera st. Pan zpravodaj nás s ním seznámí. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, v podrobné rozpravě vystoupili čtyři poslanci a zazněly dva návrhy. Návrh pana poslance Miloslava Kučery st.: "Poslanecká sněmovna bere zprávu předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na vědomí." A návrh poslance Vladimíra Mlynáře: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí se zprávou předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání." Takže je možné nechat hlasovat v tomto pořadí o těchto dvou návrzích.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jedno technické sdělení. Paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č. 23.

Prosím všechny ostatní, aby zaujali svá místa, přihlásili se svými identifikačními kartami, budeme hlasovat o usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí se zprávou - (Poslanec Cyril Svoboda: Ne, bere na vědomí.) - bere na vědomí zprávu předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 437 z přítomných 168 pro 91, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Tím se druhé usnesení stává nehlasovatelným. Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Děkuji panu předsedovi Muchkovi, děkuji panu zpravodaji Svobodovi. Končím projednávání bodu č. 177.

 

Přistoupíme k přerušenému bodu č. 95, kterým je

 

95.
Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona
o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel pan poslanec Petr Matějů a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloslav Kučera st.

Včera jsme přerušili projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě. Přihlášeni jsou pan poslanec Walter Bartoš, paní poslankyně Hana Orgoníková a pan poslanec Miroslav Máče. Udílím proto slovo panu poslanci Bartošovi.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předloha projednávaného návrhu zákona není jen prostou technickou novelou upravující pouze detaily prostředí, ve kterém působí vysoké školy. Návrh na zavedení školného, a včerejší debata to zcela jasně ukázala, totiž otevírá zásadní a navýsost politickou otázku - otázku, zdali má být finanční zajištění vysokoškolského vzdělávání výlučným zájmem, tedy investicí státu, nebo naopak má být také investicí jednotlivce do vlastní možné budoucí prosperity.

Nejrůznější zastánci všeobjímajícího státu budou tvrdit, že ze zajištěného a zdarma poskytovaného vysokoškolského vzdělávání má prospěch společnost jako celek. To v jejich očích ospravedlňuje fakt, že se od všech daňových poplatníků, tedy i těch, kteří zdarma poskytovanou službu z nejrůznějších důvodů nevyužijí, žádá přispět na nutné výdaje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP