(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní kolegyně Müllerová. Omlouvám se, že jsem dříve nezaregistroval její přihlášku.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěla bych pouze konstatovat, že problém, který zde byl popsaný velmi přesně a který zde charakterizovala i paní poslankyně Páralová, skutečně existuje, reálně existuje. A o to více asi překvapuje stanovisko vlády, které je takové, jaké jste měli možnost si přečíst. I pan kolega Krása zde zmínil, že vlastně vláda je přesvědčena, že vytváří dostatečný prostor pro řešení zmíněného problému. My o tom samozřejmě nejsme přesvědčeni a o to víc překvapuje, že mají snahu to řešit poslanci, kteří vlastně jakoby nejsou vyslyšeni.

Proto bych chtěla říci, že náš klub podporuje stanovisko neprojednávat v režimu § 90 a zkrácení lhůty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Přistoupíme k hlasování. Při pohledu do vládních lavic musím konstatovat, že nám někam zmizela vláda. Já vím, že mnohým z nás to nevadí, ale přesto si myslím, že by kromě jednoho ministra tady mohlo být těch ministrů trochu více. Nebo pan ministr vnitra provedl převrat a ujal se moci sám? (Pobavení v sále.) Modrá armáda.

Takže v obecné rozpravě zazněl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je to návrh, který předložil pan poslanec Krása, a rozhodneme o něm hlasováním, které jsem v tuto chvíli zahájil. Má číslo 254. Ptám, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 138 poslanců 10 pro, 93 proti. "Těsné" hlasování. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru… (Výkřiky ze sálu: Zkrácení.) Ale to je až potom. Pánové nepokřikujte na mě, já vím, co dělám.

Nejprve se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 255. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 139 poslanců 105 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

 

Ještě další návrh na přikázání? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám návrh, aby tento návrh projednal rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Zahájil jsem hlasování číslo 256. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 138 poslanců 50 pro, 39 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní zde máme dva návrhy na zkrácení lhůty na projednání. Ne, pouze jeden, o 20 dnů. Ano, pouze jeden, v tom předchozím případě tam byly dvě lhůty. Paní poslankyně Páralová navrhla zkrátit lhůtu k projednání tohoto návrhu zákona o 20 dnů.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 257. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 140 poslanců 98 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zkrátili jsme lhůtu k jeho projednání o 20 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod č. 80, kterým je

 

80.
Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1145/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1145/1. Prosím pana poslance Ivana Pilipa, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh novely zákona č. 199 o zadávání veřejných zakázek, který je velice krátký, má pouhé dva články, a směřuje také k poměrně velmi jednoduché věci. Směřuje k tomu, aby v ČR byla odstraněna jedna netransparentnost systému zadávání veřejných zakázek a aby byla odstraněna neodůvodněná a troufám si říci neobhajitelná výhoda vlády při vybírání firem pro státní zakázky, kterou na základě dnes platného zákona má a která přispívá k jediné věci, že systém zadávání veřejných zakázek může být výrazně narušen, může být bez odůvodněných důvodů udělena velká zakázka firmě, která neprošla řádným výběrovým řízením, a z těchto důvodů je deformováno v některých oblastech nebo v některých konkrétních kauzách konkurenční prostředí. Česká republika se tak také stává předmětem kritiky ze zahraničí.

Pro ty, kteří tento - ač velmi krátký - návrh nečetli, vysvětlím podstatu dnešního problému. Současné znění § 50 tohoto zákona říká, že uzavření smlouvy na podkladě písemné výzvy zaslané zadavatelem jednomu zájemci o veřejnou zakázku k podání nabídky, rozumějte tedy vybrání nějaké firmy bez výběrového řízení, se připouští v případě, že - a jde o bod a), který říká: naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu, nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, nebo rozhodne-li tak vláda ČR.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdyby v tomto bodě místo slova "nebo", které v češtině z hlediska formální logiky znamená, že může platit buď jedno, nebo druhé, a není nutné, aby platilo obojí současně, bylo slovo "a", které by znamenalo cosi jiného, že obě podmínky mohou být splněny současně nebo musí být splněny současně, byl by tento zákon mnohem logičtější. Znamenal by totiž, že vláda může udělit výjimku právě, ale pouze v těchto naléhavých a zákonem definovaných případech.

Konkrétní zkušenosti ze života této vlády však ukazují, v jakých případech byla tato výjimka používána. Je tomu více než rok, kdy vláda bez jakéhokoliv výběrového řízení vybrala zahraniční firmu k tomu, aby postavila úsek dálnice D47 směrem na Ostravu. Sám o sobě tento plán, to znamená zapojit soukromý kapitál, je rozumný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP