(18.00 hodin)
(pokračuje Langer)

(Z pléna: Přerušit jednání schůze.)

Přerušit jednání schůze? V tom případě beru zpět svůj přívlastek "racionální", kterým jsem označil tento návrh.

Dobře, přerušit jednání Poslanecké sněmovny do doby, než bude přítomen ministr financí, ministr životního prostředí a místopředseda vlády, jedno který.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 251. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 124 pro návrh 20, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Modifikace na přerušení tohoto bodu nezazní? Ne.

Budeme tedy pokračovat dál. Kdo se jako další hlásí do obecné rozpravy? Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, chtěla bych jenom opakovat svůj návrh, který jsem přednesla již ve své úvodní zpravodajské zprávě: navrhuji tento návrh zákona zamítnout v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Kdo se ještě hlásí do rozpravy? (Nikdo.) Není tomu tak.

V tuto chvíli tedy nechám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vojtěcha Filipa, který zní: přerušení projednávání tohoto bodu, odročení do vyjádření ministra financí pana Rusnoka o možných dopadech tohoto návrhu zákona na státní rozpočet. Tak zní onen návrh.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 252 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 127 poslanců pro návrh 48, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Nicméně musím konstatovat, že tento návrh zřejmě nesplňuje veškeré předpoklady pro to, aby byl projednáván, protože zde není vůbec zmíněn možný dopad na státní rozpočet. (Z pléna: Žádný nebude.) Žádný nebude. Tak aspoň konstatování, že to nemá dopady na státní rozpočet.

Procedurální návrh nebyl přijat. Končím obecnou rozpravu.

Přistoupíme nejprve k hlasování o návrhu na zamítnutí. Předtím se chci zeptat pana navrhovatele, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. (Nechce.) Není tomu tak. Paní zpravodajka? Také ne. Dobře.

 

Rozhodneme o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 253. Ptám se, kdo je pro předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 132 poslanců pro 81, proti 44. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Mám zde třetí z trojice zákonů, u kterých je navrhováno projednání ve zrychleném projednání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

Ale ještě předtím dám slovo panu poslanci Janečkovi.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, chci se vrátit k problému zákona o reklamě (bod 125), neboť z prostudování materiálů je zjevné, nebo alespoň velmi pravděpodobné, že jak navrhovatel, tak zpravodaj nepravdivě informovali sněmovnu o možnosti přijetí či nepřijetí některých pozměňovacích návrhů. Považuji to za věc velmi vážnou a chtěl bych se buď poradit o tom, aby se sešlo politické grémium, protože vím, že bylo možné zákon i po projednání znovu začít projednávat, i když možná taková věc je protiústavní z pohledu jiných.

Druhá věc je ta, jestli skutečně zavedeme tuto praxi, že v případě, že zde bude výrazné lobby, tak budou pošlapány všechny zvyklosti z této sněmovny, to znamená, že jak navrhovatel, tak zpravodaj by měli sněmovnu informovat pravdivě.

Dávám to tedy jako úvahu. V tomto okamžiku nic nenavrhuji a vás jako člena vedení sněmovny žádám, abyste upozornil pana předsedu sněmovny na tuto věc a zvážil některý z možných způsobů postupu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Přece jen bych navrhoval jako racionální postup ten, kdyby předseda vašeho poslaneckého klubu se obrátil na předsedu Poslanecké sněmovny, případně inicioval jednání grémia sněmovny k tomuto bodu.

 

Poslanec Jan Kasal: Dobře, pane místopředsedo. Pan poslanec Janeček je prvním místopředsedou našeho klubu, ale chcete-li to slyšet ode mne, žádáme jménem klubu KDU-ČSL o svolání grémia. Žádám o to pana předsedu Poslanecké sněmovny vaším prostřednictvím. Nemyslím si, že by se muselo sejít dnes večer, ale rozhodně zítra ráno, abychom se nerozjížděli odsud s takovouto nevyřešenou záležitostí.

Děkuji za pochopení a věřím, že to panu předsedovi Klausovi Václavovi vyřídíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nepochybně ano. Neberte to prosím, jako že bych zpochybňoval tuto iniciativu. Šlo mi o to, zda spojení s předsedou sněmovny může být napřímo nebo skrze místopředsedu.

Dalším bodem, který budeme projednávat podle § 90 odst. 2, nebo měli bychom projednávat podle tohoto ustanovení jednacího řádu, je bod č. 81, poté budeme projednávat bod č. 80.

 

Dalším bodem je

 

81.
Návrh poslanců Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1171/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 1171/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dámy a pánové, jsem trochu zadýchán, jak jsem dobíhal k řečništi, takže mě omluvte. (Velký hluk v jednacím sále.)

Myslím si, že hladina hluku v této místnosti je obvyklá, a budu tedy pokračovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, soudíte zcela správně.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Moje drobná novelka zákona o pojistném na důchodovém pojištění se snaží napravit řekněme nemorální nešvar v současné době existující. Pravděpodobně všichni víte, že osoby samostatně výdělečně činné, pakliže neodvádějí pojistné na důchodovém pojištění, nejsou za toto období, kdy neplní své povinnosti, důchodově pojištěny.

V případě zaměstnanců je tomu jinak a je tomu řekněme zřejmě logicky jinak, protože zaměstnanec často nemůže za to, že jeho zaměstnavatel pojistné na důchodovém zabezpečení neodvádí. A proto se podle současně platného zákona považuje i toto období, kdy za zaměstnance pojistné není odvedeno, za období, ve kterém zaměstnanec pojištěn je.

A existuje malá skupina podnikatelů - zaměstnanců, převážně se jedná o majitele právnických osob, společností s ručením omezeným, kteří jsou významnými podílníky svých společností, za zaměstnance pojištění neodvádějí, ale sami se vedou jako zaměstnanci ve své firmě, aby důchodově pojištěni byli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP