(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu jen stručně reagovat na slova předřečníka. V zásadě s ním souhlasím v tom smyslu, že tento zákon je překonaný a že by měl být vytvořen zákon nový. To ovšem nemá nic společného s reformou. Znovu upozorňuji, že ty kraje, o kterých pan kolega Tlustý říkal, že neexistují, byly zrušeny nikoliv teď, ale na začátku devadesátých let. Tento zákon ale existuje dosud. Za tu dobu se vystřídala řada vlád a nebylo na to reagováno. Myslím si, že je třeba tuto věc řešit.

Pokud mi pan kolega Tlustý nyní sdělí, že ODS změní názor a bude podporovat reformu tak, jak je připravena ve vládním návrhu, mám před sebou materiál, který navrhuje způsob řešení tohoto problému, který vám předstírá, to znamená, jakým způsobem bude tento zákon nahrazen. Protože si nejsem jist tím, že pan kolega Tlustý tento názor takto změní, nemohu jej tady prezentovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo mám pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, nebudu vystupovat nijak dramaticky. Nesouhlasím sice s návrhem kolegy Tlustého, ale nemohu přijmout argumentaci, kterou tady použil kolega Martínek. Kraje nebyly zrušeny, byly zrušeny pouze samosprávné orgány - krajské národní výbory. Argumentujme alespoň pravdivě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této rozpravě přednesl podmíněný návrh. Kdyby neprošel návrh na přerušení a přikazovali bychom výborům, dovoluji si navrhnout prodloužení lhůty o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, rozpravu ale nekončím, protože pan poslanec Radko Martínek navrhl přerušení projednávání tohoto bodu a jeho odročení do projednání zákonů týkajících se druhé etapy reformy veřejné správy ve druhém a třetím čtení.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu pana poslance Martínka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 147, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 133 vyslovilo 109 a 18 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přerušen před ukončením obecné rozpravy a jeho projednávání bylo odročeno, tak jak bylo řečeno.

Myslím, že vzhledem k rychlému průběhu projednávání tohoto bodu můžeme projednat ještě jeden bod. Současně upozorňuji, že dnes v polední přestávce zasedne organizační výbor.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 70 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

70.
Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela,
Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost
a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 905/ - prvé čtení

 

Konstatuji, že pan poslanec Václav Brousek svůj podpis pod tímto návrhem zákona vzal zpět, nicméně není možné měnit sněmovní tisk. Znamená to, že jeho jméno zůstává v názvu. Dopis pana poslance Brouska z 3. prosince 2001 byl předán všem poslaneckým klubům.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 905/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jiří Havlíček. Současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážená paní předsedající, členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jménem skupiny předkladatelů předkládám změnu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích a o významných dnech a dnech pracovního klidu, a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů, jak je to uvedeno v tisku 905.

Navrhovaná novela zákona č. 245 o státních svátcích a ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu a zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů, reaguje na skutečnost, že s účinností zákona 155/2000 Sb. od 1. 1. 2001 - zákoník práce, nejsou ustanovení příslušných zákonů v souladu. Důvodem pro navrhovanou změnu je skutečnost, že otázky pracovního práva a spojených činností řeší zákoník práce ve znění poslední novely s účinností od 1. 1. 2001. Ve znění pozdějších předpisů je zákon 245/2000 k zákonu č. 1/1992 Sb. zákonem pozdějším. Z toho důvodu je nutné úpravu provést.

Krátké podrobnější zdůvodnění. Stávající ustanovení § 3 zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích a ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, definuje dny pracovního klidu následovně: "Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu." Z výkladu poněkud nešťastně formulovaného znění tohoto ustanovení zákona lze vyvodit, že zákon 245/2000 Sb. za dny pracovního klidu považuje pouze státní svátky a ostatní svátky, nikoliv dny nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu. To odporuje znění ustanovení § 91 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který v odstavci 1 uvádí: "Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a svátky." Podle ustanovení tohoto § 91 zákoníku práce jsou tedy dnem pracovního klidu jak svátky, tak dny nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

Důvodem pro navrhovanou změnu § 3 zákona 245/2000 Sb. je úprava ve smyslu zákoníku práce.

Vzhledem k tomu, že tyto právní předpisy mají jako zákony stejnou právní sílu a neexistuje mezi nimi vztah ani lex specialis, ani lex generalis, uplatní se pouze pravidlo lex posterior derogat lex priori, kdy zákoník práce je ve znění posledních novel s účinností 1. ledna 2001 ve vztahu k zákonu č. 245/2000 Sb. předpisem pozdějším. Za tohoto předpokladu je proto nutné znění § 3 zákona 245/2000 Sb. upravit tak, aby odpovídalo konstrukci v zákoníku práce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP