(12.20 hodin)
(pokračuje Buzková)

Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 124 pro vyslovilo 103 a 11 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Tím jsme projednali pevně zařazené body na dnešní dopoledne. (Hluk v sále.) Prosím o klid.

Vzhledem k tomu, že zbývá ještě časový prostor, budeme se zabývat návrhy zákonů v prvém čtení.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme v tuto chvíli projednávat bod

 

69.
Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší
zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

 

Návrh zákona jsme začali projednávat na 34. schůzi dne 21. února 2001, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu a další projednávání jsme odročili do předložení vládního návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali navrhovatel pan poslanec Vlastimil Tlustý a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radko Martínek.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se hlásí jako první paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, nehlásím se do rozpravy, ale hlásím se s procedurálním návrhem, lépe řečeno oznámením o zpětvzetí návrhu zákona, který je uveden v bodu 79 pod sněmovním tiskem 1144. Za navrhovatele zdůvodňuji toto zpětvzetí tím, že jsme včera přijali novelu zákona 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže. Touto novelou se také splnil záměr předkladatelů tohoto návrhu, a proto svůj návrh bereme zpět. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy ke sněmovnímu tisku 783? Pan poslanec Radko Martínek, má slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, návrh kolegy Tlustého je zcela určitě chvályhodnou iniciativou, která má vyřešit problém, kdy existuje při územním členění poměrně značná nepřehlednost, protože v podstatě při územním členění našeho státu přes celou řadu změn, které byly přijaty na tomto teritoriu od roku 1960, se řídíme stále zákonem, který byl schválen pod č. 36 v roce 1960.

Problém tohoto zákona je ovšem v tom, že z tohoto zákona jsou odvozeny správní obvody celé řady státních institucí, jako jsou např. soudy, katastrální úřady atd., a měl-li bych uvést konkrétní příklady, tak jenom po roce 1990 téměř v 40 platných zákonech, které byly přijaty po tomto termínu, slouží zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění, k vymezení území, která jsou zapracována jako plánovací podklady, dokumentace, statistická šetření atd. Mohu-li jenom jako příklad uvést, uvedl bych zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, o vinohradnictví a vinařství, o regionálním rozvoji, o Komoře veterinárních lékařů a další podobné zákony.

To je poměrně značná komplikace, která vede k tomu, že v podstatě není možné tento zákon zrušit bez náhrady, ale musí být vytvořen zákon, který by tento zákon nahradil. A v tom je myslím také problém návrhu pana kolegy Tlustého, i když jsem přesvědčen o tom, že jeho vlastním cílem bylo vyprovokovat státní instituce k určité činnosti, protože si je bezesporu vědom všech souvislostí, o kterých v téhle chvíli hovořím.

Vláda v současné době připravuje nový návrh zákona, který ovšem může být sněmovně předložen až poté, kdy bude buďto schválena, nebo neschválena série zákonů, které se týkají druhé etapy reformy veřejné správy. V podstatě tímto schválením nebo neschválením zákonů také může být reagováno na to, jakým směrem a jakým způsobem bude tento návrh zákona nahrazen.

Proto si dovoluji navrhnout odročení projednávání tohoto návrhu zákona do doby, než budou projednány zákony druhé etapy reformy veřejné správy ve třetím čtení, což, jak všichni víte, bude na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, navrhujete přerušení, odročení před uzavřením, nebo po uzavření rozpravy?

 

Poslanec Radko Martínek: Vzhledem k tomu, že bude potom potřeba případně reagovat na vývoj, navrhoval bych před uzavřením podrobné rozpravy, tak aby bylo poté možno reagovat po přerušení o eventuálním schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Hlásí se dále pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi reagovat na návrh na odročení.

Za prvé je to podruhé, co je navrhováno, aby to bylo odročeno. Nejsem žádný zásadní nepřítel toho, aby se tak stalo. Nicméně považuji to, že je to navrhováno k odročení již podruhé, jako dokonalý důkaz toho, že co autoři reformy veřejné správy činí, špatně činí, a že jsou ve svém chybování naprosto spolehliví, to znamená, že by reforma veřejné správy mohla podle knihy profesora Parkinsona klidně vyrazit opačným směrem, protože by bylo jisté, že to je řešení lepší než to navrhované.

A teď bych to zdůvodnil. Navrhuji totiž zrušit zákon, který člení na jednotlivé části, na okresy a kraje Československo, nikoliv Českou republiku. Je to zákon z roku 1960. A vysvětlení, že ho nelze zrušit, ačkoliv člení - a opakuji - Československo, protože dosud některé orgány státní správy se na něj odvolávají, a dokonce s odůvodněním, že tak nelze učinit, dokud není rozhodnuto o osudu tzv. rušení okresů, to všechno se mně zdá jako jediné: jako důkaz toho, že reforma není reformou - mohlo by se to správně jmenovat chaos veřejné správy.

Děkuji. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP