(12.10 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

Tudíž v tomto případě u tohoto tisku tento pozměňovací návrh je již nehlasovatelný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a tím končím projednávání tohoto bodu.

Tím jsme se vyrovnali se všemi třemi návrhy zákonů, které měly spojenou obecnou rozpravu.

Nyní se tedy budeme zabývat bodem 73 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

73.
Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1050/1. Vítám mezi námi hejtmana Plzeňského kraje Petra Zimmermanna a prosím, aby předložený návrh uvedl.

Prosím pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby uvedli hejtmana Plzeňského kraje pana Petra Zimmermanna. (Přichází.)

Pane hejtmane, vítám vás a rovnou vás prosím, abyste uvedl sněmovní tisk 1050.

 

Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann: Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, Plzeňský kraj na základě usnesení svého zastupitelstva předkládá návrh novely katastrálního zákona. Podstata tohoto návrhu, který je velmi stručný, tkví ve větě, která se navrhuje vložit do § 22 příslušného zákona, a sice - cituji:

"Orgánům státní správy, krajům a obcím, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo krajů týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen, se údaje podle předchozí věty poskytují bezúplatně."

Máte před sebou důvodovou zprávu k tomuto zákonu, nechci ji zde celou číst. Zmínil bych se snad o genezi nebo historii této předlohy, kterou jsme si dovolili navrhnout. Byli jsme požádáni jako kraj městem Plzní o zvážení tohoto návrhu. Idea, která vedla k předložení toho návrhu, spočívá stručně řečeno v tom, že stát, který poskytuje příspěvky obcím a krajům na výkon státní správy, pomocí těchto příspěvků obce a kraje platí katastrálnímu úřadu, nikoliv státu, státními penězi za služby poskytované státem. Neboli zkráceně řečeno stát platí státními penězi za služby státu poskytované státem státu. To je úvaha, od které se odvíjelo předložení této novely.

Očekávám námitku, jak v praxi zajistit, že požadované údaje, které budou obce či kraje vyžadovat, budou skutečně vyžadovány pouze k tomu účelu rozhodnutí ve výkonu státní správy, resp. přenesené působnosti. Tato námitka zejména v Čechách může být relevantní. Dovolím si zde předložit určité vysvětlení, jak by to mohlo býti v realitě. Odkazuji zde na analogii v zákoně o soudních poplatcích, kde obce a kraje, pakliže jsou v soudním sporu, jsou osvobozeny od soudních poplatků, jedná-li se o výkon státní správy. Zrovna tak předpokládám, že by bylo možno oddělit žádosti týkající se státní správy od těch ostatních zpoplatněných příslušným pokynem, který by Český zeměměřický a katastrální úřad dal svým podřízeným katastrálním úřadům, popř. na základě vnitřních předpisů krajů a obcí. Ale říkám, jsem připraven na argumentaci, že v každodenní praxi by bylo velmi obtížné rozlišit, evidovat a kontrolovat to, zda všechny žádosti, které jsou vyžadovány obcemi a kraji bezúplatně, jsou skutečně pouze a jedině v zájmu výkonu státní správy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Teď prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, novela katastrálního zákona č. 120/2000 Sb., která zavedla možnost dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí za úplatu, nabyla účinnosti teprve 1. 9. 2000. Není vhodné měnit koncepci v krátkém čase, ve kterém není možné vyhodnotit, zda zavedený způsob dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí se osvědčil, či nikoliv. Při projednávání novely v Poslanecké sněmovně na 22. schůzi v únoru roku 2000 nikdo z poslanců nezpochybnil princip poskytování údajů katastru nemovitostí dálkovým principem za úplatu.

V odůvodnění návrhu zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, se argumentuje zbytečnými přesuny peněz mezi orgány státní správy přinášejícími zisk z této finanční operace bankovnímu sektoru. Tento argument je možné konkretizovat poplatkem za převodní příkaz dvakrát či čtyřikrát ročně podle toho, jak dlouhé zúčtovací období je zvoleno. Výši těchto nákladů pohybujících se v desítkách korun a zisk bankovního sektoru si pak jistě každý dovede představit.

Dalším použitým argumentem je pak pracovní čas úředníků provádějících administrativní úkony spjaté s těmito platbami, který by mohl být využit pro jinou činnost. Tento důvod snad nemůže být ani brán vážně, protože i v případě malých obcí počet těchto operací dosáhne jen tak nepatrného zlomku z celkového počtu účetních operací, že nemá smysl o tom vůbec mluvit.

V odůvodnění se též argumentuje limitací výkonů státní správy danou stanoveným rozsahem prostředků orgánů státní správy na platby za údaje. Již během prvních měsíců může každý správní úřad a orgán samosprávy odhadnout, jaké finanční prostředky bude potřebovat na dálkový přístup k údajům katastru. Pokud finanční prostředky nebude mít, má vždycky možnost využít dřívějších postupů k získání údajů z katastru bezplatně. Dálkový přístup je nadstandardní možnost získávání údajů z katastru, ale stále je zachován dřívější způsob poskytování údajů ve formě veřejných listin osvobozených pro řadu uživatelů od správního poplatku nebo v právními předpisy vymezených případech předávání celých souborů na technickém nosiči dat.

Toto byla část argumentů a i s ohledem na výše uvedené doporučuji návrh zastupitelstva Plzeňského kraje zamítnout v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám.

Paní zpravodajko, možná zvažte to, že byste měla svůj návrh zopakovat v rozpravě.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážená paní předsedající, zopakuji tedy svůj návrh, kterým je zamítnutí v prvém čtení tohoto návrhu zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pakliže se nikdo do obecné rozpravy dále nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele Zimmermanna, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Ne. Děkuji.

Prosím tedy všechny poslankyně a poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do jednacího sálu. Budeme rozhodovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP