(12.00 hodin)
(pokračuje Žižka)

Za prvé první odkaz: zákon č. .../2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). A druhý odkaz: zákoník práce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, chtěl bych přednést pozměňovací návrhy k tisku 794, a to k části 23 čl. XXIII. V části 23 čl. XXIII se nahrazují číslovky 4 a 5 číslicemi 6 a 7, číslice 27 a 28 číslicemi 28 a 29.

K části 32 čl. XXXII. V části 32 čl. XXXII se navrhuje vypustit slova "předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů". Návrh reaguje na změnu provedenou s účinností od 31. prosince 2001 zákonem 450/2001 Sb., v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dále v tomtéž tisku navrhuji úpravu v části 43: Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí se zrušuje. Ostatní části se přečíslují. Čili část 43 - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí se zrušuje. Je to reakce na zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, který byl novelizován zákonem č. 491/2001 Sb., a to tak, že celá část první byla zrušena. Tím se stává její novelizace v projednávaném tisku bezpředmětná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Krása, připraví se pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů. Nejprve pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, tisk 794.

První pozměňující návrh: vypustit ustanovení: Část 42 Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, článek XLII. Odůvodnění: tento pozměňující návrh je nutné přijmout v návaznosti na předložení pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona o službě státních zaměstnanců, kde byla vypuštěna část, která zaváděla příspěvek na výsluhu služebních let v důchodu.

Druhý pozměňující návrh. V části 50 Účinnost, článek L., se číslovka 2002 mění na číslovku 2004. Tento pozměňovací návrh souvisí se změnou účinnosti zákona.

A nyní dovolte, abych přednesl pozměňující návrh k usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k tisku 794, to znamená k tisku 794/2.

První pozměňovací návrh: v bodu 3 k části 35 článek XXXV. V bodu 2 se vypouští věta: "Výše platové základny dosažená k 30. červnu 2003 se do 31. prosince 2003 nemění." Odůvodnění: změna souvisí s novým návrhem na účinnost zákona.

Druhý pozměňovací návrh. V bodě 4 k části 36 článek XXXVI. v bodu 2 se vypouští věta: "Výše platové základny dosažená k 30. červnu 2003 se do 31. prosince 2003 nemění." Je to technická úprava opět související s posunutím účinnosti zákona.

Třetí pozměňovací návrh k usnesení výboru. V bodě 9 změnit slova: "1. července 2003" na "1. ledna 2004". Opět je to technická úprava související s posunutím účinnosti zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval ve svém předešlém vystoupení, tak tento pozměňovací návrh, který předkládám, souvisí s pozměňovacím návrhem, který jsem předkládal ke sněmovnímu tisku 792.

Za prvé uvozovací věta v části 32 zní: "Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se mění takto: ".

Za druhé: před dosavadní text odstavce č. 1 se vkládá označení bodu č. 1.

V § 2 se za slovy "zaměstnanec (příslušník) v pracovním poměru" slovo "a" nahrazuje čárkou a vkládají se včetně poznámky pod čarou č. 3a) tato slova: "státní zaměstnanec 3a)", konec závorky.

Poznámka pod čarou 3a): "Zákon č. .../2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)."

Za čtvrté: za bod 1 se vkládají nové body 2 až 4, které zní:

2. V § 5 odst. 1 se v bodě 3 na konci za slovy "České republiky" vkládá středník a doplňují se tato slova: "generální ředitel, vedoucí služebního úřadu, státní tajemník a ředitel sekce".

3. V § 5 se za odst. č. 4 vkládá nový odstavec č. 5, který zní: "Odst. 5. Státnímu zaměstnanci, který je určen jako školitel čekatele, přísluší po dobu přípravy čekatele na službu příplatek v rámci rozpětí 500 až 1500 Kč měsíčně."

4. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní: "§ 11b Příplatek za službu. Státnímu zaměstnanci přísluší příplatek za služby ve výši 40 % jeho platového tarifu. Příplatek za službu se zaokrouhluje na desítky korun nahoru."

Jak jsem na začátku odůvodnil, tento pozměňující návrh je v souladu s předešlým pozměňujícím návrhem ke sněmovního tisku tzv. služebního zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, které by bylo třeba hlasovat, končím nyní druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 48 schváleného pořadu schůze. I zde byla ukončena obecná rozprava, a já proto otevírám podrobnou rozpravu, do které se mně přihlásil pan poslanec Karel Vymětal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych navázal na slova zpravodaje hospodářského výboru k tomuto tisku pana kolegy Plachého, a sice abych potvrdil, že pozměňovací návrh, který je uveden ve sněmovním tisku 793/1, je už obsažen v tomto zákoně, neboť přesně tento pozměňovací návrh byl schválen v zákoně o podpoře malého a středního podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP