(11.50 hodin)
(pokračuje Krása)

Odůvodnění: Návrh vychází ze zpřesnění mého pozměňovacího návrhu, který byl přednesen na výboru.

3. pozměňovací návrh se týká usnesení výboru. Text bodu 81 k § 231 odstavec 1 nahradit slovy "§ 231odstavec 1 bude znít "přechodné období systemizace podle tohoto zákona se ve všech dotčených správních úřadech stanoví od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007"". Odůvodnění: Navrhovaná změna souvisí se změnou účinnosti zákona a s prodloužením přechodného období.

4. pozměňovací návrh k usnesení výboru. Text bodu 86 k § 235 odstavec 5 nahradit textem "navrhuje se nahradit slovo 31. prosince 2004 slovy 30. června 2006". Navrhovaná změna zase souvisí se změnou přechodného období.

5. pozměňovací návrh k usnesení výboru. V bodu 94 k § 245 číslovku 2007 nahradit číslovkou 2008. Odůvodnění: změna souvisí se změnou přechodného období.

6. pozměňovací návrh k usnesení výboru: V bodu 98 k § 249 slova "1. července 2003" nahradit slovy "1. ledna 2004". Opět je to změna účinnosti zákona.

Paní předsedající, nevím, jestli mohu přednést zároveň pozměňovací návrhy k tisku 794.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ne, pane poslanče. Podrobná rozprava k jednotlivým bodům probíhá odděleně. V tuto chvíli předneste prosím návrhy pouze ke sněmovnímu tisku 792.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji, paní předsedající. Tím jsem skončil. Omlouvám se, že jsem sněmovnu trochu zdržel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, moje pozměňovací návrhy budou velice stručné. Prvních pět se týká eliminace neúměrných sociálních výhod vyplývajících z tisku 792 pro státní zaměstnance.

1. K § 86 odstavec 1 - šest týdnů nahradit slovy "pět týdnů". Je to srovnání dovolené.

2. K § 897 - vypustit odstavce 2 a 3. Je to vypuštění šesti dnů osobního volna.

3. K § 89 - vypustit odstavec 2 a 3 - vypuštění šesti dnů volna na vzdělávání.

4. K § 94 odstavec 1 - slovo "pětinásobku" nahradit slovem "trojnásobku". Totéž v odstavci 2 - slovo "pětinásobku" nahradit slovem "trojnásobku". Je to snížení odchodného na standardní trojnásobek z navrženého pětinásobku.

5. K části osmé - § 105 až 117, vypustit všechny paragrafy. Je to odstranění sociálních výhod příspěvků k důchodu.

6. Pozměňovací návrh se týká účinnost zákona - § 249. Slova "1. ledna 2002" nahradit slovy "1. července 2004".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy k tomuto tisku? Poslanec Vojtěch Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, páni ministři, paní a pánové, navrhl bych k tisku 792 odstavec 2, tj. usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby byl odstraněn z § 7 nový odstavec 7, který tam výbor doplnil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě nepadly žádné návrhy, o kterých by bylo třeba hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem je bod 47 schváleného pořadu schůze. Obecná rozprava byla taktéž ukončena. Do podrobné rozpravy k tomuto bodu se přihlásili poslanci Jan Žižka, Zdeněk Škromach a Václav Krása. Slovo má pan poslanec Jan Žižka, připraví se Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 794. První se týká vložení části desáté s názvem Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

Článek 10 - zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. § 3 odstavec 1 zní: "Úkoly Hasičského záchranného sboru plní příslušníci Hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v Hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen "státní zaměstnanec"), a občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec")."

2. § 3 odstavec 2 zní: "Celkové početní stavy příslušníků, státních zaměstnanců a občanských zaměstnanců stanoví vláda."

3. V § 5 odstavec 1 se v prvé a druhé větě za slovy "příslušníci" vkládají slova "a státní zaměstnanci".

4. V § 19 odstavec 1 se za slovo "příslušníci" vkládají slova "státní zaměstnanci".

5. V § 19 odstavec 2 písm. b) se za slovo "příslušníky" vkládají slova "a státní zaměstnance".

6. V § 19 odstavec 2 písm. c) se za slovo "příslušníky" vkládá čárka a slova "státní zaměstnance".

7. Současná část desátá návrhu se označí jako část jedenáctí a čl. X jako čl. XI a následující se přečíslují.

Odůvodnění tohoto návrhu je velmi prosté. Protože zmíněný zákon o Hasičském záchranném sboru byl přijat více než před rokem a je tam definován Hasičský záchranný sbor jako správní úřad. Čili si myslím, že tento pozměňovací návrh je oprávněný.

Druhý pozměňovací návrh se týká zákona o Policii České republiky. Zde bych si dovolil navrhnout vložit další část. Její číslo bude legislativně technickou záležitostí a nebudu ho zde říkat. Řeknu návrh: Část … - Změna zákona o Policii České republiky. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění dalších zákonů, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 3 se na konci textu doplňuje věta, která zní: "Ostatní úkoly policie plní státní zaměstnanci - odkaz 1 - a zaměstnanci - odkaz 2."

2. § 50 zní: "Početní stavy policistů, státních zaměstnanců a zaměstnanců určuje vláda České republiky." Dosavadní (odkazy?) pod čarou se znovu přeoznačí. Odkazy pod čarou jsou následující.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP