(11.40 hodin)
(pokračuje Hofman)

4. V § 2 odst. 2 se slovo "odměňování" zrušuje.

5. V § 2 odst. 3 se slova "odměňování a" zrušují.

6. V § 84 se poslední věta zrušuje.

7. Část desátá se zrušuje. Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako části desátá a jedenáctá. Dosavadní § 188 až 225 se označují jako § 129 až 166. Dosavadní poznámky pod čarou č. 75 až 84 se označují jako poznámky pod čarou č. 58 až 67.

8. § 226 se zrušuje. Dosavadní § 227 až 229 se označují jako § 167 až 169.

9. § 230 se zrušuje. Dosavadní § 231 až 239 se označují jako § 170 až 178.

10. § 240 až 243 se zrušují. Dosavadní § 244 až 249 se označují jako § 179 až 185.

11. Přílohy č. 1 až 3 k služebnímu zákonu z roku 2001 se vypouštějí. Dosavadní příloha č. 4 ke služebnímu zákonu z roku 2001 Sbírky se označuje jako příloha k zákonu z roku 2002 Sbírky.

Tyto pozměňovací návrhy směřují k odstranění nerovnosti, která by vznikla v důsledku vyčlenění odměňování skupiny státních zaměstnanců z jednotného platového systému zakotveného v zákoně č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na to bude navázán další pozměňovací návrh, který bude k parlamentnímu tisku 794.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Mlynář, připraví se pan poslanec Krása.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, v zastoupení paní poslankyně Horákové mi dovolte, abych podal pozměňovací návrh ke služebnímu zákonu, tisk 792, a to k části 6, hlava I., § 82 odst. 5, který zní ve vládním návrhu: "Dojde-li ve služebním poměru k porušení práv nebo povinností vyplývajících".

Navrhuje se vypustit slova "z rovného zacházení s muži a ženami" a nahradit je slovy "ze zákazu diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině", a dále pak pokračují podle vládního návrhu slova "má státní zaměstnanec právo". Jde o sladění definice odstavce 5 s odstavcem 2.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Krása, připraví se pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl sérii pozměňovacích návrhů. Nejprve pozměňující návrhy k vládnímu návrhu zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, tisk 792.

1. pozměňovací návrh. V § 16 slova "změna počtu služebních míst nebo změna platové třídy státního zaměstnance" nahradit slovy "zvýšení počtu služebních míst nebo zvýšení platové třídy státního zaměstnance". Odůvodnění: Navrhovaná změna má umožnit průběžné provádění optimalizace organizačních struktur, zejména žádoucího zeštíhlování a úspor personálních i finančních ve státní správě. Procedura schvalování systemizace, § 14, dostatečně ochraňuje státní zaměstnance před subjektivními restrikcemi.

2. pozměňovací návrh. V § 25 odst. 1 věta první za slovo "čekatel" vložit slova "a fyzické osoby, které vykonaly praxi v příslušném oboru státní služby, nevládním nebo soukromém sektoru alespoň po dobu tří let a splňují předpoklady § 18, mají". Slovo "má" se vypouští. Odůvodnění: Úřednickou zkoušku je třeba umožnit složit též odborníkům z nevládní a soukromé sféry, kteří by se mohli posléze ucházet o místo ve státní správě. Státní správa nesmí být od společnosti izolovaná a musí reagovat na podněty ze společnosti vycházející. Je třeba dosáhnout společného fungování státní správy a společnosti.

3. pozměňovací návrh. Ustanovení § 106 až 117, to znamená plat při dočasné neschopnosti státního zaměstnance ke službě a příspěvek za výsluhu služebních let k důchodu, se vypouští. Odůvodnění: Navrhované dvě specifické formy ocenění věrné služby státu nejsou věcně odůvodněny. Jedná se o prázdnou proklamaci. První institut je zcela nenáležitě přejat z právních úprav služebních poměrů vojáků z povolání a policistů, druhý pak skrytě obnovuje efekty privilegovaných důchodových kategorií, které byly zrušeny v roce 1991.

4. pozměňovací návrh. § 231 odst. 1 bude znít: "Přechodné období systemizace podle tohoto zákona se ve všech dotčených správních úřadech stanoví od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2007." Odůvodnění: Navrhovaná změna požaduje nezbytnou legisvakanci. Je nutno ji využít k vytvoření optimální systemizace a rovněž k tomu, aby první fáze personální redukce státní správy byla provedena ještě podle dosavadní právní normy, to je podle zákoníku práce.

5. pozměňovací návrh. V § 235 odst. 5 na konci první věty slova "do 31.prosince 2004" nahradit slovy "do 31.prosince 2007". Navrhovaná změna souvisí s předchozí navrhovanou změnou přechodného období.

6. pozměňovací návrh. V § 249, to je účinnost zákona, letopočet 2002 nahradit letopočtem 2004. Změna účinnosti zákona je navrhována proto, aby vznikl dostatečný časový prostor pro přípravu náročné reformy státní správy.

7. pozměňovací návrh. Vypustit díl 9, služba stálá a příspěvek k důchodu. Odůvodnění: Navrhovaná změna souvisí s navrhovaným vypuštěním § 106 až 107, plat při dočasné neschopnosti státního zaměstnance ke službě a příspěvek za výsluhu služebních let.

Nyní si dovolím předložit pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 229, což je usnesení k vládnímu návrhu zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, sněmovní tisk 792.

1. pozměňovací návrh. Navrhuji vypustit bod 15 usnesení výboru, kterým se vypouští § 15. Odůvodnění: § 14 návrhu zákona dává dostatečné záruky proti účelovým změnám systemizace. Další omezení těchto změn by mohlo ztížit reformu státní správy.

2. pozměňovací návrh. Bod 22 usnesení výboru, to je usnesení k § 27 odst. 1 věta třetí, slova "a fyzické osoby z nevládního a soukromého sektoru, které vykonaly praxi v některém oboru státní služby alespoň po dobu tří let a splňují předpoklady podle § 18" nahradit slovy "a fyzické osoby, které vykonaly praxi v příslušném oboru státní služby v nevládním nebo soukromém sektoru alespoň po dobu tří let a splňují předpoklady podle § 18".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP