(11.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Ale samozřejmě pozměňovací návrhy mohou padat jak k základnímu návrhu vládnímu, tak k usnesení, které přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Hlásí se pan poslanec Beneš.

 

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové. Já musím naprosto jednoznačně souhlasit s vašimi slovy. Myslím si, že pan zpravodaj nás měl upozornit, že bude doporučovat, aby návrh jejich výboru byl schválen, a tudíž upozornit kolegy a kolegyně, že v případě, že bude schválen návrh výboru, tak pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu, k té části, která je upravena usnesením výboru, by byly nehlasovatelné. A takto mělo znít upozornění, nikoli aby to byl základ pro jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Ještě se hlásí s faktickou pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že ta situace není neobvyklá. Lze pouze požádat všechny předkladatele návrhu, aby jasně rozlišili, zdali jejich návrh je pozměňovacím návrhem ke komplexnímu návrhu z výboru, anebo zdali se jedná o původní pozměňovací návrh k původnímu textu zákona. To je jediný problém a myslím, že můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, pane poslanče. Na to já bych potom mluvčí v podrobné rozpravě upozornil, aby sdělili, zda se jedná o návrh k vládnímu návrhu zákona, nebo o návrh přijatý zatím k pozměňovacím návrhům výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Proto, jestli dovolíte, já nejdříve nechám odhlasovat první procedurální návrh, o který požádal pan zpravodaj, a to abychom sloučili rozpravu k bodům 46, 47 a 48, což by znamenalo, že bychom nyní přerušili projednávání tohoto bodu, otevřeli bychom bod 47 a poté bod 48 a po úvodních slovech a slovu zpravodajů bychom teprve otevřeli společnou obecnou rozpravu k těmto třem zákonům. Je nám jasné, o čem budeme hlasovat? O sloučení rozpravy.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 157 poslanců pro 106, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání bodu č. 46 a otevírám bod č. 47, kterým je

 

47.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
/sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dalším návrhem, který předkládám a který organicky souvisí s návrhem prvním, je návrh zákona, kterým se v případě schválení základní předlohy promítají právní důsledky do současného právního řádu. To je myslím vše, co je vhodné pro tento okamžik říci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 794/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Výbor projednal tento tisk 17. ledna 2002, přijal k němu pozměňovací návrhy, které byly předloženy písemně, a víc k tomu není co dodat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám projednávání bodu č. 48 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů
státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Opět tato předloha organicky souvisí s předlohou úvodní a je v zásadě legislativním a technickým promítnutím důsledků případného přijetí předchozí předlohy do zákona o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Návrh iniciativně projednal také hospodářský výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 793/1 a 793/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Výbor se tímto tiskem zabýval 17. ledna t. r. na svém zasedání. Nepřijal k němu žádné pozměňovací návrhy a doporučuje schválit ve znění tak, jak byl předložen.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval zpravodaj pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím pana poslance Plachého, aby se dostavil do jednacího sálu a přednesl zpravodajskou zprávu.

Mám zde napsáno, že pan poslanec Plachý je zpravodajem hospodářského výboru, který iniciativně projednal tento návrh zákona.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Já se omlouvám, že jsem nereagoval, ale je to způsobeno tím, že hospodářský výbor projednal navrhovanou novelu, ale v podstatě se nezabýval zákonem jako celkem, jenom jednou nepatrnou částí - totiž převodem kompetencí na podporu malého a středního podnikání z Ministerstva pro místní rozvoj na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu, že tato kompetence už byla převedena, myslím si, že stanovisko hospodářského výboru k dané věci jako celku je víceméně bezpředmětné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám sloučenou obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Lucie Talmanová, které udílím slovo.

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Služební zákon jsme začali projednávat v březnu 2001, tedy před rokem. Nejrozsáhlejší rozprava k němu byla vedena potom v květnu loňského roku a trvala několik hodin. Stejně jako se předkladatel zákona zdržel opakování důvodů, které vedly vládu k tomu, aby tuto podobu služebního zákona předložila, já si dovolím nerekapitulovat zde důvody, které nás vedou již v prvém čtení k zamítnutí návrhu služebního zákona. Soustředím se pouze na to, jak se služební zákon od svého počátku projednávání změnil.

Pozměňovací návrhy přijaté výborem pro sociální politiku a zdravotnictví opravdu napravují část kritizovaných pasáží zákona, především vypouštějí institut služby stálé, tedy definitivy, a zachovávají platnost tzv. lustračního zákona.

Co ale zůstalo nezměněno, je samotná podstata zákona. Je stále postaven na překonaném kariérním systému státní služby, uzavírá státní správu odborníkům z privátní sféry, namísto ocenění skutečné kvality práce a služební postupy podle schopností odměňuje věrnost sociálními výhodami hrazenými státem. Datum, kdy má zákon nabýt účinnosti, jak to navrhuje výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, je určen 1. červenec letošního roku, tedy 14 dní po parlamentních volbách.

Jsem přesvědčena, že principy, na kterých je tento služební zákon postaven, bohužel nejsou změnitelné ve druhém čtení, a proto navrhuji tisk 792 zamítnout. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak.

Pan poslanec Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP