(9.10 hodin)
(pokračuje Fišer)

Noční provoz se proto obecně chápe jako doplňkový k hlavní činnosti letecké záchranné služby.

Letecká záchranná služba je provozována z desíti stanovišť při územních střediscích zdravotnické záchranné služby, to je vzhledem k počtu obyvatel o 20 % více než v Německu. V Praze a Hradci Králové tuto službu zajišťuje Policie ČR, v Plzni Armáda ČR a na ostatních stanovištích v Českých Budějovicích, v Ústí nad Labem, Liberci, Jihlavě, Olomouci, Brně a Ostravě nestátní provozovatelé. Nepřetržitý provoz, tedy i v noci, je v současné době zajišťován Policií ČR a Armádou ČR z Prahy, resp. Plzně. Nyní navrhujeme provozování třetího střediska na Moravě se stanovištěm v Olomouci, které by pokrylo prostor Moravy a Slezska. Toto středisko by bylo zálohováno vrtulníkem z Ostravy. Stalo se tak poté, co jsem 4. 2. 2002, tj. před dvěma dny, dostal nabídku nestátního provozovatele na zajištění nočního provozu za 4. mil. Kč za rok, tj. pod 2 % celkových nákladů na leteckou záchrannou službu, čili je to částka úměrná a pro Ministerstvo zdravotnictví přijatelná.

Nutno zdůraznit, že letecká záchranná služba je pouze doplňkem celého systému zdravotnické záchranné služby. Je využívána zejména k rychlému a šetrnému převozu pacientů v případech závažných stavů ohrožujících život, v případech mimořádných událostí nebo v obtížně dostupných terénech. Základním článkem však musí být nadále síť pozemní záchranné služby vykonávající přednemocniční neodkladnou péči na území celého státu v nepřetržitém provozu bez ohledu na kapacitní, povětrnostní nebo letové podmínky.

Je nutno dodat, že podíl zásahů letecké záchranné zdravotnické služby v porovnání se zásahy pozemní zdravotnické záchranné služby dosahuje v ČR zhruba 0,5 %, finanční náklady dosahují asi 15 % celkových nákladů.

Financování letecké záchranné zdravotní služby je u nás výhradně ze státního rozpočtu, jinde v Evropě se na financování podílejí zdravotní pojišťovny, komerční pojišťovny a jiné nestátní organizace.

V současné době je po dohodě Ministerstva zdravotnictví s nestátními provozovateli letecké záchranné zdravotnické služby zabezpečen provoz i v nočních hodinách na území Moravy a Slezska, a to nad rámec současných uzavřených smluvních podmínek do 18. února 2002.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje koncepční řešení celého problému nočního létání, které spočívá v doplnění současných dvou provozovatelů o třetího provozovatele se stanovištěm v Olomouci pro celou Moravu a Slezsko, se současným zálohováním vrtulníku z Ostravy. Vrtulníky, které mají nestátní provozovatelé k dispozici, jsou na to vybaveny v souladu s evropským předpisem JAR OPS 3. Možnost provozu i v nočních hodinách je potvrzena Úřadem pro civilní letectví.

Co se týká změny usnesení vlády č. 1029/2001, jak bylo také ve sdělovacích prostředcích diskutováno, domnívám se, že v citovaném usnesení je prostor pro rozšíření služeb soukromými poskytovateli, které by se týkalo smlouvy i pro noční provoz, což je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví.

Nestátní provozovatelé letecké záchranné zdravotnické služby prohlašují, že jsou schopni přejmout plnou odpovědnost za zajištění nepřetržitého provozu letecké záchranné zdravotnické služby pro oblast Moravy ze stanoviště v Olomouci. Pro toto stanoviště svědčí výsledky dlouhodobého nepřetržitého provozu a četnost provozu odpovídá potřebám pacientů a síti zdravotnických zařízení. Při zajištění nepřetržitého provozu z tohoto jediného stanoviště je předpokládána společná úzká spolupráce obou nestátních provozovatelů - jak personální, tak technická. V tomto případě budou na noční provoz v Olomouci k dispozici dva stroje s příslušným povolením Úřadu pro civilní letectví - BEL 206 LT-twin a Ecureill AS 355.

O tom, že to tak bude fungovat, a to bych chtěl zdůraznit, vám budu moci dát zprávu až po podpisu smlouvy s nestátním provozovatelem. Jsem ochoten tuto smlouvu podepsat.

Závěrem mi dovolte poděkovat za vaši pozornost. Domnívám se, že mnou nabízené řešení, které se týká existence tří stanovišť s nočním provozem, tzn. Praha, Plzeň, Olomouc, plně odpovídá současným možnostem a potřebám.

Pokud budou položeny v diskusi další dotazy, jsem ochoten znovu k tomuto bodu vystoupit. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Hovořit bude pan poslanec Radim Chytka, připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, i ke mně se doneslo, že podle nových uzavřených smluv mezi Ministerstvem zdravotnictví a provozovateli letecké záchranné služby bude v moravskoslezském regionu omezen v nočních hodinách provoz letecké záchranné služby. Dovolte mi k tomu říci několik poznámek.

Pokud by mi někdo položil otázku, zda ve stotisícovém okrese chci deset nemocnic, nebo jednu nemocnici dobře vybavenou, s dobrým lékařským personálem, pak bych odpověděl, že chci jednu nemocnici dobře vybavenou, s dobrým lékařským personálem. Pokud by se mě někdo tázal, zda v milionovém regionu chci deset regionálních nemocnic, nebo jednu regionální nemocnici špičkově vybavenou, se špičkovým lékařským personálem, odpověděl bych, že chci jednu nemocnici špičkově vybavenou se špičkovým lékařským personálem. Odpovídám takto proto, že se domnívám, že každý občan má právo mít stejný přístup k dobré či špičkové medicíně v rámci naší republiky. Odpovídám takto i proto, že se domnívám, že tento systém znamená lepší a efektivnější hospodaření s finančními prostředky resortu Ministerstva zdravotnictví.

Má to jeden háček, který znamená, že tento systém musí zároveň zaručovat kvalitní síť záchranné služby. Do této sítě nepochybně patří i letecká záchranná služba.

Nyní mi dovolte říci několik údajů z moravskoslezského regionu.

Moravskoslezský region je největší region v České republice, počtem obyvatel je větší než Praha a nesrovnatelně větší rozlohou. V Ostravě je nový heliport, kde se sdružily finanční prostředky města Ostravy, Ministerstva zdravotnictví a Evropské unie. V Ostravě jsou některá oddělení, např. oddělení popálenin či traumacentra pro děti, kam se vozí pacienti i z Olomouce.

S ohledem na všechna tato fakta a s ohledem na to, že vím, že některá jednání probíhala na Ministerstvu zdravotnictví ještě včera, bych se pokusil dát panu ministrovi velice seriózní otázku prostřednictví vás, pane předsedající: Pane ministře, jste schopen garantovat, že v nejbližší budoucnosti v moravskoslezském regionu bude minimálně zachován stejný rozsah letecké záchranné služby, jako tomu bylo v minulosti? V případě, že ne, očekávám zdůvodnění proč.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan místopředseda Ivan Langer, připraví se pan poslanec Zdeněk Švrček.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, v rámci tohoto bodu vystoupil pan ministr zdravotnictví a informoval nás, že je v případě letecké záchranné služby vše v pořádku, jinými slovy snažil se nás přesvědčit, abychom se zachovali podle pravidla "problém je vyřešen, zapomeňte".

Myslím, že by to bylo velmi špatné, kdybychom se nechali nalákat do této pasti, protože problém není vyřešen, a v žádném případě bychom na to neměli zapomenout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP