(9.30 hodin)
(pokračuje Stránská)

Nadpis nad označením § 19 označit jako Část čtvrtá s názvem "Soustava pozemkových úřadů a jejich působnost".

Stávající Část třetí označit jako část pátou s názvem "Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu" a v případě přijetí pozměňovacího návrhu č. 77 dle příslušného usnesení zemědělského výboru z 57. schůze část pojednávající o změně zákona č. 500/1990 Sb. označit jako šestou.

Stávající Část čtvrtou označit jako Část sedmou s názvem "Ustanovení přechodná a závěrečná".

Nad označení posledního paragrafu pojednávajícího o účinnosti vložit nadpis Část osmá - Účinnost.

V § 11 odst. 6 slova "15 dnů ode dne označení" nahradit slovy "7 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou". Dovolím si krátké zdůvodnění: Jde o vyjasnění s ohledem na dikci používanou ve správním řádu, samo slovo "oznámení" by mohlo zakládat nejasnost.

A poslední pozměňovací návrh je, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu č. 76 dle příslušného usnesení zemědělského výboru z 57 schůze navrhuji v § 20 odst. 2 ve druhé větě za slova "v řízení o pozemkových úpravách" doplnit slova "a pro činnost podle § 15 odst. 4". I zde si dovolím zdůvodnit, že jde jenom o nápravu drobného opomenutí. A opět z legislativně technického hlediska vyčlenit odst. 3 a 4 pod nový § 21 jako odst. 1 a 2. Zbývající paragrafy počínaje § 21 přečíslujeme.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. To bylo tedy na závěr podrobné rozpravy, protože tyto návrhy musí zaznít v rozpravě, byť by se jednalo o technické a legislativní, které by mohly zaznít ještě ve třetím čtení.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo, takže skutečné podrobnou rozpravu definitivně končím. Závěrečná slova nebudou. Končím tedy druhé čtení, končím projednávání bodu č. 19, děkuji navrhovatelům i paní zpravodajce.

A přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

34.
Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi i při druhém čtení jakýsi úvod k návrhu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Dovolte, abych vás informoval, že hlavními důvody, které vedly k přípravě této právní normy, jsou především změny právních předpisů, které úzce souvisí s činností Státní zemědělské a potravinářské inspekce, dále potřeba harmonizovat příslušné předpisy Evropského společenství, změny v podnikatelských vztazích i nové územní členění státu.

Tyto nové skutečnosti by si vyžádaly významné úpravy stávajícího zákona, a to zákona 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní úprava pocházející z roku 1986 je jichž zastaralou právní normou, na kterou by bylo velmi obtížně aplikovatelné rozšíření kompetencí Státní zemědělské a potravinářské inspekce v souladu s požadavky a předpisy Evropského společenství, a proto je předkládán zcela nový zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Dovolte, abych vás informoval, že součástí tohoto navrhovaného zákona je zajištění kontrolní činnosti v návaznosti na nově vzniklé kraje. Zavádějí se také nová oprávnění na vydávání osvědčení jakosti pro potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, jakož i pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Rozšiřují se kompetence v rámci dozorové činnosti, spolupráce s dozorovými orgány zemí ES i spolupráce s celními orgány při propouštění zboží na území České republiky a udělují se kompetence ředitelům inspektorátů v souvislosti s udělováním osvědčení. Řekněme, že v návaznosti na tyto změny dochází k úpravě položek v zákoně o správních poplatcích, a to vložením nové položky za vydání osvědčení, a ke změně zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Je doplněna povinnost podnikatelů oznámit uvádění čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor dozorovému orgánu.

Úpravy zákona č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích, se týkají povinnosti podnikatelů uvádějících do oběhu volně rostoucí a pěstované houby včetně zjednodušení režimu schvalování potravin nového typu, jakož i zmocnění k vydávání příslušných vyhlášek Ministerstva zdravotnictví.

Dovolte, abych vás informoval, že zákon byl projednán v zemědělském výboru na jeho 57. schůzi dne 17. ledna 2002. Usnesením zemědělského výboru č. 172 bylo přijato na základě iniciativy poslanců celkem 21 pozměňovacích návrhů, ke kterým Ministerstvo zemědělství zaujalo souhlasné stanovisko, neboť byly nejen legislativním, ale i věcným přínosem nově připravované právní normy.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1084/1. Vzhledem k tomu, že zpravodaj výboru pan kolega Jaroslav Pešán není přítomen ve sněmovně, požádám vás o odsouhlasení náhradního zpravodaje, pana poslance Jiřího Papeže. Tuto věc musíme schválit hlasováním.

 

Proto zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 122 poslanců pro 81, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana poslance Jiřího Papeže, aby se ujal své zpravodajské funkce.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji vám za důvěru, kterou jste projevili tímto hlasováním. Já se vám za to odměním tím, že budu relativně stručný.

Zemědělský výbor projednal vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 1084, na své 57. schůzi 17. ledna letošního roku a přijal k němu usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 1084/1. Zemědělský výbor v tomto svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 1084, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 1084/1.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu a opět ptám, kdo se do ní hlásí. Ani do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

Táži se pana ministra, zda hodlá ještě jednou vystoupit. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu č. 34.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP