(16.50 hodin)
(pokračuje Vávra)

Druhý příklad. Některé činnosti se zcela zamlží, protože dle metodiky Ministerstva průmyslu se na živnostenské listy bude uvádět pouze obor činnosti, v rámci kterého může podnikatel vykonávat všechny podřazené činnosti. Ty bude pouze oznamovat a budou se zapisovat do živnostenského rejstříku, např. obor poskytování služeb osobního charakteru, a vykonávat činnost může kartářka, astrolog, seznamovací kanceláře a další činnosti blíže nespecifikované.

Třetí příklad. K činnosti koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, kterých bylo vydáno asi jeden milion, mělo být doplněno vymezení sortimentu, přičemž to může být prodej smíšeného zboží, navíc místo jednoho živnostenského listu jich může podnikatel dle oboru dostat osm, a to zdarma, a podle činnosti 59 a více. Rozdělovat se budou všechny živnostenské listy na maloobchod a velkoobchod. Tato metodika je v rozporu se zněním § 45 odst. 4 živnostenského zákona, kde se konstatuje, že je to prováděno pro určitost a jednoznačnost předmětu činnosti atd.

Současný systém funguje deset let. Transformace bude věcně k horšímu, protože konkrétně formulované předměty činnosti budou transformovány na název některého z oborů uvedených v nařízení vlády. Dnes je vydáno dle důvodové zprávy MPO více než 300 tisíc druhů, které se mají zařadit do 124 oborů. Ty se člení dále na činnosti, přičemž je vždy uvedeno, že mohou být pod obor členěny obdobné činnosti jinde nezařazené. Řada činností tak bude nadále vydávána tak, jak tomu bylo dosud.

Záměr byl konkretizovat předmět činnosti, naopak se však bude zamlžovat, jakou činnost podnikatel vykonává.

Vzhledem k tomu, že je již připraven věcný záměr nového zákona o živnostenském podnikání, který by měl korespondovat s předpisy Evropské unie a jehož účinnost se předpokládá dle závazků České republiky k roku 2003, a v tomto roce by měla skončit transformace volných činností a začít nová dle nového zákona, spočívající ve vydání pouze jednoho živnostenského oprávnění s uvedením všech předmětů činnosti, bude nutno transformovat, a to už popáté, veškerá živnostenská oprávnění, a proto se domnívám, že transformace volných živností je naprostým nesmyslem.

Údaje v důvodové zprávě MPO k nařízení vlády 140/1999 Sb., o novele živnostenského zákona č. 356/1999 Sb., neodpovídají skutečnosti, neboť MPO uvádí, že transformace si nevyžádá větší finanční náklady, což však není pravda.

Dalším důvodem k navrhovanému zrušení příslušného ustanovení živnostenského zákona, a tím nařízení vlády č. 140/1999 Sb., je zatížení podnikatelů běháním na úřady, zatížení orgánů státní správy, s tím, že výsledek nemá žádné logické opodstatnění. V současné době probíhá na všech živnostenských úřadech transformace řemeslných, vázaných a koncesovaných živností dle novely živnostenského zákona. Do toho vstoupilo v platnost několik dalších zákonů, dle kterých se transformují další živnostenské listy a koncese, např. zákon 159/1999 Sb., o některých opatřeních v cestovním ruchu. Týká se všech cestovních kanceláří.

Bylo by jistě zajímavé si vyslechnout reakce podnikatelů, kteří neustále běhají na úřady a dokládají další doklady, byť již několik let podnikají a v době vydání živnostenského oprávnění splnili všechny zákonem dané podmínky, a ty se od roku 1992 opakovaně mění a zpětně se jim mění podmínky vstupu do podnikání. Tak například činnost cestovních kanceláří byla od roku 1992 do roku 1996 koncese, pak do roku 2000 živnost volná a nyní je to opět koncese. Takto se přehazuje celá řada činností a nové podmínky k vydání živnostenských listů nebo koncesních listin musejí vždy doložit zpětně téměř všichni podnikatelé.

Chtěl bych se vyjádřit i k finanční sumě. Hrubý odhad na jeden živnostenský list je asi 66 Kč. Když se spočítají varianty na minimální obnos, průměrný a maximální obnos, tak pro tento minimální obnos je to asi 137 milionů Kč, pro průměrný obnos 409 milionů Kč a maximální obnos 614 milionů Kč. S tím jsou spojeny další náklady atd.

Proto doporučuji, aby se tento zákon projednával i ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, vzhledem k rozporným stanoviskům, která zazněla v obecné rozpravě, navrhuji vrátit návrh poslanců Němce a dalších po skončení obecné rozpravy výboru k novému projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, vrátit hospodářskému výboru. Kdo další se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Dundáčková, potom pan poslanec Němec.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, všechno podstatné o tomto návrhu, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 978, resp. o jeho obsahu, bylo zde již řečeno jak kolegou Němcem, tak panem zpravodajem Vávrou. Já se s jejich názory plně ztotožňuji a dovolím si jen krátce reagovat na vystoupení pana ministra Schlinga, který četl stanovisko pana ministra Grégra. Přišlo mi to v několika částech absurdní. Pan ministr pravil, že tento návrh je špatným zásahem do živnostenského zákona. Já si troufám tvrdit, že je jediným, nepočítám-li návrh kolegy Kladívka, který řeší v trochu jiné podobě stejné problémy, které vznikají s aplikací současného znění živnostenského zákona. Je mi líto, že je jediným návrhem.

Je mi velmi líto, že vláda do dnešního dne nepředložila žádný jiný návrh na úpravu těch problémů, které v praxi vznikají. Není totiž pravda, jak říká pan ministr, že živnostenské úřady jsou se stávajícím platným zněním spokojeny a že také je uvítali podnikatelé. Já tady za všechny ostatní mohu citovat zástupce jednoho nejmenovaného živnostenského úřadu. Jeho vedoucí konstatuje, že snad - projde-li tato novela - dojde k napravení další komplikace v práci úřadu a v návaznosti na to ke zjednodušení spolupráce "podnikatel a úřad" a také ke změně dalších potřebných předpisů.

Nezastírám, že došlo ze strany předkladatelů ke spolupráci, resp. k několika jednáním se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, která bohužel nevedla k cíli, ale bylo společně konstatováno, že skutečně současná úprava je zcela nevyhovující. To bylo konstatováno za účasti zástupců živnostenských úřadů, a to těch, které byly vybrány samotnou vládou, resp. ministerstvem. Ministerstvo průmyslu dovedlo zástupce živnostenských úřadů na jednání s předkladateli tohoto návrhu. Na tomto jednání bylo konstatováno, že současný stav nevyhovuje. Ministerstvo prohlásilo, že podá jiný návrh. Jiný návrh v této sněmovně není a já moc prosím, abychom zvážili možnost projednat ve znění, které může ještě doznat nějakých změn, návrh tento.

Pan ministr také řekl, že není možné přijmout tento návrh, protože ruší zmocnění vlády k vydání prováděcích předpisů, kteréžto prováděcí předpisy již byly vydány. K tomu je jednoduchá námitka - ano, ale tyto podzákonné normy, které na základě vládního zmocnění byly vydány, také tento návrh ruší, čili se nestane nic podstatného, zruší se jak ony podzákonné normy, tak zkrátka ono zmocnění, a to z důvodů, které jsou dostatečně popsány v důvodové zprávě.

Já vnímám, že bylo nešťastné, že hospodářský výbor - ať již jej k tomu vedly jakékoli důvody - nedal své připomínky ke stávajícímu znění poslaneckého návrhu, a velmi si vážím toho, co navrhl pan poslanec Urban, to je možnosti vrátit tento návrh k projednání výboru hospodářskému.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP