(17.50 hodin)
(pokračuje Matějů)

Tedy můj návrh zní, aby věta "jde-li o výsledek veřejné zakázky, který nelze chránit" zněla "jde-li o výsledek veřejné zakázky, který lze chránit". Tam došlo k omylu.

Pokud jde o druhou legislativně technickou úpravu, týká se § 2 odstavce 5, kde se slova "platí ustanovení § 21 obdobně, s výjimkou jeho odstavce" nahrazují zřejmě srozumitelnějším výrazem "platí § 21 odstavec 1 - 4, 6 a 7 obdobně".

Děkuji. To jsou pouze tyto dva legislativně technické návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec František Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 963, který se týká § 12 odstavce 3, který navrhuji nově v tomto znění:

Odstavec 3. Pokud je předmět řešení projektu nebo výzkumného záměru předmětem obchodního, jiného tajemství, utajovanou skutečností podle zvláštního předpisu nebo skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby, musí poskytovatel a příjemce poskytnout kompletní informace o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích tak, aby byly zveřejnitelné. Pokud je předmět řešení projektu nebo výzkumného záměru utajovanou skutečností, předá poskytovatel i příjemce úplné údaje o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledcích zároveň postupem stanoveným zvláštním předpisem.

Stručné odůvodnění. Můj návrh reaguje na situace, kdy předmětem řešení projektu nebo výzkumného záměru jsou skutečnosti, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Není možné, aby zpravodajské služby zveřejňovaly údaje o výzkumných a vývojových programech ve veřejně dostupných informačních systémech, aniž by jim byla dána (možnost?) zveřejnit pouze to, co neohrozí jejich činnost.

Zveřejnění údajů o programech výzkumu a vývoje zpravodajské služby by znamenalo vážné riziko zhruba ze dvou hlavních důvodů. Za prvé - zveřejnění údajů o předmětu řešení projektu by znamenalo odhalení úrovně technického vybavení zpravodajské služby a event. následný vývoj protiopatření ze strany zájmových subjektů. Předmětem řešení projektů v těchto případech jsou totiž v převážné míře zpravodajské prostředky. Za druhé - zveřejnění údajů o příjemci podpory výzkumu a vývoje zpravodajské služby by znamenalo odhalení subjektů, které se zpravodajskou službou spolupracují, a riziko průniku do zpravodajské služby prostřednictvím takto spolupracujícího subjektu by bylo neúměrné dle mého názoru společenskému zájmu transparentnosti a veřejné kontroly prostředků věnovaných na podporu výzkumu a vývoje.

Tolik moje zdůvodnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Žádné návrhy na zamítnutí a vrácení nezazněly. Končím proto druhé čtení, končím projednávání bodu č. 7 podle původního programu. Děkuji panu místopředsedovi vlády i zpravodaji.

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
/sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, budu poměrně stručný, protože projednávání této v minulosti poměrně konfliktní normy pokročilo dosti daleko. Chtěl bych v prvé řadě poděkovat poslancům a poslankyním výboru pro obranu a bezpečnost - pardon, pouze poslancům - za píli a pozornost, kterou věnovali tomuto návrhu, protože při několika projednáváních se skutečně podle mého názoru podařilo odvést dobrý kus práce. Poděkování je také samozřejmě směřováno na sněmovní legislativu.

Mohu v tuto chvíli konstatovat, že výbor pro obranu a bezpečnost po důkladné práci přijal pozměňovací návrhy, se kterými jménem předkladatele souhlasím, a budu je podporovat. Snad kromě dvou pozměňovacích návrhů, což nejsou návrhy, které by byly nějakého fatálního významu nebo by byl u nich nějaký zásadní problém. Spíše je to věc, na kterou chci upozornit. Zachovám se podle toho při doporučování jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Jeden se týká pozměňovacího návrhu k § 30 odstavec 8, jehož cílem je rozšířit praktickou část zkoušky žadatele o jmenování zkušebním komisařem o střelbu na pevný cíl. Praktický důsledek pro Ministerstvo vnitra by byl takový, že zde dojde k poměrně výraznému zvýšení časové náročnosti a finančnímu zatížení resortu, což by nebylo samozřejmě špatné, resp. bylo by to užitečné v případě, že by to vedlo k cíli. To znamená třeba k nějakému zlepšení těch zkoušek v tom smyslu, abychom měli dokonalejší zkušební komisaře. Ale problém je v tom, že zkoušky střelby na pevný cíl již dělají lidé, kteří jsou držiteli zbrojního průkazu, a žádost o jmenování může podat pouze tato osoba. Vlastně zkoušky by se opakovaly. A co se týče zkoušky, kterou máme na mysli, to znamená zkoušek pro jmenování zkušebního komisaře, ty jsou zaměřeny spíše na daleko hlubší právní a teoretické znalosti nežli na to, jestli někdo umí, nebo neumí střílet na pevný terč.

Čili na tento pozměňovací návrh bych chtěl upozornit. Myslím si, že to není nějaký filozofický střet, který nás dříve provázel, ale je to opravdu nadbytečná záležitost, protože dojde vlastně pouze k opakování něčeho, co již ti lidé museli splnit. Na druhé straně náklady nejsou vyváženy nějakým jiným přínosem.

Druhá věc se týká § 73 odstavec 3, kde se tímto pozměňovacím návrhem zakládá povinnost policii předávat údaje o ztracených nebo odcizených zbrojních průkazech. Zase - s cílem nemáme problém. Máme všichni zájem na tom, aby byl přehled o tom, jaké zbrojní průkazy byly odcizeny. Ale formulace, jak byla zvolena, je dosti vágní. Není tam stanoveno, v jakých termínech má dojít k jejímu zveřejňování. Varianta, kterou navrhujeme my, je to, co již nyní běží na internetu ohledně ztracených některých předmětů, jako jsou kulturní památky, motorová vozidla. To znamená, že my bychom raději tyto informace zveřejňovali na internetu a nezakládali vágní povinnost. Internet má ještě tu výhodu, že tam je možno prakticky každý den aktualizovat tyto údaje. Zase - v cíli se nelišíme, jenom v technickém provedení. Byl bych rád, aby kolegové z výboru pro obranu a bezpečnost tyto dva návrhy ještě zvážili.

Jinak mohu konstatovat, že souhlasím se všemi návrhy, které byly přijaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1071/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Koháček. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem velice rád, že zde mohu konstatovat, že slova mého předřečníka a zástupce předkladatele pana ministra vnitra jsou víceméně slova, která bych byl schopen použít v tomto okamžiku i já. Chtěl bych zdůraznit, že po letech hledání konsensu na podobě zákona o zbraních a střelivu, tak aby na jedné straně byl kompatibilní s právem Evropské unie a na druhé straně zachoval liberální prostředí v této oblasti, které bylo zavedeno zákonem momentálně platícím, bylo dovršeno tak, že si myslím, že budeme mít velmi dobrý zákon, pokud se rozhodneme akceptovat jej ve znění usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP