(18.00 hodin)
(pokračuje Brožík)

Končím projednávání bodu 146. Děkuji paní senátorce Lastovecké.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

147.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 951/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 951/5.

Vítám mezi námi pana senátora Mirka Topolánka a prosím, aby se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

Hlásí se pan poslanec Němec s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale v minulém hlasování jsem hlasoval proti a měl jsem ve sjetině "ano", takže si dovoluji zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Zazněla námitka o zpochybnění posledního hlasování. Bylo to hlasování pořadové číslo 536.

 

Takže nejdříve nechám hlasovat o námitce pana poslance Němce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Pro 110, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Vrátíme se tedy zpět k hlasování o konečné verzi zákona o střetu zájmů, tak jak jej schválila Poslanecká sněmovna. Žádám opět nastavení kvora. Již se tak stalo. 101 hlasů. Budeme opakovat hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 z přítomných 170 poslanců hlasovalo pro 107, proti 50.

 

I napodruhé byl tento návrh zákona přijat ve znění sněmovnou, takže se nespletl zřejmě jenom pan poslanec Němec.

 

Nyní bych požádal místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, aby uvedl návrh Senátu. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o mírovém využívání atomové energie byl velmi zevrubně projednáván ve sněmovně a poté stejně podrobně projednáván v Senátu. Musím říci, že změny a doporučení, které předložil Senát, podle mého názoru nezlepšují uvedenou předlohu, komplikují některá rozhodování, snižují jistým způsobem právní jistotu provozovatelů jaderných zařízení, a proto verzi předloženou Senátem důrazně nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Táži se zpravodajů Oldřicha Vojíře, Vladimíra Laštůvky, jestli nehodlají vystoupit. Nehodlají. Takže otevírám rozpravu a do ní se jako první přihlásil pan senátor Topolánek.

 

Senátor Mirek Topolánek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nebudu vás dlouho zdržovat. Konstatoval bych pouze, že čtyři výbory Senátu, které projednávaly tento tisk, zkráceně atomový zákon, ho doporučily ke schválení. Pro pořádek musím říci, že i já jsem doporučoval toto schválení, a proto je moje role jako zpravodaje poměrně kontroverzní. Přesto si odpustím osobní poznámky k tomuto tisku.

Na 11. schůzi 30. listopadu poměrem hlasů 30 : 18 z 59 přítomných, to znamená o jeden hlas, byly schváleny tři pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh do správního řízení kromě jediného účastníka řízení, a to je žadatel a samozřejmě státní úřad pro jadernou bezpečnost, zařazuje obec bez udání, která - bez definice, jaká, kolik jich má být.

Druhý pozměňovací návrh rozšiřuje možnost využívat jaderného účtu nejen pro obce, které leží na katastru, ale které leží i v tzv. zóně vnějšího havarijního plánu, a rovněž to je ustanovení poměrně vágní.

Třetí část je pouze zmocňovací.

Je na vás, jak zvážíte pozměňovací návrhy Senátu. Já vám k hlasování přeji hodně štěstí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, musím se nikoliv jako zpravodaj, ale jako poslanec, který byl při vzniku atomového zákona v první verzi, ozvat k tomu, co zde zaznělo, a chtěl bych konstatovat, že smysl novely, kterou jsme v této Poslanecké sněmovně projednali, byl jenom jeden: harmonizovat atomový zákon s evropskými normami, nikoliv zasahovat do logiky a struktury atomového zákona. To, co přijal Senát, je naprosto v rozporu s logikou toho, jak jsme k atomovému zákonu přistupovali ve sněmovně.

Jednoznačně podporuji to, co říkal pan místopředseda vlády Špidla. Pro nás by měl být přijatelný atomový zákon v té podobě, jak ho přijala Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření, zkráceně atomový zákon, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 951/5.

Opět vás všechny odhlašuji na základě žádosti poslanců a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 z přítomných 164 poslanců pro 30, proti 126. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Nyní potřebujeme k přijetí usnesení 101 poslanců.

Návrh na usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve zkráceném znění atomový zákon, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 951/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP