(17.40 hodin)
(pokračuje Šula)

Vzhledem k tomu, že pracovní poměr odepřením či složením slibu s výhradou vůbec nevzniká, nemůže tudíž ani zaniknout. Z tohoto důvodu byl paragraf doplněn o písmeno a), že se nepoužije toto ustanovení.

V § 32 odst. 2 a 3. Zde se jedná o náhradu slov "soudcovskou radou" slovy "trestním kolegiem". Tady došlo právě pozměňovacím návrhem zde v Poslanecké sněmovně v zákoně o soudech ke změně oprávnění navrhovat soudce do rady pro odbornou způsobilost státních zástupců ze soudcovské rady Nejvyššího soudu na trestní kolegium Nejvyššího soudu. Proto tato změna.

A nakonec účinnost. Senát pozměnil účinnost v souladu již s oběma zmiňovanými zákony, tj. na den 1. dubna 2002.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jako zpravodaj Senátu Parlamentu České republiky jsem přesvědčen, že tato novela zákona je v souladu s tím, co zákonodárce chtěl vyjádřit. A také poměr hlasování v Senátu vyznívá ve prospěch změn, které jsem zde přednesl. Nikdo z přítomných v Senátu nebyl proti. Tuto novelu zákona o státním zastupitelství tedy doporučuji vám schválit v senátním znění a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřební souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., podle sněmovního tisku 879/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 879/4."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 z přítomných 173 poslanců pro 61, proti 74. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže jsme návrh zákona schválený ve znění Senátu nepřijali. Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 hlasů. Celý dlouhý návrh na usnesení přednášet již nebudu, pouze poslední větu: "ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 879/3".

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 z přítomných 174 poslanců pro 117, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném v Poslanecké sněmovně. Končím projednávání tohoto bodu 145. Děkuji panu senátorovi Šulovi i panu ministru Burešovi a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod 146, a to je

 

146.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí
(zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 864/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 864/6.

Vítám mezi námi paní senátorku Dagmar Lastoveckou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předneseným pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, debata v Senátu nad předlohou zákona byla poměrně zevrubná a musím říci, že Senát do značné míry učinil krok dále, tj. rozšířil, resp. navrhl řešení, které znemožňuje jakoukoliv činnost v těchto orgánech, tzn. odpadá ono riziko, že činnost bude sice formálně vykonávat bezplatně, avšak skrytě dojde k nějakému ekonomickému plnění.

Z tohoto důvodu po velmi zevrubné rozpravě se přikláním k návrhu senátnímu a doporučuji jej podpořit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Táži se, zda se chce vyjádřit i ministr financí jako spolupředkladatel. Není tomu tak. Takže se táži pana zpravodaje, pana profesora Jičínského. Také ne.

Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí paní senátorka Dagmar Lastovecká. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, Senát při posuzování právní úpravy návrhu zákona o střetu zájmů, obchodního zákoníku a dalších zákonů postupoval vlastně ve dvou krocích. V prvním kroku odmítl jako nepřijatelné a nevhodné řešení, které bylo navrženo vládou a postoupeno Poslaneckou sněmovnou. Odmítl ho jako řešení nevhodné z politických a společenských důvodů i z hlediska právního. Domníváme se, že nelepší stávající stav, ale že jej naopak zhoršuje. Vytváří totiž speciální kastu poslanců a senátorů, členů řídících a dozorčích orgánů některých právnických osob, a to členů, od kterých vyžadujeme plné pracovní nasazení bez nároku na odměnu. Nezbavujeme je sice zákonem odpovědnosti, ale důsledky z případného nesprávného rozhodnutí nenesou, poněvadž případnou škodu by za ně hradil stát. Právní konstrukce odpovídá spíše variantě, kdy by členy dozorčích a řídících orgánů byli zástupci právnických osob s mandátem zastupovat státní či veřejné zájmy, a takto naše právní úprava obchodního zákoníku nestojí.

Proto jsme předložený návrh odmítli. Musím říci, že garanční výbor ústavně právní doporučil zamítnout tento návrh a celou problematikou se v širších souvislostech zabývat znovu. Druhý výbor, který projednával tuto předlohu, doporučil vrátit návrh s pozměňovacími návrhy a to také přijalo plénum Senátu.

První pozměňovací návrh se týká zásadního řešení a znamená radikální řešení spočívající v zákazu členství poslanců a senátorů v řídících a dozorčích orgánech právnických osob, jejichž předmětem je podnikání a kde má stát většinovou účast. Druhá část pozměňovacích návrhů je určitý komplex, který má směřovat k určité transparentnosti a veřejnému přístupu k informacím a zpřesňuje oblast zákazu činností, které souvisejí se střetem zájmů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP