(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pak 60 milionů z kapitoly 301, která byla zvýšena - a myslím si, že to zvýšení není adekvátně odůvodněno, a pak 10 milionů z toho speciálního programu z Ministerstva obrany.

Zase podotýkám, že tento návrh se netýká žádného snížení bojeschopnosti nebo něčeho jiného. Jde mi o to, že z nuly na 35 milionů nemá žádnou logiku a že je potřeba zajistit alespoň část toho logistického vybavení z České republiky. Nijak to neohrožuje ani fungování jednotek jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Rozdělení nebudu rekapitulovat, bude uvedeno podrobně. Dám ho zpravodaji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. S předností vystoupí nyní místopředseda sněmovny Ivan Langer, připraví se pan poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych zde přednesl ještě jeden pozměňovací návrh, ke kterému mě inspirovalo vystoupení pana poslance Karla Vymětala, neboť i já sdílím ten názor - a myslím si, že je to názor nesmírně logický - že průměrný náklad pro daňového poplatníka měl být stejný jak v případě poslance, tak i senátora. Přesto si myslím, že jeho zásah do rozpočtu Senátu je až příliš dramatický, a myslím si, že bychom se měli pokusit nalézt jakousi optimální rovinu toho sblížení oné nákladovosti senátora a poslance pro daňového poplatníka.

Dovolil bych si tedy navrhnout pozměňovací návrh, který mimo jiné také reaguje na to, co jsem učinil v tom svém prvním pozměňovacím návrhu, kdy jsem zasáhl do vládní rozpočtové rezervy. A já věřím, že tento můj druhý návrh, který se jí týká, potěší pana ministra financí, protože v rámci bilance těchto mých dvou návrhů bude znamenat posílení vládní rozpočtové rezervy o 40 milionů korun.

Tento pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru, položce číslo 2, kapitole 301 Kancelář prezidenta republiky - zvýšit o 62 170 tisíc Kč namísto z vládní rozpočtové rezervy na vrub snížení kapitoly 303 Senát, běžné výdaje, o 62 170 tisíc Kč, tedy o tutéž částku.

Ještě jednou rekapituluji. Vlastně se jedná o posílení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky, ovšem nikoliv na vrub vládní rozpočtové rezervy, ale na vrub rozpočtu Senátu.

Jak říkám, tyto dva mé pozměňovací návrhy ve svém důsledku znamenají posílení vládní rozpočtové rezervy o 40 milionů korun. A já doufám, že pan ministr financí při definování svého stanoviska k těmto dvěma pozměňovacím návrhům k tomuto posílení rozpočtové rezervy jistě přihlédne.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude pan kolega Zdeněk Kořistka, připraví se František Pejřil.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já nepřednesu žádný kolosální návrh ani téma jako kolega Langer, které se týká Senátu. Navrhuji přesunout z kapitoly 398 VPS - Vládní rozpočtová rezerva 20 milionů korun do kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu - do programu 322 040 - Podpora opatření k úsporám energií.

Stručná rekapitulace. I když máme schválenou energetickou koncepci tohoto státu, každoročně dochází ke snižování peněz na tyto programy. I v letošním roce je ta situace tristní, i v navrženém rozpočtu je veliké snížení, jak o tom hovořil kolega Vymětal. Takže - těchto 20 milionů korun z vládní rezervy do MPO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec František Pejřil, připraví se Pavel Suchánek.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh do finančního rozpočtu roku 2002. Tento návrh vyslovuji jménem paní poslankyně Zdeňky Stránské, Zuzky Rujbrové, Moniky Mihaličkové a pánů poslanců Václava Grulicha a Ladislava Šustra. Jedná se o poskytnutí dotace obci Zastávka ve výši 20 milionů korun pro rok 2002 na realizaci etapy vytváření pocitu domova a sounáležitosti s ním, která je součástí projektu Soužití.

Podvýbor pro ochranu národnostních menšin při petičním výboru Parlamentu opakovaně obec Zastávku navštívil a projektu Soužití fandí. Součástí tohoto projektu je rekonstrukce bytových domů, kde převážně bydlí romská komunita.

Dovolte mi tedy jménem svým a jménem výše uvedených poslanců požádat rozpočtový výbor, aby vytvořil účelovou rezervu v kapitole 398 Všeobecné pokladní správy ve výši 20 milionů korun na realizaci projektu Soužití v obci Zastávka u Brna.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Pavel Suchánek, připraví se Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesu jeden pozměňovací návrh, a to přesun v kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví, investiční část, a to na zvýšení programu č. 335 210 - podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení s určením pro Nemocnici Břeclav v celkové výši 50 milionů korun na rekonstrukci a obnovu nemocničního a informačního systému, a to jak hardwarové, tak softwarové části, včetně digitalizace pracovišť společných léčebných a vyšetřovacích složek, a snížení programu 335 010 - výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví, položka 5501 Rekonstrukce objektu ÚPDMD pro rok 2002 ve výši 50 milionů korun.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude Jaromír Kohlíček, připraví se pan kolega Gongol.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zásadní změny v rozpočtu, které navrhujeme v rámci našeho klubu, přednesl tady Karel Vymětal a některé další bude přednášet kolega Gongol. Já se budu teď věnovat jen některým drobným návrhům změn.

Za prvé - do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí navrhuji doplnit 3 miliony korun jako dotaci na provoz ÚSP Vejprty. Jistě jste sledovali v televizím programu, jaká je tam kritická situace. A to z položky návrhu rozpočtového výboru č. 336.

Za druhé - na dokončení školních sportovních hřišť Česká Kamenice, kapitola Ministerstva školství 333 510 - doplnit 2 miliony korun, a to z položky program protidrogové politiky, také 2 miliony korun.

Za třetí - na rekonstrukci komunikace Mikulášovice-Tanečnice, to je na dotování kapitoly Ministerstva dopravy a spojů, 2 miliony korun, a to z položky návrhu rozpočtového výboru č. 336.

Za čtvrté - na posílení kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu - "Podpora účasti hospodářských subjektů na výstavách a veletrzích v zahraničí" - 24,2 milionu korun, a to vypuštěním položky č. 325 návrhu rozpočtového výboru.

A za páté - revitalizace Domova důchodců Dubí v rámci kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí - zvýšit o 3 miliony korun na úkor položky návrhu rozpočtového výboru č. 336.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Hovořit bude pan poslanec Gongol, připraví se pan poslanec Ekert.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, dříve než předložím své pozměňovací návrhy, dovolím si jednu poznámku. Ráno jsem slyšel v rozhlase, že jednání o státním rozpočtu bude hašteření o rozdělení státních peněz. Myslím si, že se redaktor mýlí. Podle mne, tak jak jsem to mohl prožít v rozpočtovém výboru, to bude úsměvné čachrování se státními penězi mezi dvěma politickými stranami v rámci opoziční smlouvy.

A nyní k mým návrhům na pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP